Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kotva
kom_di
kom_di
DI ON/OFF HOBJ/mask

Debug Info pre hodnoty - zapnutie / vypnutie zobrazovania hodnôt:
 • meraných bodov s uvedeným HOBJ,
 • všetkých meraných bodov na stanici s uvedeným HOBJ,
 • meraných bodov s menom vyhovujúcim udanej maske,
 • všetkých meraných bodov na staniciach vyhovujúcich udanej maske.
DP ON/OFFDebug Pipe - zapnutie / vypnutie zobrazovania komunikácie s procesom D2000 Server (len vtedy, ak je okno procesu zobrazené na pracovnej ploche).
GETKOMARCDEPTHPríkaz zistí čas najstaršej hodnoty uloženej v KOM Archíve.
Kotva
getoldval
getoldval
GETOLDVAL StationName [M:PointMask] [NORECALC] "BeginTime" ["EndTime"]
Odštartuje čítanie archívnych hodnôt zo zariadenia - stanice StationName. Čítané budú údaje z požadovaného intervalu. Parameter "EndTime" je nepovinný a ak nie je uvedený, je nahradený aktuálnym časom.
Formát času ("BeginTime", "EndTime") je "dd-mm-rrrr hh:mi:ss".

Túto vlastnosť umožňujú len niektoré komunikačné protokoly (Datalogger ESC8800, ESC8816, UNIP_TS, OPC DA / OPC HDA, DLMS/COSEM, IEC 62056-21, ...).
Upozornenie: Nejedná sa o funkciu KOM Archív, ale o čítanie hodnôt priamo zo zariadenia!

Parameter NORECALC spôsobí, že archív nevykoná prepočet vypočítavaných archívnych objektov, hodnoty ktorých sú vypočítavané práve z hodnôt získaných týmto volaním tell príkazu. Pre vybrané protokoly (OPC DA, OPC HDA a IEC 870-5-104) je možné použiť parameter masky "M:", pomocou ktorého je možné realizovať čítanie archívnych hodnôt iba pre vybrané merané body zo stanice StationName vyhovujúce zadanej maske.

Kotva
lnalterpath
lnalterpath
LNALTERPATH LineName ON|OFF|PRIMARY|BACKUP|QUERY [1|2|3|4]

Príkaz umožní prepínanie medzi primárnym (OFF alebo PRIMARY) a záložným (ON alebo BACKUP) zariadením pre linky kategórií "SerialOverUDP Device Redundant", "SerialOverUDP Line Redundant" a "SerialOverUDP System&Line Redundant", prípadne zistenie aktívneho zariadenia (QUERY). Aktívne zariadenie sa používa na zápis UDP paketov a pakety prijaté z neho sú spracované. Dáta prijaté z neaktívneho zariadenia sú ignorované.
Podobná funkcionalita je podporená aj pre linky kategórie "TCP/IP-TCP System Redundant" - TCP spojenie je nadväzované na primárne alebo záložné zariadenie.

Tretí parameter (číslo 1-4) udáva sublinku. Pre linku kategórie "SerialOverUDP Device Redundant" nemusí byť zadaný alebo musí byť rovný 1. Pre linku kategórie "SerialOverUDP Line Redundant" môže byť rovný 1 (nastavuje sa zariadenie na Primárnej linke) alebo 2 (nastavuje sa zariadenie na Sekundárnej linke). Pre linku kategórie "SerialOverUDP System&Line Redundant" alebo "TCP/IP-TCP System Redundant" môže byť rovný 1 - 4 (nastavuje sa zariadenie na Primárnej/Sekundárnej linke systému A/B). Ak sa zisťuje aktívne zariadenie (QUERY) a tretí parameter nie je zadaný, sú vypísané všetky aktívne zariadenia (1, 2 alebo 4 podľa typu linky).

Príkaz je použiteľný aj na linke OPC UA Client v protokole OPC Unified Architecture Data Access Client pre Client Type=Default. Pomocou príkazu je možné zistiť, ku ktorému z viacerých zadaných hostov je D2000 KOM proces pripojený (QUERY) alebo vynútiť pripojenie ku konkrétnemu (ON, tretí parameter nastavený na 1 .. N).

Príkaz je použiteľný aj na linkách RFC2217 Client, TCP/IP-TCP a TCP/IP-TCP Redundant. Pomocou príkazu je možné zistiť, ku ktorému z viacerých zadaných hostov je D2000 KOM proces pripojený (QUERY, prípadne QUERY PRIMARY/BACKUP) alebo vynútiť pripojenie ku konkrétnemu (PRIMARY/BACKUP, tretí parameter nastavený na 1 .. N).

