Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

BACKUP [path]Záloha archívnej databázy. Ak parameter path nie je uvedený, záloha sa vykoná do adresára podľa konfigurácie archívu.
Poznámka: Tento príkaz je podporovaný iba pre databázu Sybase SQL Anywhere. Na zálohovanie databáz Oracle/PostgreSQL/MsSql použite ich príslušné utility.
Anchor
calc_old_requests
calc_old_requests
CALC_OLD_REQUESTS [path+filename]
Vykonanie prepočtov starých hodnôt, ktoré boli presmerované na pomocný prepočtový task (viď parameter archívu RecalcImmediateDepth) a následne miesto prepočtu uložené do súboru (viď parameter archívu DropOldRequests). Pokiaľ názov súbor nie zadaný, spracuje sa pre proces meno.ARC súbor meno_ARCHIV_DROPPED_CALCS.DAT, ktorý bude následne premenovaný na meno_ARCHIV_DROPPED_CALCS.DONE (ak taký súbor už existuje, bude zmazaný).
Poznámka: Príkaz skončí neúspešne, ak parameter archívu DropOldRequests má hodnotu 1, keďže v takom prípade by boli prepočty po načítaní zo súboru opätovne do súboru uložené.
Anchor
cleanup_slices
cleanup_slices
CLEANUP_SLICES
Príkaz, ktorý je nutné spustiť po zmene parametra DataTableSlices z hodnoty 1 na hodnotu 2 (t.j. po zmene módu časových rezov na časové rezy iba pre štruktúrované objekty).
Archív vykoná presun hodnôt z časových rezov jednoduchých archívnych objektov do pôvodných dátových tabuliek a časové rezy vymaže.
Pozn: od štartu archívu až do presunu hodnôt do pôvodných dátových tabuliek bude archív pre jednoduché archívne objekty poskytovať iba dáta, ktoré sa nachádzajú v pôvodných dátových tabuľkách. Preto je vykonávanie tejto konverzie odporúčaná iba pre systémy s redundantnými archívmi, pričom archív vykonávajúci konverziu by mal byť nastavený ako pasívny.
CRC path\filename mask from to [step] [PO]
Používa sa na kontrolu zhodnosti dát v inštančných archívoch. Vytvorenie súboru s CRC (kontrolná suma) pre archívne objekty vyhovujúce zadanej maske pre zadaný časový úsek.
Nepovinným parametrom step (v hodinách) je možné rozdeliť výpočet pre časový úsek na intervaly.
Parameter PO - výpočet bude realizovaný len pre primárne archívne dáta.
Anchor
crc_poznamka
crc_poznamka
Poznámka:
Hodnoty vstupujúce do CRC výpočtu je možné "orezať" - zo 64-bitovej floating point hodnoty podľa štandardu IEEE 754 sa vynulujú posledné 2 bajty, pokiaľ je zapnutá ladiaca kategória DBG.ARCHIV.CRC.Z2LB . Orezanie je vhodné na ignorovanie drobných rozdielov (16. a vyššie desatinné miesto), ktoré môžu vznikať pri floating point výpočtoch na archívoch bežiacich na rôznych procesoroch.
CRC_TREE path\filename name row col from to [step]Používa sa na kontrolu zhodnosti dát v inštančných archívoch. Vytvorenie súboru s CRC (kontrolná suma) pre archívne objekty pre zadaný časový úsek. Výpočet bude realizovaný pre objekt zadaný parametrami "meno row col" a pre všetky objekty, ktoré ovplyvňujú jeho hodnotu.
Nepovinným parametrom step (v hodinách) je možné rozdeliť výpočet pre časový úsek na intervaly.
Viď poznámku k príkazu CRC.
DEL maska [before]Fyzické zmazanie dát z archívnej databázy nasledovne:
 • parameter before nie je definovaný - pre jednotlivé archívne objekty sa zmažú všetky dáta staršie, ako je definovaná hĺbka archivácie (parameter Čas archivácie) v konfigurácii týchto objektov
 • parameter before je definovaný - zmažú sa všetky dáta s časovou značkou staršou ako, je definovaná parametrom before
Anchor
delete_data
delete_data
DELETE_DATA mask from [to]
Fyzické zmazanie dát z archívnej databázy bez vyvolania prepočtu závislých štatistík (obdoba akcie DELETEARCHDATA).
Formát pre zadávanie času je dd-mm-rrrr hh:mi:ss.mss.
DI ON/OFFDebug Info - zapnutie, resp. vypnutie zobrazovania vnútorných ladiacich informácií procesu D2000 Archiv (v okne procesu a v procese D2000 Sysconsole).

Anchor
di_on_mask
di_on_mask
DI ON/OFF [HOBJ/mask [ROW [COL]]]

Debug Info pre hodnoty - zapnutie / vypnutie zobrazovanie hodnôt archívnych objektov s uvedeným HOBJ, resp. s menom vyhovujúcim udanej maske. Pre štruktúrované archívy je možné špecifikovať aj konkrétnu položku štruktúry, resp. konkrétny stĺpec (ak ROW=0) alebo riadok (ak COL=0).

