Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
rc
rc
Retry Count
Maximálny počet opakovaní výzvy. Ak po poslaní tohto počtu výziev nedôjde odpoveď, stanica prechádza do stavu komunikačnej chyby.-2
Anchor
rt
rt
Retry Timeout
Timeout pred opakovaním výzvy, pokiaľ neprišla odpoveď.s0.1
Anchor
wft
wft
Wait First Timeout
Timeout medzi poslaním výzvy a prvým čítaním odpovede.s0.1
Anchor
wt
wt
Wait Timeout
Timeout medzi čítaniami odpovede.s0.1
Anchor
mwr
mwr
Max. Wait Retry
Maximálny počet opakovaní čítania odpovede.-20
Anchor
stasi
stasi
Start Silent Interval
"Start silent interval" pred štartom vysielania v RTU móde.ms50

Anchor
stosi
stosi
Stop Silent Interval

"Stop silent interval" po ukončení vysielania v RTU móde.ms50

Anchor
lem
lem
Little Endian Mode

Poradie bajtov v Little-endian móde pre 4-bajtové premenné. Jednotlivé možnosti udávajú, do ktorých bajtov (1-najnižší, 4-najvyšší) pôjdu jednotlivé bajty z komunikácie:

  • 2143 - najskôr je prijaté nižšie slovo, potom vyššie slovo  (vyšší bajt v rámci slova vždy ako prvý)
  • 3412 - najskôr je prijaté vyššie slovo, potom nižšie slovo  (nižšší bajt v rámci slova vždy ako prvý)
  • 1234 - bajty sú prijaté od najnižšieho po najvyšší (opak Big-endianu)
-2143
Anchor
bm
bm
Byte mode
Špeciálny bajtový mód prenosu, v ktorom majú hodnoty registrov dĺžku 1 bajt a nie 2 byty ako je definované v špecifikácii protokolu MODBUS.YES/NONO
Anchor
vm
vm
Variable mode
Špeciálny variabilný mód prenosu, v ktorom majú hodnoty registrov variabilnú dĺžku. Podľa toho, či je Variable mode nastavený na hodnotu little-endian alebo big-endian sa aplikuje príslušné dátové kódovanie t.j. tzv. endianness (little-endian=prvý je odosielaný menej významný byte, big endian=prvý je odosielaný významnejší byte). Hodnota OFF vypína variabilný mód.
Poznámka 1: Variabilný a bajtový mód sú nezlučiteľné a je dovolené zapnutie iba jedného z nich.
Poznámka 2: Zariadenie Emerson FloBoss 103: textové reťazce a 6-bajtová časová značka sa posielajú vždy od najnižšieho bajtu.
Poznámka 3: Variabilný mód je implementovaný iba pre Protocol Mode=RTU.
Poznámka 4
: Štandardne podľa implicitných hodnôt parametrov Byte mod=NO a Variable mode=OFF, teda podľa špecifikácie protokolu MODBUS, sa automaticky uplatňuje kódovanie dát big-endian.
OFF
little-endian
big-endian
OFF
Anchor
fd
fd
Full debug
Výpis dodatočných ladiacich informácií o komunikácii na linke.YES/NONO
Anchor
pm
pm
Protocol mode
Mód protokolu: RTU alebo ASCII. Nastavenie sa aplikuje iba v prípade sériovej komunikácie.

"RTU "

"ASCII"

"RTU"
Anchor
am
am
Addressing model
Nastavenie adresného modelu protokolu MODBUS:
"MODBUS PDU"
dáta sú adresované od 0 do 65535.
"MODBUS data Model"
dáta sú adresované od 1 do 65536.

Poznámka: Implicitná hodnota je MODBUS PDU, v prípade nastavenia MODBUS data Model je objekt s adresou X adresovaný v MODBUS PDU ako X-1.
Po zmene nastavenia tohto parametra bolo v minulosti (binárky staršie ako 27.5.2021) nutné reštartovať príslušný komunikačný proces.

"MODBUS PDU"
"MODBUS data Model"
"MODBUS PDU"
Anchor
mtcpv
mtcpv
TCP/IP protocol variant
Výber varianty protokolu v prípade TCP/IP komunikácie:
"MODBUS TCP" je variant komunikácie bez zabezpečenia kontrolnou sumou. Zabezpečenie prenosu vykonávajú spodné vrstvy TCP protokolu.
"MODBUS over TCP"
je variant, v ktorej je ako payload prenosu použitý mód protokolu MODBUS RTU aj s kontrolnou sumou.
"MODBUS TCP"
"MODBUS over TCP"
"MODBUS TCP"
Anchor
mxr
mxr
Max. Registers
Maximálny počet registrov žiadaný v jednej výzve.-100