Príklady použitia:
LNALTERPATH L.MyLine ON 3
LNALTERPATH L.MyLine BACKUP 3
LNALTERPATH L.MyLine QUERY

Kotva
lnstat
lnstat
LNSTAT OPEN/CLOSE LineName

Príkaz je použiteľný iba pre linky kategórie Serial (asynchrónne sériové linky) a RFC2217 Client. Príkaz zastaví komunikáciu (CLOSE) a odpojí komunikačný port. Ten je potom použiteľný inými programami, ako sú napr. diagnostické alebo konfiguračné nástroje. Stavy staníc na príslušnej linke prechádzajú do stavu komunikačnej chyby. Komunikácia sa obnoví po príkaze LNSTAT OPEN alebo po reštarte celého komunikačného procesu.
LNTRACE DEC/HEXZapnutie decimálneho / hexadecimálneho formátu výpisu linky. Prednastavený formát je hexadecimálny.
READKOMARC ["BeginTime"] ["EndTime"]Čítanie hodnôt z KOM Archívu. Prenesú sa všetky OldValue hodnoty z požadovaného intervalu. Parameter BeginTime je nepovinný, ak nie je uvedený, čítajú sa údaje z celej hĺbky KOM Archívu. Parameter "EndTime" je tiež nepovinný a ak nie je uvedený, je nahradený aktuálnym časom. Pokiaľ nie sú definované parametre BeginTime a EndTime, prenesú sa iba tie hodnoty, ktoré ešte neboli poslané procesu D2000 Server. Ak je zadaný aspoň parameter BeginTime, posielajú sa všetky hodnoty zo zadaného intervalu.

Návratové kódy:

 • SUCCESS - transakcia úspešná, prenos dát do systému ukončený,
 • IGNORED - proces D2000 KOM nebeží v režime KOM Archív,
 • ERROR - chybné parametre (formát zadávania časov: dd-mm-yyyy hh:mi:ss), zlé poradie časov - BeginTime > EndTime.

Kotva
reload
reload
RELOAD StationName | StationHOBJ | LineName | LineHOBJ

Príkaz zruší konfiguráciu objektu (linky alebo stanice) aj s potomkami (stanice, merané body) a znovu ju načíta. Príkaz je použiteľný na aplikovanie konfiguračných zmien, ktoré by inak vyžadovali reštart KOM procesu. Príkaz je v súčasnosti implementovaný pre protokoly:

Kotva
resetperf
resetperf
RESETPERF LineName/StationName

Príkaz resetuje štatistiky linky / stanice - systémové štruktúry SV._System_LinePerformance / SV._System_LinePerformance. Zmena sa uskutoční hneď, ale viditeľná bude až vtedy, keď proces D2000 KOM pošle nové štatistiky procesu D2000 Server (periodicky každých 10 sekúnd).
Kotva
setptadr
setptadr
SETPTADDR name "address1" "address2"
Dynamická zmena adresy meraného bodu. Parameter meno určuje meraný bod a môže byť zadaný ako meno objektu (napr. "M.VonkTeplota") alebo HOBJ objektu (syntax vyžaduje znak '$' pred HOBJ, napr. "$278"), adresa1 a adresa2 definujú novú adresu pre meraný bod.
Zmena adresy meraného bodu sa prejaví iba v interných dátových štruktúrach KOM procesu. Tá nie je centralizovane posielaná na server, čiže zmena adresy je platná, pokiaľ nenastane reštart procesu. Vtedy sa znova použije hodnota z pôvodnej konfigurácie.

Návratové kódy:
 • SUCCESS - adresa zmenená (hodnota bodu bude neplatná, kým sa nenačíta z novej adresy),
 • IGNORED - proces D2000 KOM nepodporuje dynamickú zmenu adresy pre špecifikovaný protokol,
 • ERROR
  1. duplicitná adresa
  2. point not found
  3. bad address format
Dynamická zmena adresy je implementovaná len pre obmedzenú množinu komunikačných protokolov:
SETSTADDR StationName|StationHOBJ "address"Dynamická zmena adresy stanice. Prvý parameter určuje meno stanice a je zadaný ako meno objektu StationName (napr. "B.Stanica") alebo ID stanice StationHOBJ. Parameter „address“ definuje jeho novú adresu. Zmena adresy stanice sa prejaví iba v interných dátových štruktúrach KOM procesu. Tá nie je centralizovane posielaná na server, čiže zmena adresy je platná, pokiaľ nenastane reštart procesu. Vtedy sa znova použije hodnota z pôvodnej konfigurácie.

