Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základná konfigurácia standalone.xml

Súbor standalone.xml je hlavný konfiguračný súbor aplikačného servera Wildfly a nachádza sa v adresári /standalone/configuration. SmartWeb server ma implementovanú funkciu automatickej konfigurácie pri deploymente aplikácie aplikačným serverom Wildfly. Z tohto dôvodu pre beh SmartWeb aplikácie ako takej nie je potrebné súbor standalone.xml editovať. Editácia je nevyhnutná iba v prípade úpravy konfigurácie samotného aplikačného servera - napr. zmena portov, konfigurácia zabezpečenia komunikácie HTTPS a HTTP hlavičiek, zapnutie overovania cez klientské certifikáty, kompresia komunikácie atď.

Pozor, editáciu konfiguračného súboru standalone.xml vykonávame zásadne pri vypnutom aplikačnom serveri, z dôvodu že počas jeho behu si ju on sám spravuje a môže prepísať zmeny uložené cez editor.

Odporúčaná konfigurácia pre optimálny beh a zabezpečenie servera

Pre optimálny beh SmartWeb servera a základné zabezpečenie cez HTTP hlavičky odporúčame nasledovnú konfiguráciu:

Odporúčané zmeny v standalone.xml
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<server xmlns="urn:jboss:domain:4.2">
	...
	<profile>
		<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:logging:3.0">
      ...
      <!-- Vypnutie zbytočných info hlášok o ukončení websocket spojenia -->
      <logger category="org.cometd.websocket.server.WebSocketTransport$WebSocketScheduler$1">
        <level name="WARN"/>
      </logger>
      ...
    </subsystem>
		...
 		<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:undertow:3.1">
			<server name="default-server">
				<host name="default-host" alias="localhost">
          <location name="/" handler="welcome-content"/>
          <filter-ref name="gzipFilter" predicate="not min-content-size(450)"/>
          <filter-ref name="Strict-Transport-Security-header"/>
          <filter-ref name="Vary-header"/>
          <filter-ref name="X-Frame-Options"/>
          <filter-ref name="X-Content-Type-Options"/>
          <filter-ref name="X-XSS-Protection"/>
          <filter-ref name="Referrer-Policy"/>
          <filter-ref name="Content-Security-Policy"/>
        </host>
      </server>
      ...
      <filters>
        <response-header name="Vary-header" header-name="Vary" header-value="Accept-Encoding"/>
        <response-header name="Strict-Transport-Security-header" header-name="Strict-Transport-Security" header-value="max-age=31536000; includeSubDomains"/>
        <!-- Nastavenia pre Cross-Origin Resource Sharing (nepoužívané/zakázané) -->
        <response-header name="Access-Control-Allow-Origin" header-name="Access-Control-Allow-Origin" header-value="*"/>
        <response-header name="Access-Control-Allow-Methods" header-name="Access-Control-Allow-Methods" header-value="GET, POST, OPTIONS, PUT"/>
        <response-header name="Access-Control-Allow-Headers" header-name="Access-Control-Allow-Headers" header-value="accept, authorization, content-type, x-requested-with"/>
        <response-header name="Access-Control-Allow-Credentials" header-name="Access-Control-Allow-Credentials" header-value="true"/>
        <response-header name="Access-Control-Max-Age" header-name="Access-Control-Max-Age" header-value="1"/>
        <!-- Zakázané vkladanie stránok do frame (starší spôsob) -->
        <response-header name="X-Frame-Options" header-name="X-Frame-Options" header-value="DENY"/>
        <!-- Vynútené použitie MIME typu nastaveného v HTTP hlavičke -->
        <response-header name="X-Content-Type-Options" header-name="X-Content-Type-Options" header-value="nosniff"/>
        <!-- Zakázané zobrazenie stránky, ak bol detekovaný cross-site scripting (XSS) útok -->
        <response-header name="X-XSS-Protection" header-name="X-XSS-Protection" header-value="1; mode=block"/>
        <!-- Neodosielanie referrer informácií -->
        <response-header name="Referrer-Policy" header-name="Referrer-Policy" header-value="no-referrer"/>
        <!-- Nastavenie bezpečnostnej politiky obsahu:
           - zakázané vkladanie do frame (nový spôsob)
           - predvolene povolený zdroj obsahu z hostiteľskej domény
            - pre CSS štýly povolené aj zabezpečené https odkazy a inline
            - pre súbory písiem povolené aj google písma
            - pre skripty povolené inline aj evaluácia
            - zakázané plugin objekty (flash a pod.)
           - povolené pripájanie z ľubovolnej lokality
        -->
        <response-header name="Content-Security-Policy" header-name="Content-Security-Policy" header-value="frame-ancestors 'none'; default-src 'self'; style-src https: 'self' 'unsafe-inline'; font-src 'self' https://themes.googleusercontent.com https://fonts.gstatic.com; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; object-src 'none'; connect-src *"/>
        <gzip name="gzipFilter"/>
      </filters>
    </subsystem>      
  </profile>   		
	...
	<interfaces>
    ...
    <interface name="public">
      <!-- Nastavenie bind adresy na vsetky sietove interface, kvoli tomu aby bol Wildfly pristupny aj z vonku -->
      <inet-address value="${jboss.bind.address:0.0.0.0}"/>
    </interface>
  </interfaces>