Anchor
mxb
mxb
Max. Bytes

Maximálny počet bytov žiadaný v jednej výzve (iba v "Byte mode").-100

Anchor
blm
blm
Bool Mask

Ak je hodnota typu integer (Holding Registers, Input Registers) priraďovaná do meraného bodu typu Di alebo Dout, robí sa tak na základe porovnania načítanej hodnoty s nulou. Ak je hodnota nulová, hodnota meraného bodu je False, inak True. Parameter Bool Mask umožňuje pred porovnaním vyfiltrovať ešte konkrétne bity na základe bitovej masky zadávanej ako hexadecimálne číslo (najvyšší bajt je vľavo). Bitová maska FF FF FF FF znamená, že sa berú do úvahy všetky bity (pre 1 a 2-registrové celočíselné adresy).
Bitová maska 01 znamená, že sa do úvahy berie iba najnižší bit. Ak adresa meraného bodu udáva použitie iba dolného/horného bajtu registra, aplikuje sa na ňu najnižší/druhý najnižší bajt masky.
-FF FF FF FF
Anchor
sku
sku
Skip Unconfigured

Nikdy nežiadaj hodnoty z adries, ktoré nie sú nakonfigurované.
Popis a príklad:
Štandardne sa posielajú výzvy na dáta, ktoré sa obmedzujú parametrom protokolu "Max. Registers" alebo "Max. Bytes". Ak sú nakonfigurované napr. merané body s adresami "Holding Registers" 1, 2 a 5, odosiela sa jedna výzva požadujúca 5 registrov od adresy 1 aj, keď merané body s adresami 3 a 4 nie sú nakonfigurované - pretože je efektívnejšie a rýchlejšie získať požadované údaje jednou výzvou ako dvomi aj za cenu čítania nepotrebných dát. V prípade nastavenia parametra "Skip Unconfigured" na YES sa odošlú dve výzvy, prvá žiadajúca dva registre od adresy 1 a druhá žiadajúca jeden register na adrese 5.
Niektoré Modbus servery reagujú vrátením chybového kódu (exception) na čítanie rozsahu registrov, ktoré obsahujú „neznáme“ registre (ktoré napríklad nemajú namapované vo vnútornej pamäti).

YES/NONO

Anchor
mxr
mxr
Check Receive Length

Ak je parameter nastavený na YES, tak pri prijatí odpovede na čítanie dát sa kontroluje, či dĺžka dát v odpovedi zodpovedá množstvu registrov v požiadavke na čítanie:
  • ak je zapnutý bajtový mód (Byte mode=YES), tak dĺžka prijatých dát sa musí rovnať množstvu registrov
  • ak nie je zapnutý bajtový ani variabilný mód, tak dĺžka prijatých dát sa musí rovnať dvojnásobku množstva registrov
  • ak je zapnutý variabilný mód (Variable mode=little-endian alebo big-endian), kontrola zatiaľ nie je implementovaná
Kontrola má zmysel na linkách s vysokými (a variabilnými) latenciami - napr. GPRS siete - na detekciu a vyhnutie sa situácii, keď dôjde k opakovaniu výzvy (#1) v dôsledku timeoutu a následne k príjmu odpovede na opakovanú výzvu, pričom táto je už považovaná za odpoveď na ďalšiu výzvu (#2). To spôsobí, že merané body adresované výzvou #2 získajú chybné hodnoty.
YES/NONO

Anchor
drm
drm
Dummy Request Mode

Ak je parameter nastavený na YES, tak sa použije jediná výzva (v ktorej je celkový počet registrov). Je nutné, aby boli definované merané body pre všetky adresy 0..N.
Tento mód je použiteľný pre špeciálne zariadenia, ktoré všetky dáta (s variabilnou veľkosťou registrov - 2, 4, 8 bajtov - posielajú v jedinej odpovedi).
YES/NONO

Anchor
wp
wp
TCP Write Password

Na linke TCP/IP-TCP je možné hneď po nadviazaní spojenia zapísať konkrétnu hodnotu na zvolenú adresu (TCP Password Address) s použitím zvolenej funkcie (TCP Password Function). Riadiace jednotky ComAp týmto spôsobom umožňujú autentifikovať oprávneného Modbus klienta. Hodnota sa zadáva hexadecimálne v poradí bajtov, ako budú vysielané (napr. "01 0A BC D0". V prípade, že nie je zadaný párny počet bajtov, bude na koniec doplnený bajt s hodnotou 0.

Nastavenie parametra na prázdnu hodnotu spôsobí, že zápis sa po nadviazaní spojenia nevykonáva.

-

Anchor
pa
pa
TCP Password Address

Adresa pre zápis hesla (TCP Write Password) na linke TCP/IP-TCP. Ak je heslo dlhšie ako 2 bajty, je to adresa prvého registra. Ak má heslo napr. 6 bajtov, zapisuje sa ako 3 registre od zadanej adresy.-0

Anchor
pf
pf
TCP Password Function

Zápisová funkcia pre zápis hesla (TCP Write Password) na linke TCP/IP-TCP.
Ak je počet bajtov hesla väčší ako 2, použije sa funkcia 16 (Write Multiple Registers) aj keď je nakonfigurovaná funkcia 6 (Write Single Register).
6
16
6

Anchor
merany_bod
merany_bod
Konfigurácia meraných bodov

...