Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Zobrazovač Schéma

Zobrazovač schéma umožňuje umiestniť do schémy vnorenú schému.

Vytvorenie zobrazovača Schéma

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Schéma  .
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh zobrazovača a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh zobrazovača a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov zobrazovača Schéma prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledujúcich záložiek:

Objekt


Zobrazovaný objekt

Výber objektu typu Schéma, ktorý sa má v zobrazovači zobrazovať.

Zdedená inštancia

Ak je parameter zaškrtnutý, bude mať schéma, otvorená v zobrazovači (subschéma), číslo inštancie zhodné s materskou schémou (schéma obsahujúca tento zobrazovač). V prípade, že je táto voľba neaktívna, číslo inštancie je možné zadať priamo v políčku Zadaná inštancia.

Zadaná inštancia

Priame definovanie čísla inštancie schémy otvorenej v zobrazovači.

Viacnásobné otvorenie

Parameter umožní súčasné otvorenie podschémy s rovnakým číslom inštancie v rôznych materských schémach.

Kresliť ako priesvitná

Ak je parameter zaškrtnutý, bude podklad zobrazovanej schémy priesvitný

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Výber udalosti pre zobrazovač. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Zobrazovač Schéma neumožňuje obsluhu udalostí (OnClick, atď.) ako v HI.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Skript materskej schémy môže volať RPC procedúry subschémy za predpokladu, že na zobrazovač typu Schéma bola pripojená referenčná lokálna premenná v záložke Skript. Syntax takéhoto volania je potom napr.:

CALL [_RefVarID] ProcName

Zo skriptu materskej schémy je možné vymeniť schému, ktorá je pripojená v zobrazovači pomocou akcie %HI_SetConnectedObj. Podobne je možné vymeniť aj objekty pripojené v zobrazovači Graf.

Parametre


V záložke sa konfiguruje naviazanie externých premenných pripojenej schémy.


Riadok

Riadok naviazanej premennej

Stĺpec

Stĺpec naviazanej premennej

Text

Ak nie je pripojený objekt, externá premenná bude inicializovaná zadanou konštantouPoznámka:
Subschéma má všetky vlastnosti klasickej samostatnej schémy okrem dvoch výnimiek:

  1. Subschéma nesmie obsahovať zobrazovač typu Report.
  2. Pri zatváraní subschémy nie je volaná jej udalosť OnClose. Volaná je len udalosť OnClose materskej schémy.
  • No labels