Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zoznam sa nachádza v záložke Sledovanie v spodnej časti editora. Zoznam sa skladá z dvoch častí. V ľavej sú zobrazené vybrané lokálne premenné (ak ide o lokálnu premennú typu RECORD, je možné "rozbaľovaním" pristúpiť ku konkrétnej položke). V pravej časti sú v stĺpcoch zobrazené aktuálne atribúty hodnôt vybraných lokálnych premenných. Ak sa jedná o lokálnu premennú typu ALIAS, je platný len stĺpec ALIAS. V tomto stĺpci je zobrazené meno objektu, ktorý je aktuálne asociovaný s lokálnou premennou. Pri vykonávaní akcií sú hodnoty aktualizované.

Image RemovedImage Added

  • Zmeniť hodnotu nie je možné.
  • Vymazanie lokálnej premennej z ponuky je možné klávesov Del, alebo kliknutím pravým tlačidlom myši nad názvom lokálnej premennej a výberom z kontextového menu Odstrániť zo sledovaných

...