Príklady:
DP ON H.Test1 3 4 - zapnutie debugu na položke štruktúry H.Test1 v 3. riadku a 4. stĺpci
DP ON H.Test2 - zapnutie debugu na archívny objekt H.Test2 (pokiaľ ide o štruktúrovaný archív, tak na všetky položky štruktúry)
DP OFF 1234 0 4 - vypnutie debugu na celý 4. stĺpec štruktúrovaného archívu s HOBJ=1234

Štandardne sa zobrazujú iba čas a hodnota archívneho objektu. Pomocou zapnutia debug kategórie DBG.ARCHIV.DATA (v procese D2000 System Console alebo pomocou štartovacieho parametra /E+DBG.ARCHIV.DATA pri štartovaní procesu D2000 Archiv) je možné zobraziť kompletné ukladané údaje, ktoré slúžia pre vývojárov systému D2000:
Time (čas archivovanej hodnoty)
Value (vlastná hodnota)
Status (pole True/False hodnôt Valid, ProcAlarm, NoAckPAlarm, PrAlSilent, Weak, NoAckValue, Transient, Default, Manual, AlCrit, Unknown)
Limits (jedna z hodnôt InLimit, VL_Limit, L_Limit, H_Limit, VH_Limit, LimitsProblem)
ArchFlags (pole True/False hodnôt Start, Stop, Block, UnBlock, Deleted, UserModify, OldVal, ProcesModify, LoadData, MONO_TIME, K, L, M, N, O, Ver1)

DI ONREC/OFFREC HOBJ/maska [ROW [COL]]Debug Info pre hodnoty - rekurzívne. Príkaz rozširuje funkcionalitu predchádzajúceho príkazu o zapnutie/vypnutie debugu pre archívne objekty, ktoré závisia na udaných archívnych objektoch (napr. minútové priemery).
Anchor
dismount_trezor
dismount_trezor
DISMOUNT_TREZOR path+trezor_name
Platforma Sybase: Parameter path+trezor_name určuje cestu a meno trezorovej databázy, ktorá sa má odmontovať. V mene trezorovej databázy je povolené používať znaky * a ? pre definovanie masky. Ak zadanej maske zodpovedá viac súborov, budú odmontované všetky vyhovujúce.

Pre viac informácií pozri kapitolu On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz.
Anchor
dismount_trezor_ora
dismount_trezor_ora
DISMOUNT_TREZOR Id [SEGMENT seg]
DISMOUNT_TREZOR trezor_name [SEGMENT seg]
DISMOUNT_TREZOR IdFrom IdTo [SEGMENT seg]
Platforma Oracle: Parameter Id alebo trezor_name určuje číslo (meno) trezora, ktorý sa má odmontovať.
Meno trezora je názov tablespace (napr. MYAPP_TS_TREZOR15 alebo MYAPP_TS_TREZOR15_02) alebo názov dátového súboru (napr. MYAPP_TS_TREZOR0015_S02_20040801.ORA).
Je možné odmontovať všetky trezory (okrem aktuálne plnených) zadaním parametra all. Parametre IdFrom a IdTo umožňujú odmontovať celý interval trezorov.
Parameter SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu, umožňuje odmontovať jeden konkrétny trezorový segment. Seg je číslo medzi 0 a TrezorCountSegments. Pokiaľ sa príkaz DISMOUNT_TREZOR použije v konfigurácii so zapnutými trezorovými segmentmi bez parametra SEGMENT seg, pokúša sa odmontovať všetky segmenty vybraného trezora/trezorov.

Pre viac informácií pozri kapitolu On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz.
Anchor
dismount_trezor_pg
dismount_trezor_pg
DISMOUNT_TREZOR Id [SEGMENT seg]
DISMOUNT_TREZOR IdFrom IdTo [SEGMENT seg]
Platforma PostgreSQL: Parameter Id určuje číslo trezora, ktorý sa má odmontovať.
Je možné odmontovať všetky trezory (okrem aktuálne plnených) zadaním parametra all. Parametre IdFrom a IdTo umožňujú odmontovať celý interval trezorov.
Parameter SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu, umožňuje odmontovať jeden konkrétny trezorový segment. Seg je číslo medzi 0 a TrezorCountSegments. Pokiaľ sa príkaz DISMOUNT použije v konfigurácii so zapnutými trezorovými segmentmi bez parametra SEGMENT seg, pokúša sa odmontovať všetky segmenty vybraného trezora/trezorov.
Parameter WRITE spôsobí, že trezory budú namontované na zápis. Do takto namontovaného trezoru je možné vkladať dáta pomocou arcsynchro.

