Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Parameter je možné definovať pre spôsob výpočtu Pri zmene. Umožňuje obmedziť počet vyhodnotení daného výrazu tak, aby sa hodnota počítaného bodu zmenila maximálne raz počas daného času. Používa sa hlavne v prípadoch, kedy zmena hodnôt objektov, definovaných vo výrazoch je príliš častá a nevyžaduje sa okamžitý prepočet výrazu.
Poznámka: zadanie zápornej hodnoty nastavuje maximálnu hustotu prepočtu v milisekundách. Napr. hodnota -150 znamená maximálne jeden prepočet za 150 milisekúnd.


Info
titleSúvisiace stránky:

Počítané body

...