Návratové kódy:

 • SUCCESS - adresa zmenená,
 • IGNORED - proces D2000 KOM nepodporuje dynamickú zmenu adresy pre daný protokol,
 • ERROR
  1. object not found
  2. invalid number of parameters
Dynamická zmena adresy je implementovaná len pre obmedzenú množinu komunikačných protokolov:
SHOW TAG TagName|TagHOBJ
SHOW STATION StationName|StationHOBJ
SHOW NAN
Zobrazenie podrobných informácií o meranom bode/stanici. Parametrom je meno alebo HOBJ meraného bodu/stanice. Zobrazené informácie sú určené na debugovanie pre vývojárov D2000.
Príkaz SHOW NAN zobrazí body, ktorých hodnota (aktuálna, posledná telemetrická alebo posledná platná) je NaN (nezadaný typ).
SHUTDOWN WINNTPríkaz reštartuje počítač, na ktorom beží proces D2000 KOM.

Kotva
stalterpath
stalterpath
STALTERPATH StationName ON|OFF

Pre protokol Microtel 700 explicitne zapína (ON) alebo vypína (OFF) alternatívnu komunikačnú trasu pre stanicu s názvom StationName (napr. "B.Stanica").

Kotva
start_record
start_record
START_RECORD dir_name_only [begin_time] end_time

Spustí nahrávanie dát do podadresára (aplikačného adresára) s názvom dir_name_only. Ak adresár neexistuje, vytvorí ho.
Ak je Tell príkaz spustený z D2000 Servera, najskôr sa nahrá súbor inicializačných hodnôt DODM objektov dodm_values.dat a až potom D2000 Server rozpošle tento Tell príkaz klientom.
Dáta nahráva v časovom intervale <begin_time, end_time>. Ak <begin_time> nie je nastavený, začne nahrávať ihneď.

Príklad nahrávania:
Dátové súbory sa nahrávali cez Tell príkaz:
START_RECORD DirName "01-12-2008 08:22:27" "01-12-2008 11:02:07"

Výsledkom nahrávania sú štyri dátové súbory (týka sa štyroch hodinových intervalov):
KOM-SELF_2008_12_01_08.dat < 01-12-2008 08:22:27 ; 01-12-2008 09:00:00 >
KOM-SELF_2008_12_01_09.dat < 01-12-2008 09:00:00 ; 01-12-2008 10:00:00 >
KOM-SELF_2008_12_01_10.dat < 01-12-2008 10:00:00 ; 01-12-2008 11:00:00 >
KOM-SELF_2008_12_01_11.dat < 01-12-2008 11:00:00 ; 01-12-2008 11:02:07 >

Poznámka: Tell príkaz využíva formát "dd-mm-rrrr hh:mm:ss" pre parametre typu datetime.
Tell príkaz je spustiteľný z D2000 Servera, ale aj priamo z klientov (momentálne podporené len procesy D2000 KOM a Gateway Client).
Dáta sa nahrávajú do zvoleného podadresára aplikačného adresára a to v dátových súboroch reprezentujúcich hodinový časový interval.

Kotva
stop_record
stop_record
STOP_RECORD

Okamžite zastaví nahrávanie dát, nie je nevyhnutné čakať na end_time. Ak nahrávanie nie je spustené, nastane chyba.

Poznámka: Tell príkaz je spustiteľný z D2000 Servera, ale aj priamo z klientov (momentálne podporené len procesy D2000 KOM a Gateway Client).

Kotva
start_replay
start_replay
START_REPLAY dir_name_only [begin_time [/NOW]]
alebo
START_REPLAY dir_name_only /LOOP

Spustí prehrávanie dát z podadresára (aplikačného adresára) s názvom dir_name_only. Ak adresár neexistuje, nastane chyba.
Ak je tell príkaz spustený z D2000 Servera, najskôr sa prehrá súbor inicializačných hodnôt DODM objektov dodm_values.dat a až potom D2000 server rozošle tento tell príkaz klientom s parametrom /NOW.
Prehráva všetky dáta (v dátových súboroch) s časovou pečiatkou >= begin_time. Časová pečiatka dát predstavuje konkrétny čas z nahratého časového intervalu. Čas, odkedy má začať dáta prehrávať, musí byť v rozmedzí nahratého časového intervalu.