Pre viac informácií pozri kapitolu On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz.
DP ON/OFFDebug Pipe - zapnutie / vypnutie zobrazovania komunikácie s procesom D2000 Server (len ak je okno procesu zobrazené na pracovnej ploche).
DROP_LIST path+filenamePríkaz vytvorí súbor (podľa parametra path+filename) obsahujúci SQL príkazy na zmazanie tabuliek, ktoré aktuálna konfigurácia archívu nepoužíva. Ak sú zapnuté časové rezy, v súbore budú aj príkazy na zmazanie príslušných riadkov z tabuľky ARC_SLICE, ktoré obsahujú informácie o jednotlivých časových rezoch zodpovedajúcich mazaným tabuľkám.
Anchor
fill_cache
fill_cache
FILL_CACHE
Ručné naplnenie archívnej cache (iba ak pracuje v móde izochrónnej cache) načítaním hodnôt z archívnej databázy.
Naplnenie archívnej cache môže byť aj automatické po štarte - viac informácií viď popis parametra IsoCacheAutoFill.
Anchor
force_clear
force_clear
FORCE_CLEAR HOBJ/mask
Na zvolenom objekte/objektoch sa nastaví čas ClearTime na hodnotu niekoľko hodín v minulosti, čo znamená, že v krátkom čase (do minúty) sa vykoná periodické mazanie dát tohto objektu (pokiaľ nie je z nejakého dôvodu vypnuté, napr. pri zapnutých časových rezoch v závislosti od parametrov DeleteInSlice0 a DeleteInSlices).
Anchor
freeze
freeze
FREEZE freeze_seconds [report_seconds]

UNFREEZE
Príkaz FREEZE spôsobí, že zapisovacie aj výpočtové tasky archívu prestanú spracúvať požiadavky po dobu freeze_seconds. Počas tejto doby bude ďalší task (mazací) vypisovať počty požiadaviek (primárnych a vypočítaných) vo frontoch. Po uplynutí doby freeze_seconds sa spracovanie hodnôt obnoví. Pokiaľ bol zadaný parameter report_seconds, tak mazací task bude pokračovať vo výpise počtov požiadaviek vo frontoch ešte túto dobu.
Príkaz FREEZE je primárne určený k výkonnostným testom (otestovanie maximálnej rýchlosti spracovania požiadaviek pod záťažou) a pred použitím je potrebné si uvedomiť, že síce neovplyvňuje čítanie z archívu, ale počas jeho trvania sa po dobu freeze_seconds do archívu nič nezapisuje (takže pri čítaní nie sú k dispozícii najnovšie hodnoty) a ani neprebiehajú výpočty. V redundantných systémoch s 2 a viac archívmi odporúčame vykonávanie FREEZE príkazu na pasívnej inštancii, aby sa neovplyvňovala funkčnosť archívneho subsystému.
Pokiaľ je nutné prerušiť neaktivitu spôsobenú FREEZE príkazom, je to možné príkazom UNFREEZE (bez parametrov).
Anchor
import_data
import_data
IMPORT_DATA
Aktivovanie procesu D2000 Archiv pre príjem externých dát. Napr. Importovanie archívnych databáz z D2000 V3.65 (OS/2) .
Anchor
list_trezor
list_trezor
LIST_TREZOR
[all]
LIST_TREZOR id
Príkaz vypíše zoznam trezorových databáz, s ktorými proces D2000 Archiv pracuje. Obsah zoznamu sa líši v závislosti od použitej platformy - Sybase, Oracle alebo PostgreSQL.
Parameter id:
LOAD_TREZOR path+filename [mask] [from] [to]On-line import trezorovej databázy.
Anchor
mount_trezor
mount_trezor
MOUNT_TREZOR path+trezor_name
Platforma Sybase: Parameter path+trezor_name určuje cestu a meno trezorovej databázy, ktorá sa má namontovať. V mene trezorovej databázy je povolené používať znaky * a ? pre definovanie masky. Ak zadanej maske zodpovedá viac súborov, budú namontované všetky vyhovujúce.

Pre viac informácií pozri kapitolu On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz.
Anchor
mount_trezor_ora
mount_trezor_ora
MOUNT_TREZOR Id [SEGMENT seg] [WRITE]
MOUNT_TREZOR trezor_name [SEGMENT seg] [WRITE]
MOUNT_TREZOR IdFrom IdTo [SEGMENT seg] [WRITE]
Platforma Oracle: Parameter Id (trezor_name)určuje číslo (meno) trezora, ktorý sa má namontovať. Parametre IdFrom a IdTo umožňujú namontovať celý interval trezorov.
Meno trezora je názov tablespace (napr. MYAPP_TS_TREZOR15 alebo MYAPP_TS_TREZOR15_02) alebo názov dátového súboru (napr. MYAPP_TS_TREZOR0015_S02_20040801.ORA).
Parameter SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu, umožňuje namontovať jeden konkrétny trezorový segment. Seg je číslo medzi 0 a TrezorCountSegments. Pokiaľ sa príkaz MOUNT použije v konfigurácii so zapnutými trezorovými segmentmi bez parametra SEGMENT seg, pokúša sa namontovať všetky segmenty vybraného trezora/trezorov.
Parameter WRITE umožňuje namontovať trezor/trezory na zápis (kvôli synchronizácii trezorov nástrojom Arcsynchro)
Pre viac informácií pozri kapitolu On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz.
Anchor
mount_trezor_pg
mount_trezor_pg
MOUNT_TREZOR Id [SEGMENT seg] [WRITE]
MOUNT_TREZOR IdFrom IdTo [SEGMENT seg] [WRITE]
Platforma PostgreSQL: Parameter Id určuje číslo trezora, ktorý sa má namontovať. Parametre IdFrom a IdTo umožňujú namontovať celý interval trezorov.
Parameter SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu, umožňuje namontovať jeden konkrétny trezorový segment. Seg je číslo medzi 0 a TrezorCountSegments. Pokiaľ sa príkaz MOUNT použije v konfigurácii so zapnutými trezorovými segmentmi bez parametra SEGMENT seg, pokúša sa namontovať všetky segmenty vybraného trezora/trezorov.
Parameter WRITE umožňuje namontovať trezor/trezory na zápis (kvôli synchronizácii trezorov nástrojom Arcsynchro)
Pre viac informácií pozri kapitolu On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz.
OPTIMIZE_QUEUERedukcia požiadaviek na prepočet vo fronte archívu. Pokiaľ z nejakého dôvodu narástol počet požiadaviek vo fronte archívu (napr. v dôsledku príchodu starých hodnôt z komunikácie), je možné týmto tell príkazom zredukovať duplicitné požiadavky.

