Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

ParameterPopisJednotka / TypNáhradná hodnota
Adresné parametre lokálnej strany (D2000 KOM procesu)

Anchor
ltsel
ltsel
Local TSEL (hex)

Octet string reprezentujúci lokálny Transport Selector. Je použitý na identifikáciu Transport SAP. Maximálna veľkosť TSEL je 32 octetov (64 ASCII kódovaných hexa číslic).octet string00 01

Anchor
lssel
lssel
Local SSEL (hex)

Octet string reprezentujúci lokálny Session Selector. Je použitý na identifikáciu Session SAP. Maximálna veľkosť SSEL je 16 octetov (32 ASCII kódovaných hexa číslic).octet string00 01

Anchor
lpsel
lpsel
Local PSEL (hex)

Octet string reprezentujúci lokálny Presentation Selector. Je použitý na identifikáciu Presentation SAP. Maximálna veľkosť PSEL je 16 octetov (32 ASCII kódovaných hexa číslic).octet string00 00 00 01

Anchor
lapt
lapt
Local AP Title

Lokálny Application Process Title, identifikátor pridelený správcom adries, reprezentuje príslušný aplikačný proces na strane D2000.string1.3.9999.1

Anchor
laeq
laeq
Local AE Qualifier

Celočíselná hodnota použitá na označenie lokálneho Application Entity.string1

Adresné parametre vzdialenej strany (zariadenia IED)

Anchor
rtsel
rtsel
Remote TSEL (hex)

Octet string reprezentujúci vzdialený Transport Selector. Je použitý na identifikáciu Transport SAP. Maximálna veľkosť TSEL je 32 octetov (64 ASCII kódovaných hexa číslic).octet string00 01

Anchor
rssel
rssel
Remote SSEL (hex)

Octet string reprezentujúci vzdialený Session Selector. Je použitý na identifikáciu Session SAP. Maximálna veľkosť SSEL je 16 octetov (32 ASCII kódovaných hexa číslic).octet string00 01

Anchor
rpsel
rpsel
Remote PSEL (hex)

Octet string reprezentujúci vzdialený Presentation Selector. Je použitý na identifikáciu Presentation SAP. Maximálna veľkosť PSEL je 16 octetov (32 ASCII kódovaných hexa číslic).octet string00 00 00 01

Anchor
rapt
rapt
RemoteAP Title

Vzdialený Application Process Title, identifikátor pridelený správcom adries, reprezentuje príslušný aplikačný proces na strane zariadenia.string1.3.9999.1

Anchor
raeq
raeq
Remote AE Qualifier

Celočíselná hodnota použitá na označenie vzdialeného Application Entity.string1
Spoločné adresné parametre

Anchor
btid
btid
Bilateral Table ID

Meno bilaterálnej tabuľky. Toto v prípade IEC 61850 môže byť aj prázdny reťazec.-
Anchor
mmmss
mmmss
Max MMS Message Size
Maximálna veľkosť MMS správ.
Niektoré ABB zariadenia potrebujú tento parameter zvýšiť (napr. na 100 000), pretože nepodporuju posielanie zoznamu objektov (správa GetNameList) po častiach .
bytes32000
Anchor
mrp
mrp
Max Requests Pending
Maximálny navrhovaný počet odoslaných a nepotvrdených transakcií. Hodnota parametra môže byť znížená, ak druhá strana navrhuje pri negociácii nižšiu hodnotu.1 .. 325
Anchor
mip
mip
Max Indications Pending
Maximálny navrhovaný počet prijatých transakcií bez odoslania potvrdenia. Hodnota parametra je odosielaná partnerskej strane.
Pokiaľ je IED zariadenie na vzdialenom sieťovom segmente, tak na potlačenie vplyvu latencie odporúčame hodnotu parametra zvýšiť.
1 .. 325
Anchor
mnl
mnl
Max Nesting Level
Maximálna navrhovaná úroveň hĺbky vnorenia MMS dátových štruktúr.1 .. 105

Anchor
tpdus
tpdus
ISO TPDU Size

Maximálna veľkosť paketov na úrovni ISO over TCP protokolu (podľa špecifikácie RFC 1006)8192/4096/2048/1024/512/256/128 bytes1024  bytes
Anchor
htb
htb
Heartbeat
Timer, ktorý ak je povolený zadaním nenulovej hodnoty do parametra, povoľuje odosielanie správy Identify request do zariadeniapre zistenie funkčnosti TCP/IP spojenia. Ak sa spojenie rozpadlo na úrovni TCP/IP, umožňuje rýchla detekcia problému jeho rýchlejšie znovuobnovenie. Povolenie tejto možnosti sa odporúča v prípadoch prenosu údajov cez rozsiahlejšie siete a v prípadoch, kedy je aktívnym spojením prenášaný malý počet údajov. Hodnota 0 (implicitná) vypína HeartBeat timer. Iné pozitívne hodnoty predstavujú počet sekúnd pre odoslanie Heartbeat správy. Pri odoslaní akejkoľvek správy sa Heartbeat timer nuluje, Heartbeat správa je odoslaná iba po uplynutí timeoutu bez akejkoľvek komunikácie medzi partnermi.sec0
Anchor
rd
rd
Retry Delay
Oneskorenie vkladané pred opakovaný pokus o nadviazanie spojenia po jeho rozpade (v prípade, že systém D2000 spojenie aktivoval). Ak je požadované čo najrýchlejšie znovuobnovenie spojenia, nastavte malú hodnotu alebo 0 sekúnd.sec10 sec

