Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Konfigurácie mien a hesiel OPC UA klientov sú v konfiguračnom súbore  opcuaserver.conf. Preddefinovaný je jediná jediný užívateľský token sample_user s menom sample s heslom sample1:

...