Anchor
pending_requests
pending_requests
PENDING_REQUESTS path+filename

Vytvorenie súboru obsahujúceho popisy nevybavených požiadaviek.
 • Anchor
  recalc
  recalc
  RECALC Maska [Row [Col]] From [To] [BACKGROUND]
Prepočet hodnôt v štatistickom archíve.
Maska - určuje zoznam objektov, ktoré sa majú prepočítať. V prípade potreby prepočtu konkrétneho riadku a/alebo stĺpca štruktúrovaného archívu je možné zadať parametre Row a Col (ak nie sú zadané, nadobúdajú hodnotu 0 znamenajúcu "celý riadok/stĺpec").
Parametre <From, To> určujú časový interval, ktorý bude prepočítaný. Ak nie je zadaný koncový čas, nahradí sa aktuálnym časom. Formát pre zadávanie času je dd-mm-rrrr [hh[:mi[:ss[.mss]]]].
Voliteľný parameter BACKGROUND (implementovaný od verzie 7.02.006) spôsobí, že prepočet prebehne na pomocnom prepočtovom tasku (viď parameter archívu RecalcImmediateDepth). Parameter je vhodné použiť, pokiaľ sa robia väčšie prepočty hodnôt v minulosti, ktoré sa majú vykonávať na pozadí, pričom archív pokračuje v bežnom archivovaní dát v reálnom čase.
Poznámka: Pokiaľ má parameter RecalcTimeIntervalLimit nenulovú hodnotu a časový interval <From, To> je väčší ako RecalcTimeIntervalLimit hodín, je nutné zadať voliteľný parameter BACKGROUND, aby prepočet prebehol na pomocnom prepočtovom tasku. Toto chovanie je implementované ako ochrana voči zahlteniu hlavného tasku prepočtami.

Anchor
release_trezor
release_trezor
RELEASE_TREZOR

Predčasné odpojenie aktuálnej trezorovej databázy.

Anchor
reload_values
reload_values
RELOAD_VALUES mask SCRIPT|PRIMARY|STATISTIC|EVAL|ALL

Príkaz slúži na vynútenie načítania posledných hodnôt zadaných objektov z archívnej databázy. Objekty je možné špecifikovať podľa mena/masky a podľa typu:

 • SCRIPT - skriptom
 • PRIMARY - primárne archívne objekty
 • STATISTIC - štatistické archívne objekty
 • EVAL - vypočítané archívne objekty
 • ALL - všetky typy archívnych objektov

Pokiaľ napr. v testovacom prostredí nie je funčné vkladanie skriptom plnených archívov, ale tieto sú do archívnej databázy vkladané utilitou arcsynchro, je možné po skončení vkladania vykonať tell príkaz (napr. RELOAD_VALUES * STATISTIC). Následne sa vykoná čítanie (napr. všetkých skriptom plnených archívnych objektov) a môže sa iniciovať vykonanie prepočtov archívnych objektov, ktoré na načítaných objektoch závisia.

Anchor
rem_empty_slices
rem_empty_slices
REM_EMPTY_SLICES HOBJ|mask
Ak sú zapnuté časové rezy, príkaz spôsobí, že archív prejde všetky časové rezy jednoduchých archívnych objektov podľa zadaného HOBJ alebo masky a zruší tie časové rezy, ktoré neobsahujú žiadne dáta.
Príkaz slúži na čistenie archívnej databázy od prázdnych časových rezov, ktoré vznikali v dôsledku chyby archívu. Táto chyba bola odstránená v podporovaných verziách 8. júna 2015.
Anchor
reorganize
reorganize
REORGANIZE

On-line reorganizácia archívnej databázy. Príkaz skomprimuje všetky archívne tabuľky (Oracle príkaz ALTER TABLE MOVE, resp. Sybase príkaz REORGANIZE TABLE INDEX resp. PostgreSQL príkaz VACUUM - viď popis parametra archívu PG_ReorganizeSlice).

Poznámka: Len pre platformy Oracle, PostgreSQL a Sybase 8.0 a vyššie.

Anchor
reorganize_slice
reorganize_slice
REORGANIZE HOBJ|mask [SLICE slice] [tablespace]

On-line reorganizácia tabuľky archívnej databázy s uvedeným HOBJ alebo s názvom archívneho objektu zodpovedajúcim zadanej maske. V prípade, že je definovaný aj parameter tablespace, daná tabuľka bude presunutá do nového tablespace-u. Ak sú zapnuté časové rezy, všetky časové rezy archívneho objektu so zadaným HOBJ budú reorganizované/presunuté, pokiaľ nie je špecifikované číslo časového rezu slice.