Príklad prehrávania dát (dáta z príkladu nahrávania):
časová pečiatka (ČP) - modrá farba, aktuálny čas (AČ) - červená farba

begin_time/NOWPopis
nienie
 • začne prehrávať dáta ihneď
 • ak AČ = 02-12-2008 14:11:02, prehráva od ČP >= 01-12-2008 09:11:02
 • ak AČ = 02-12-2008 14:33:55, prehráva od ČP >= 01-12-2008 08:33:55
ánonie
 • ak begin_time = 01-12-2008 08:27:27, prehráva dáta od času tak, aby tento čas korešpondoval s posunom od celej hodiny
 • ak AČ = 02-12-2008 14:11:02, prehráva od ČP >= 01-12-2008 08:27:27, až keď AČ = 02-12-2008 14:27:27
 • ak AČ = 02-12-2008 14:33:55, prehráva od ČP >= 01-12-2008 08:27:27, až keď AČ = 02-12-2008 15:27:27
ánoáno
 • ak begin_time = 01-12-2008 08:27:27, nájde najbližší čas (časovú pečiatku), ktorý môže prehrávať ihneď
 • ak AČ = 02-12-2008 14:11:02, prehráva od ČP >= 01-12-2008 09:11:02
 • ak AČ = 02-12-2008 14:33:55, prehráva od ČP >= 01-12-2008 08:33:55
Toto je jediný prípad, kedy prehráva aj všetky dáta pred ČP. Tieto dáta sa prehrajú na začiatku, teda pred samotným prehrávaním dát, ktorých ČP >= stanovený čas.


Ak je zadaný parameter /LOOP prehrávanie sa po skončení znova automaticky spustí. Prehrávanie je možné ukončiť tell príkazom STOP_REPLAY.

Poznámka:
Tell príkaz využíva formát "dd-mm-rrrr hh:mm:ss" pre parametre typu datetime.
Tell príkaz je spustiteľný z D2000 Servera, ale aj priamo z klientov (momentálne podporený len klient KOM).
Proces D2000 KOM je možné spustiť v režime prehrávania len, ak je spustený so štartovacím parametrom /Replay. Vtedy proces D2000KOM nekomunikuje so zariadeniami.

Kotva
stop_replay
stop_replay
STOP_REPLAY

Okamžite zastaví prehrávanie dát. Ak prehrávanie nie je spustené, nastane chyba.

Poznámka: Tell príkaz je spustiteľný z D2000 Servera, ale aj priamo z klientov (momentálne podporený len klient KOM).

STDOUT outputPríkaz presmeruje štandardný výstup na nový výstup.

Príklad:
D2000 na OpenVMS platforme: STDOUT "_TNA2:" (výstup presmerovaný na terminál _TNA2:)
D2000 na Windows platforme: STDOUT C:\vystup.txt (výstup presmerovaný do súboru vystup.txt)
Pozn: viď poznámku k príkazu STDOUT pre archív.

STOPZastavenie procesu D2000 KOM.

Kotva
ststat
ststat
STSTAT START/STOP StationName

Povolí komunikáciu (parameter START) alebo vypne komunikáciu (parameter STOP) na stanici StationName. Stanica nadobudne hodnotu StON (START) alebo StOFF (STOP).

Kotva
stwatch
stwatch
STWATCH StationName ["Number"]

Pre protokoly založené na periodickom vyčítavaní hodnôt (protokoly typu request-response): príkaz generuje jednu alebo viacero požiadaviek na prednostné čítanie všetkých meraných bodov z danej stanice. Parameter Number udáva počet požiadaviek, prípustné hodnoty sú 1 až 5. Ak nie je zadaný, generuje sa len jedna požiadavka.

Pre protokoly založené na posielaní zmien: príkaz generuje jednu alebo viacero požiadaviek na načítanie všetkých dát. Príkaz je podporený na vybranej množine komunikačných protokolov:

 • BACnet (poslanie príkazov ReadProperty, ReadPropertyMultiple a Subscribe podľa konfigurácie meraných bodov)
 • DNP3 (čítanie všetkých nakonfigurovaných tried objektov - Poll - podľa konfigurácie parametrov stanice a všetkých objektov s explicitným čítaním - "Explicit Read")
 • IEC 60870-6 ICCP/TASE.2 (poslanie požiadaviek na čítanie hodnôt všetkých meraných bodov)
 • IEC 61850 (poslanie požiadaviek na čítanie hodnôt všetkých meraných bodov)
 • IEC 870-5-101 (poslanie Interrogation Command/Counter Interrogation Command podľa parametrov stanice)
 • IEC 870-5-104 (poslanie Interrogation Command/Counter Interrogation Command podľa parametrov stanice)
 • IEC 870-5-104 Server (poslanie Interrogation Command/Counter Interrogation Command podľa parametrov stanice)
 • IEC 870-5-104 Sinaut (poslanie Interrogation Command/Counter Interrogation Command podľa parametrov stanice)
 • OPC Data Access (poslanie požiadaviek na synchrónne čítanie hodnôt všetkých meraných bodov)
 • OPC UA (poslanie požiadaviek na čítanie hodnôt všetkých meraných bodov)

...