Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia TimeToItems slúži na rozloženie času vo formáte kompatibilnom s formátom používaným rozhraním D2000 ObjApi na jednotlivé položky. 
Deklarácia
APIRET TimeToItems(double Tm,unsigned int *Year,unsigned int *Month,unsigned int *Day,unsigned int *Hour,unsigned int *Min,unsigned int *Sec,unsigned int *Msec)

Parametre
Čas, ktorý má byť rozložený je zadaný prostredníctvom parametra Tm. Rozsahy položiek sú zhodné ako pri vstupných parametroch funkcie TimeFromItems.
Návratový kód
Kód Popis
API_OK Čas úspešne rozložený na jednotlivé položky.
API_ParamError Ak bol zadaný neplatný čas alebo niektorý z ukazovateľov položiek je null.


Súvisiace stránky:

1 Comment

  1. Anonymous

    Chýba tu poznámka, že ide o konverziu do lokálneho času.

    1. You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.