Poznámka 1: Parameter tablespace je použiteľný len pre platformy Oracle a PostgreSQL.
Poznámka 2: Číslo časového rezu okrem bežných hodnôt podporuje aj špeciálne hodnoty:

 • hodnota -1 znamená "všetky časové rezy"
 • hodnota -2 znamená "časový rez pre aktuálny čas"
 • hodnota -3 znamená "predchádzajúci časový rez"
 • hodnota -4 znamená "všetky časové rezy staršie ako aktuálny časový rez"
 • hodnota -5 znamená "iba tie archívne objekty, ktoré nemajú časové rezy" (ak sú časové rezy nakonfigurované iba pre štruktúrované archívy, tak sa zreorganizujú iba jednoduché)
REORGANIZE ONPovolenie reorganizácie archívnej databázy (ekvivalent k spusteniu procesu D2000 Archiv s parametrom /DBCY).
REORGANIZE OFFZakázanie reorganizácie archívnej databázy (ekvivalent k spusteniu procesu D2000 Archiv bez parametra /DBCY).
REORGANIZE ACTIVEPovolenie reorganizácie archívnej databázy iba v aktívnom móde (ekvivalent k spusteniu procesu D2000 Archiv s parametrom /DBCA).
REORGANIZE PASSIVEPovolenie reorganizácie archívnej databázy iba v pasívnom móde (ekvivalent k spusteniu procesu D2000 Archiv s parametrom/DBCP).
REORGANIZE SHRINKPovolenie alternatívneho spôsobu reorganizácie archívnej databázy - iba pre Oracle 10g a vyšší (ekvivalent k spusteniu procesu D2000 Archiv s parametrom/DBCS).
Poznámka: Zapnutie pôvodného spôsobu je tell príkazom REORGANIZE MOVE.
REORGANIZE TABLEROWLIMIT rowlimitOn-line zmena parametra ReorganizeTableRowLimit pre automatickú reorganizáciu archívnej databázy.
REORGANIZE TABLETIMELIMIT timelimitOn-line zmena parametra ReorganizeTableTimeLimit pre automatickú reorganizáciu archívnej databázy.
Anchor
set_cache
set_cache
SET_CACHE size [MB]
Príkaz umožňuje zmeniť veľkosť dynamickej cache na zrýchlenie výpočtov štatistických archívnych objektov počas behu procesu D2000 Archiv.

Poznámka 1: Veľkosť cache pri štarte procesu D2000 Archiv je určená parametrom MaxCacheSize v procese D2000 Management Console.
Poznámka 2: Príkaz SET_CACHE zároveň zmení aj parameter MaxCacheSize v registri.
Anchor
set_option
set_option
SET_OPTION
meno_parametra
hodnota_parametra

Tell príkazom SET_OPTION sa dajú meniť nasledovné "štartovacie" a konfiguračné parametre procesu archív:

meno_parametrahodnota_parametrapopis

AlmostZero
ALMOST_ZERO

kladné reálne číslo (napr. 1e-10)

Nastavenie tolerancie pri porovnávaní dvoch čísel v archíve (štandardne 1e-10).
Viď popis parametra archívu AlmostZero.
ChainedReadPrio
CHAINED_READ_PRIO
reťazecNastavenie priorít štatistických funkcií použitých pri reťazenom čítaní z archívu.
Viď popis parametra archívu ChainedReadPrio.

CommitCountActive
COMMIT_COUNT_ACTIVE

kladné číslo

Počet hodnôt vložených do archívnej databázy aktívnym procesom D2000 Archiv, po ktorom sa spustí COMMIT (štandardne 1000).

Viď popis parametra archívu CommitCountActive.

CommitCountPassive
COMMIT_COUNT_PASSIVE

kladné číslo

Počet hodnôt vložených do archívnej databázy pasívnym procesom D2000 Archiv, po ktorom sa spustí COMMIT (štandardne 1000).
Viď popis parametra archívu CommitCountPassive.

CommitTimeActive
COMMIT_TIME_ACTIVE

kladné číslo

Interval, po ktorom je aktívnym procesom D2000 Archiv spustený periodický COMMIT  (štandardne 60 s).
Viď popis parametra archívu CommitTimeActive.

CommitTimePassive
COMMIT_TIME_PASSIVE

kladné číslo

Interval, po ktorom je pasívnym procesom D2000 Archiv spustený periodický COMMIT  (štandardne 60 s).
Viď popis parametra archívu CommitTimePassive.

DBPO

ON/OFF

Spracovávanie len primárnych dát. Výpočty štatistických a vypočítaných archívov sa nebudú vykonávať.

RX

ON/OFF

Vypnuté mazanie starých dát. Periodické mazania (na odstránenie údajov za nakonfigurovanú hĺbku histórie) sa nebudú vykonávať.

RO

ON/OFF

Read only archív. 

RS

ON/OFF

Backup na platforme Sybase sa bude vykonávať kopírovaním databázového súboru.

