Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Definovanie spôsobu prepočtu definovaného výrazu - periodicky alebo pri zmene. Ak je periodický, výpočet prebieha s definovanou periódou a časovým posunom. Ak sa prepočíta pri zmene, tak prepočet výrazu spôsobí zmena aspoň jednej zaarchivovanej hodnoty niektorého zo vstupných archívnych objektov.

Vypočítaný archívny objekt môže byť jednoduchý alebo jedno-stĺpcový. Ak je jedno-stĺpcový, vo výraze môžu byť uvedené aj odkazy na iné  štruktúrované alebo jedno-stĺpcové archívne objekty s indexom riadku 0. Takýto index je počas výpočtu dynamicky nahradzovaný aktuálnym číslom riadku stĺpcového archívneho objektu, pre ktorý sa výpočet vykonáva. Toto umožňuje definovať zhodný výraz pre všetky položky stĺpca.
Príklad štruktúrovaného výrazu: H.SourceColumn[0] + H.SourceStruct[0]^ColA

Anchor
zverejnovat_hodnoty
zverejnovat_hodnoty
Zverejňovať hodnoty

...