Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

On-line konfigurácia systému - proces D2000 CNF

Systémový konfigurátor D2000 CNF je proces určený na konfiguráciu objektov systému D2000. Konfigurátor systému môže prostredníctvom tohto procesu vytvárať nové objekty, editovať a rušiť existujúce.

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.