Anchor
read_archive_depth
read_archive_depth
READ_ARCHIVE_DEPTH

"dd-mm-yyyy hh-:mi-:ss"

OFF

Obmedzenie hĺbky čítania z archívu

Pokiaľ je zapnuté ukladanie do trezoru, tak dáta staršie, ako je nastavený dátum, budú čítané z trezorových databáz. Tento parameter slúži na overenie, či trezory skutočne obsahujú všetky údaje (napr. po zaplátaní prostredníctvom arcsynchro). Obmedzenie sa deaktivuje parametrom OFF. Pokiaľ je obmedzenie zapnuté, každé čítanie z archívu, pri ktorom sa obmedzenie uplatní, spôsobí, že do logovacieho súboru archívu sa zapíše správa:
Start time for reading values from archive is before READ_ARCHIVE_DEPTH, limiting.

DiskUsageWarning
DISK_USAGE_WARNING
ON/OFFNastavením parametra na hodnotu OFF sa vypne varovanie archívu o nedostatku voľného miesta na disku.
Viď popis parametra archívu DiskUsageWarning.
DropOldRequests
DROP_OLD_REQUESTS
ON/OFFPožiadavky na prepočet údajov starších ako RecalcImmediateDepth budú zahodené.
Viď popis parametra archívu DropOldRequests.
IsochronousCache
ISOCHRONOUS_CACHE
ON/OFFAktivácia Isochrónnej cache.
Viď popis parametra archívu IsochronousCache.
IsoCacheFullDepth
ISOCACHE_FULL_DEPTH
ON/OFFNastavenie hĺbky Isochrónnej cache pre objekty s periódou väčšiou ako je aktuálna hĺbka cache.
Viď popis parametra archívu IsoCacheFullDepth.

IsoCacheDepth
ISOCACHE_DEPTH

kladné číslo (sekundy)

Ručné nastavenie hĺbky Isochrónnej cache.
Viď popis parametra archívu IsoCacheDepth.
OldValIgnoreAgekladné číslo
(hodiny)
Hodnoty staršie ako zadaný počet hodín budú zahodené.
Viď popis parametra archívu OldValIgnoreAge.
OldValOnAuxTask
OLD_VAL_ON_AUX_TASK
ON/OFFStaré hodnoty z komunikácie (s príznakom OldVal) budú spracované na pomocnom výpočtovom tasku.
Viď popis parametra archívu OldValOnAuxTask.
OneThreadForGraph
ONE_THREAD_FOR_GRAPH
ON/OFFŽiadosti o čítanie všetkých objektov v jednom grafe budú serializované na jednom čítacom tasku.
Viď popis parametra archívu OneThreadForGraph.
PG_ReorganizeSlice
PG_REORGANIZE_SLICE
0-3Parameter určuje, ako budú reorganizované časové rezy na platforme PostgreSQL (VACUUM/VACUUM FULL/CLUSTER).
Viď popis parametra archívu PG_ReorganizeSlice.
PG_ReorgSliceTime
PG_REORGSLICE_TIME
sekundyParameter určuje dobu, po ktorej sa na platforme PostgreSQL uskutoční reorganizácia predchádzajúcich časových rezov.
Viď popis parametra archívu PG_ReorgSliceTime
.
PG_TrezorFileMulti
 PG_TREZORFILEMULTI
číslo

Parameter udáva násobiteľ pre parameter CommitCountak je zadaný aj parameter PG_TrezorFilePath.

Viď popis parametra archívu PG_TrezorFileMulti.
RecalcImmediateDepth
RECALC_IMMEDIATE_DEPTH
sekundy/OFFČasová hĺbka prepočtov archivovaných hodnôt, ktoré sú vykonávané hlavnými taskami.
Viď popis parametra archívu RecalcImmediateDepth.
RecalcParallelInterval
RECALC_PARALLEL_INTERVAL
sekundy/OFFParameter udáva minimálnu veľkosť prepočítavaného intervalu určeného na paralelizáciu. 
Viď popis parametra archívu RecalcParallelInterval.
RecalcTimeIntervalLimit
RECALC_TIME_INTERVAL_LIMIT
hodiny/OFFParameter definuje obmedzenie časového intervalu na prepočet štatistík a vypočítaných archívov. 
Viď popis parametra archívu RecalcTimeIntervalLimit.
RecalcUseTrezor
RECALC_USE_TREZOR
ON/OFFParameter udáva, či bude archív pri spätných prepočtoch čítať dáta aj z trezorových databáz.
Viď popis parametra archívu RecalcUseTrezor.
ReadTimeBeforeStart
READ_TIME_BEFORE_START
sekundy/OFFParameter posúva čas začiatku čítania z archívu o špecifikovaný počet sekúnd, aby bola v rámci jedného čítania zistená aj posledná hodnota pred začiatkom špecifikovaného intervalu.
Viď popis parametra archívu ReadTimeBeforeStart.
ReorganizeOffset
REORGANIZE_OFFSET
hh:miPosun štartovania periodickej reorganizácie v danej perióde.
Viď popis parametra archívu ReorganizeOffset.
ReorganizePeriode
REORGANIZE_PERIODE
hodinyPerióda periodickej reorganizácie zadaná v hodinách.
Viď popis parametra archívu ReorganizePeriode.
ReorganizeTableRowLimit
REORGANIZE_TABLE_ROW_LIMIT
počet riadkovParameter definuje, po akom množstve vymazaných riadkov bude vykonaná automatická reorganizácia archívnej tabuľky.
Viď popis parametra archívu ReorganizeTableRowLimit.
ReorganizeTableTimeLimit
REORGANIZE_TABLE_TIME_LIMIT
hodinyParameter definuje minimálny časový odstup medzi dvoma automatickými reorganizáciami archívnej tabuľky.
Viď popis parametra archívu ReorganizeTableTimeLimit.
ReportLongRecalc
REPORT_LONG_RECALC
sekundy/OFFParameter aktivuje logovanie prepočtov intervalov väčších ako špecifikovaný počet sekúnd.
Viď popis parametra archívu ReportLongRecalc.
SystemLogging
SYSTEM_LOGGING
ON/OFFParameter zapína ukladanie informácií o ukončených prepočtoch do monitorovacej databázy.
Viď popis parametra archívu SystemLogging.
Tablespace_Name
TABLESPACE_NAME
meno_tablespaceParameter udáva názov archívneho tablespace (iba na platforme Oracle)
Viď popis parametra archívu Tablespace_Name (iba na platforme Oracle).
TrezorCompress
TREZOR_COMPRESS
ON/OFF Parameter aktivuje kompresiu dát trezorov.
Viď popis parametra TrezorCompress.
TrezorCompressKeep
TREZOR_COMPRESS_KEEP
ON/OFFParameter slúži na otestovanie kompresie dát trezorov.
Viď popis parametra TrezorCompressKeep.
TrezorCompressReorg
TREZOR_COMPRESS_REORG
ON/OFFParameter aktivuje reorganizáciu dát pred kompresiou dát trezorov.
Viď popis parametra TrezorCompressReorg.
TrezorCompressCmt
TREZOR_COMPRESS_CMT
kladné celé číslo