	<socket-binding-group name="standard-sockets" default-interface="public" port-offset="${jboss.socket.binding.port-offset:0}">
    ...
    <!-- Nastavenie portov pre HTTP a HTTPS na všeobecne používané hodnoty, pozor toto nemeniť pri inštalácii na Linuxe, viď kapitola o inštalácii na Linuxe nižšie -->
    <socket-binding name="http" port="${jboss.http.port:80}"/>
    <socket-binding name="https" port="${jboss.https.port:443}"/>
    ...
  </socket-binding-group>  
</server>

Voliteľná konfigurácia silného šifrovania pre HTTPS

Nasledujúce zmeny v standalone.xml konfigurujú zapnutie silných šifier pre HTTPS protokol. Podmienkou je inštalácia Java Cryptography Extensions popísaná v kapitole Inštalácia JRE 1.8 a Git klienta.

Zmeny v standalone.xml pre HTTPS
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<server xmlns="urn:jboss:domain:4.2">
  ...
	<system-properties>
    <!-- Minimálna dĺžka Diffie-Helman kľúča -->
    <property name="jdk.tls.ephemeralDHKeySize" value="2048"/>
  </system-properties>

	<management>
    <security-realms>
      ...
      <!-- Security realn undertowTLSRealm je potrebné nastaviť iba v prípade konfigurácie HTTPS, zároveň aj pre overovanie cez klientské certifikáty -->
      <security-realm name="undertowTLSRealm">
        <server-identities>
          <ssl protocol="TLS">
            <!-- Cesta/heslo ku keystore kde je uložený SSL certifikát pre HTTPS s definovaným aliasom, napr. nb1mgre1.ipesoft-int.sk -->
            <keystore path="server.jks" relative-to="jboss.server.config.dir" keystore-password="secret" alias="nb1mgre1.ipesoft-int.sk" key-password="secret"/>
          </ssl>
        </server-identities>
        <!-- Časť "authentication" je potrebné nastaviť iba pre overovanie cez klientské certifikáty -->
        <authentication>
          <truststore path="client-certificates.jks" relative-to="jboss.server.config.dir" keystore-password="secret"/>
        </authentication>
      </security-realm>
    </security-realms>
    ...
  </management>

	<profile>
 	...
    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:undertow:3.1">
      ...
      <server name="default-server">
        ...        
        <!-- !!! Atribút verify-client je potrebné nastaviť na hodnotu REQUESTED v prípade ak je potrebná autentifikácia cez klientské certifikáty, inak ho netreba meniť -->
        <https-listener name="https" socket-binding="https" security-realm="undertowTLSRealm" verify-client="NOT_REQUESTED"
                enabled-protocols="TLSv1.2,TLSv1.1"
                enabled-cipher-suites="TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA,TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256"
                enable-http2="true"/>
		</subsystem>      
  </profile>

</server>

Uvedené zmeny konfigurácie majú nastavený zoznam povolených protokolov a šifier tak, aby bol bezpečný, podporené sú len novšie prehliadače - IE11 a Android >= 4.4.3, Safari >= 7. V prípade potreby podpory ešte starších prehliadačov treba nastavit inak tieto atribúty:

enabled-protocols="TLSv1.2,TLSv1.1,TLSv1"
enabled-cipher-suites="TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA,TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256,TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256,TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA"

Voliteľná konfigurácia automatického presmerovania HTTP na HTTPS

V prípade že Wildfly AS je dostupný z vonku priamo cez ním otvorené porty a doménu je potrebná nasledovná konfigurácia:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<server xmlns="urn:jboss:domain:4.2">
	...
	<profile>
	...
    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:undertow:3.1">
      ...
      <server name="default-server">
				<!-- Atribút redirect-socket nastaviť iba v prípade výhradnej komunikácie cez HTTPS -->
        <http-listener name="default" socket-binding="http" redirect-socket="https"/>
			</server>
      ...
		</subsystem>      
  </profile>
</server>   

V prípade že Wildfly AS je dostupný cez samostatný proxy server alebo IPTABLES rerouting je potrebná nasledovná konfigurácia:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<server xmlns="urn:jboss:domain:4.2">
	...
	<profile>
	...
    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:undertow:3.1">
      ...
      <server name="default-server">
				...
				<host name="default-host" alias="localhost">
					...
						<!-- Atribút predicate treba nastaviť na HTTP port definovaný v poslednej časti standalone.xml-->
						<filter-ref name="http-to-https" predicate="equals(%p,8080)"/>
					...
				</host>
	      ...
      <filter-ref name="http-to-https" predicate="equals(%p,8080)"/>
			</server>
      ...
			<filters>
				<!-- Atribút target treba nastaviť na finálnu doménu a port, %U je placeholder pre zvyšnú časť otváranej url linky-->
				<rewrite name="http-to-https" redirect="true" target="https://myhostname:8443%U"/>
			</filters>
		</subsystem>      
  </profile>
</server>   
Write a comment…