Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Inštalácia D2000
 • Vytvorenie aplikácie
 • Spustenie užívateľských procesov a následná práca s D2000 Cnf:
 • Konfigurácia komunikácií - konfigurácia komunikačných objektov: liniek, staníc a meraných bodov.
 • Pre Práca so štruktúrami - pre opakujúce sa technologické jednotky (výrobné linky, PLC, stroje): vytvorenie definícií štruktúr a štruktúrovaných premenných a vloženie komunikačných objektov do štruktúrovaných premenných.
 • Archivácia - vytvorenie historických hodnôt (archivácia komunikačných objektov, prípadne stĺpcov štruktúrovaných premenných), tvorba štatistických a vypočítaných archívov.
 • Počítané body - počítanie hodnôt z meraných bodov (prípadne stĺpcov štruktúrovaných premenných) bez potreby archivácie.
 • Skriptovanie - vytvorenie ESL alebo Java skriptov na vykonávanie automatizovaných činností (vybudených na zmenu, prípadne serverovské skripty, ktoré obsahujú procedúry volateľné z iných skriptov alebo z vizualizácie).
 • Vizualizácia - vytvorenie schém a zostáv v D2000 GrEditor, zobrazenie v D2000 HI, tvorba grafov.

...