Parameter udáva počet archívnych objektov, po ktorých komprimovaní sa vykoná COMMIT.

Viď popis parametra TrezorCompressCmt.
TrezorCompressOrder
TREZOR_COMPRESS_ORDER
ON/OFFParameter definuje, či je pri načítaní údajov z trezora s komprimovanými dátami potrebné triedenie dát podľa času.
Viď popis parametra TrezorCompressOrder.

TrezorReadSegment0
TREZOR_READ_SEGMENT0

ON/OFF

Parameter spôsobí, že pri čítaní z trezorov sa bude čítať aj z trezorového segmentu 0.
Viď popis parametra archívu TrezorReadSegment0.
TrezorReadSinceCreate
TREZOR_READ_SINCE_CREATE
ON/OFFParameter spôsobí, že sa nebudú čítať staršie trezory, ako je Create Time archívneho objektu.
Viď popis parametra archívu TrezorReadSinceCreate.
Anchor
watch_old_vals
watch_old_vals
WATCH_OLD_VALS
"dd-mm-yyyy hh-mi-ss"

OFF

Zapnutie sledovania príchodu primárnych hodnôt, ktoré sú staršie ako zadaný parameter. Sledované sú:

 • hodnoty objektov
 • hodnoty, ktoré prichádzajú ako staré hodnoty (OLDVAL)
 • hodnoty zadávané alebo menené v HI
 • hodnoty vkladané cez akcie INSERTARCHARR a UPDATEARCHVAL

Sledovanie sa deaktivuje parametrom OFF.

WorkingHoursStart
WORKING_HOURS_START

nezáporné celé číslo

Parameter udáva hodinu označujúca začiatok pracovných hodín, počas ktorých sú minimalizované časovo náročné operácie archívu s cieľom zvýšiť disponibilitu archívu.
Viď popis parametra archívu WorkingHoursStart.

WorkingHoursEnd
WORKING_HOURS_END

nezáporné celé číslo

Parameter udáva hodinu označujúca koniec pracovných hodín, počas ktorých sú minimalizované časovo náročné operácie archívu s cieľom zvýšiť disponibilitu archívu.
Viď popis parametra archívu WorkingHoursEnd.


Poznámka: Tie konfiguračné parametre, ktoré sú umiestnené v Registry databáze, budú príkazom SET_OPTION zmenené nielen v archíve, ale aj v Registry.

Anchor
show_dyn_info_archiv
show_dyn_info_archiv
SHOW_DYN_INFO HOBJ/meno [ROW [COL]]
Príkaz vypíše dynamické informácie o danom objekte (aktuálna hodnota, naposledy posielaná hodnota, čas budúceho výpočtu pre periodické archívy, čas periodického mazania, parametre a obsah cache hodnôt) na textovú konzolu procesu D2000 Archiv.

Poznámka: Príkaz je určený hlavne pre diagnostické účely v systémoch D2000.

Anchor
show_cache
show_cache
SHOW_CACHE count
Pokiaľ je zapnutá archívna cache, príkaz vypíše zoznam count archívnych objektov, ktoré majú v archívnej cache najviac hodnôt.
Pre každý objekt sa vypíše HOBJ, meno, počet položiek a časový interval hodnôt, ktoré sa nachádzajú v cache.

