Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Momentálne je v systéme implementovaných šesť typov rozhraní:

D2000 ODBC DriverRozhranie reprezentuje dáta obsiahnuté v systéme formou ODBC štandardu.
D2000 Java APIPrístup k systému D2000 z prostredia externej Java aplikácie.
D2000 OBJApiPrístup k dátam v systéme prostredníctvom všeobecných programovacích jazykov. Momentálna implementácia priamo podporuje jazyk C a C++. 
D2000 VBApiPrístup k dátam v systéme z prostredia Visual Basic alebo Visual Basic for MS Excel.
D2000 KomAPIŠpecializované rozhranie pre rozšírenie množiny komunikačných protokolov procesu D2000 KOM.
D2000 OPC ServerŠtandardné OPC (OLE for Process Control) rozhranie.
D2000 OPC UA ServerOPC Unified Architecture (OLE for Process Control) rozhranie.