Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Adresa bodu je mapovaná na Information object address, tj. má 3 bajty a musí byť v rozmedzí 0 - 16777215.
  Kvôli lepšej orientácii je možné zapisovať adresu meraného bodu v tvare ByteHI,ByteMIDDLE,ByteLO, t.j. adresa 1,2,3 je rovnaká ako 66051 (1*256*256 + 2*256 + 3). Viď poznámku o adrese IOA.
  Meraný bod s adresou, ktorá sa začína %IGNORE, bude ignorovaný.
 • Vstupné body musia mať príslušné typy (Ai,Ci,Di,Qi) pre prijaté ASDU, viď tabuľka 1.
 • Pre konkrétny typ výstupného bodu (Ao,Dout,Co) je nutné nastaviť typ ASDU, ktorý sa má použiť, viď tabuľka 1 a tabuľka 2.
 • Je možné nakonfigurovať jeden vstupný meraný bod a niekoľko výstupných meraných bodov na tej istej adrese, pokiaľ majú výstupné merané body rôzne ASDU. Príklad:
  • meraný bod M1, typ Di, adresa 1
  • meraný bod M2, typ Dout, adresa 1, ASDU 1 (single-point information)
  • meraný bod M3, typ Dout, adresa 1, ASDU 45 (single command)

  Konfigurácia na strane partnera:
  • meraný bod P1, typ Dout, adresa 1, ASDU 1 (single-point information)
  • meraný bod P2, typ Di, adresa 1

  Zápis do meraného bodu P1 zo strany partnera spôsobí novú hodnotu bodu M1. Zápisy meraných bodov M2, M3 spôsobia novú hodnotu bodu P2 na strane partnera.
 • Ak je nakonfigurovaný Cieľový stĺpec štruktúry, tak sa do príslušných položiek ukladajú prijaté hodnoty od adresy nakonfigurovanej na meranom bode a vyššie (napr. objekty s adresami 10, 11, 12 ... podľa počtu riadkov cieľovej štruktúry).

...