Anchor
show_config_arc
show_config_arc
SHOW_CONFIG

Výpis konfiguračných informácii o procese D2000 Archiv a o archívnej databáze.
Jedná sa o:
 • štartovacie parametre procesu zadané v konfigurácii archívneho procesu (ak je archívny proces spustený procesom D2000 Server), resp. archívneho servisu (ak je archívny proces spustený vlastným watchdogom), resp. parametre z príkazového riadku (ak je archívny proces spustený ručne),
 • parametre pre archív zadané vo Windows registry,
 • parametre uložené priamo v archívnej databáze v tabuľke LOG_DATA (viď parameter /CLD utility arcsynchro),
 • špecifické nastavenia databázy (zatiaľ iba na platforme Oracle).
Poznámka: Porovnaním takto získaných nastavení je možné zistiť, či sú redundantné archívy konfigurované identicky, resp. či nebol nejaký parameter zabudnutý pri migrácii archívu, databázy a podobne.
Anchor
show_info
show_info
SHOW_INFO
Výpis rôznych informácii o procese D2000 Archiv a o archívnej databáze.

Anchor
statistics
statistics
STATISTICS path+filename hours

Vytvorenie súboru path+filename so štatistickými informáciami, t.j. počet hodnôt pre jednotlivé archivované objekty za posledných n - hodín (hours).
Súbor path+filename bude vytvorený procesom D2000 Archiv, takže jeho pomenovanie závisí od OS (napr. D:\stat.txt vo Windows, /tmp/stat.txt v Linuxe).
Anchor
arc_stdout
arc_stdout
STDOUT output
Príkaz presmeruje štandardný výstup na nový výstup.

Príklad:
D2000 na Windows platforme: STDOUT C:\vystup.txt (výstup presmerovaný do súboru vystup.txt).
D2000 na OpenVMS platforme: STDOUT "_TNA2:" (výstup presmerovaný na terminál _TNA2:).
Pozn: pokiaľ je D2000 proces spustený na Windows platforme ako servis, má zakázané výpisy do okna. Preto pokiaľ je potrebná funkcionalita výpisov do okna, je nutné, aby bol proces bol spúšťaný D2000 Serverom bez parametra /X.

Anchor
stop_import_data
stop_import_data
STOP_IMPORT_DATA
Deaktivuje vlastnosť procesu D2000 Archiv, prijímať externé dáta.
STOP [NOQUEUE]Zastavenie procesu D2000 Archiv. Pri tomto zastavovaní sa zapíšu neuložené hodnoty z fronty požiadaviek do súboru na disk, z ktorého sa potom načítajú pri ďalšom štarte procesu D2000 Archív. Aktuálne hodnoty archívnych objektov sa uložia do tabuľky SAVED_LAST_ROWS, aby sa nasledujúci štart procesu zrýchlil.
Parameter NOQUEUE spôsobí, že neuložené hodnoty z fronty požiadaviek sa nezapíšu do súboru (zrýchlenie ukončenia procesu, ktorý má veľké množstvo nespracovaných hodnôt).
TIMESTAT START
TIMESTAT RESTART
TIMESTAT SHOW
TIMESTAT SHOWLONG
TIMESTAT SHOWSTART
TIMESTAT STOP
Spustí (START), zastaví (STOP), reštartuje (RESTART), zobrazí (SHOW), zobrazí a reštartuje (SHOWSTART) alebo zobrazí v dlhom časovom formáte, vrátane dní (SHOWLONG), časové štatistiky čítacieho taskov/taskov. Po zapnutí časových štatistík task(y) čítajúce z databázy začnú merať čas strávený v rôznych častiach čítacej procedúry. Tieto hodnoty môžu byť použité na ďalšie ladenie systémovými špecialistami. Časové štatistiky sú zobrazené pre každý čítací task a ak ReadThreadsCount > 1, tak sa zobrazia aj sumárne štatistiky.
Poznámka: Po zapnutí časových štatistík je čítanie z archívu o niekoľko percent pomalšie kvôli meraniu času.

Anchor
trezorcompress
trezorcompress
TREZOR COMPRESS Id [SEGMENT seg

Platforma PostgreSQL: Príkaz slúži na kompresiu dát už existujúcich trezorov. Pre viac informácií pozri kapitolu Kompresia dát trezorov.

Parameter Id určuje číslo trezora, ktorého dáta sa majú komprimovať. Parameter SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu (0 až TrezorCountSegments), umožňuje komprimovať špecifikovaný trezorový segment, pokiaľ je zapnuté vytváranie trezorových segmentov.
Pozn: Kompresia je možná, ak je trezora namontovaný na zápis (viď príkaz MOUNT_TREZOR s parametrom WRITE).

Anchor
trezordecompress
trezordecompress
TREZOR DECOMPRESS Id [SEGMENT seg

Platforma PostgreSQL: Príkaz slúži na dekompresiu dát už existujúcich trezorov. Pre viac informácií pozri kapitolu Kompresia dát trezorov.

Parameter Id určuje číslo trezora, ktorého dáta sa majú dekomprimovať. Parameter SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu (0 až TrezorCountSegments), umožňuje dekomprimovať špecifikovaný trezorový segment, pokiaľ je zapnuté vytváranie trezorových segmentov.
Pozn: Dekompresia je možná, ak je trezora namontovaný na zápis (viď príkaz MOUNT_TREZOR s parametrom WRITE).

...