Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kvitovanie alarmov znamená potvrdzovanie aktuálnych alarmov obsluhou. Potvrdenie takéhoto alarmu spôsobí zmenu jeho stavu - prechod do stavu Normal. Kvitovať však možno aj iný stav alarmov - Nekvitovaný. Do tohto stavu sa dostane objekt typu Alarm, ktorý bol pri konfigurácii v procese D2000 CNF definovaný ako povinne kvitovaný v okamihu, keď prestane platiť podmienka pre vznik alarmu.

Kvitovanie alarmu

  1. V okne Zoznam alarmov označte alarm (skupinu alarmov) v stave Alarm alebo Nekvitovaný.
  2. Stlačte tlačidlo Kvitovať. Alarm možno potvrdiť aj dvojitým kliknutím na jeho riadok v zozname alebo stlačením klávesu Medzerník.

Kvitovanie alarmu sa prejaví zmenou grafického symbolu alarmu na Kvitovaný stav. V prípade, že potvrdený alarm bol posledným aktívnym alarmom v systéme, ukončí sa po jeho potvrdení vizuálna i akustická signalizácia.

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.