Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Blokovanie alarmov umožňuje obsluhe zablokovať alarm, t.j. uviesť ho do stavu Blokovaný. Počas platnosti tohto stavu nedochádza k prechodu alarmového objektu do iného stavu, až kým nie je alarm obsluhou odblokovaný. Blokovanie alarmov umožňuje zablokovať vyhodnocovanie definovaných podmienok pre vznik a zánik alarmu, čo je výhodné napr. v čase ladenia aplikácie systému D2000 alebo pri technickej poruche meracieho zariadenia zabezpečujúceho zisťovanie alarmovej situácie v technologickom procese.

Blokovanie alarmu

  1. V okne Zoznam alarmov označte alarm (skupinu alarmov), ktorý chcete zablokovať.
  2. Stlačte tlačidlo Blokovať.

Blokovanie alarmu sa prejaví zmenou grafického symbolu alarmu na Blokovaný stav a presunutím alarmu do zoznamu blokovaných alarmov.

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.