Anchor
irt
irt
Inter Read Timeout

Maximálny čas čakania na príjem TCP dát. Po uplynutí tohto timeoutu sa kontrolujú eventuálne požiadavky (dáta) na odoslanie do kmunikácie. Keďže komunikácia so zariadením je riešená jedným threadom, môže vysoká hodnota tohto timeoutu znížiť rýchlosť interakcie so zariadením. Odporúčaná hodnota je 50 až 150 milisekúnd.msec100 msec

Anchor
ps
ps
Parallel Stations

Parameter zapína vytváranie TCP spojení pre každú stanicu. Pokiaľ zariadenie podporuje obsluhu viacerých klientov, je možné takto paralelizovať komunikáciu.
Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu NO, vytvára sa jediné TCP spojenie pre všetky komunikačné stanice. 

YES/NO

NO

Anchor
if
if
Map IEC 61850 flags

Spôsob mapovania príznakov IEC 61850 protokolu na flagy FA..FM.
IEC 61850 protokol má príznaky kvality mapované do 13 bitov atribútu Quality, detaily sú uvedené pri popise parametera Quality Index.
Mapovanie môže byť:
 • None - flagy FA .. FM nie sú nastavované
 • Simple - atribút Quality sa priamo mapuje na flagy FA .. FM

Poznámka: po zmene parametra odporúčame reštart KOM procesu alebo druhej strany, aby všetky hodnoty prišli do systému s nastavenými príznakmi.

None
/
Simple
None

Anchor
to
to
Report Trigger Options

Nastavenie parametrov Triggrov použitých pri aktivácii reportov (TrgOps). Podľa normy sa používajú tieto bity (číslovanie je od najvyššieho bitu, ten je bit 0):

 • bit 0 - reserved
 • bit 1 - data-change
 • bit 2 - quality-change
 • bit 3 - data-update
 • bit 4 - integrity
 • bit 5 - general-interrogation

Prednastavená hodnota je 0x74 (aktívne všetky bity s výnimkou integrity - ten sa zapína, ak je zadaný parameter Integrity Period

v konfigurácii reportu.
Pozn: ABB Substation management unit COM600 vyžadovalo hodnotu 0x64, nepodporovalo bit 3 - data-update.

1 byte octet string74

Anchor
ab
ab
Additional Browse Items

Parameter umožňuje vyšpecifikovať dodatočné mená objektov, ktoré majú byť dotazované pri browsovaní pre merané body. Názvy je nutné oddeľovať medzerou, napr. "Obj1 Obj2". Umožňuje tak riešiť situáciu, keď IED zámerne niektoré objekty neuvedie v správe GetNameList-Response (odpoveď na vyžiadaný zoznam objektov v rámci logického zariadenia).
Pozn: ABB Substation management unit COM600 vyžadovalo nastavenie parametra na LLN0 - tento objekt nebol propagovaný, ale bol dôležitý (okrem iného obsahoval buffrované a nebuffrované reporty).
string

Anchor
at
at
Authentication Type

Typ autentifikácie. Sú podporené tieto typy autentifikácie:

 • None - bez autentifikácie
 • Password - autentifikácia heslom. Heslo je prenášané nekryptované v rámci vrstvy ISO 8650-1 OSI Association Control Service.
None
Password
None

Anchor
pa
pa
Password

Heslo použité, ak Authentication Type = Password


string
Ladiace nastavenia

Anchor
iobpd
iobpd
Debug I/O binary packets info

Povoľuje ladiace výpisy na úrovni binárnych paketov. Viď tiež poznámku 1.YES/NONO
Anchor
isolpd
isolpd
Debug ISO packet level info
Povoľuje ladiace výpisy na úrovni ISO OSI vrstiev. Viď tiež poznámku 1.YES/NONO
Anchor
mmslpd
mmslpd
Debug MMS level info

Povoľuje ladiace výpisy na úrovni MMS dát. Viď tiež poznámku 1.


YES/NONO

Anchor
tase2lpd
tase2lpd
Full IEC61850 level info

Povoľuje ladiace výpisy na najvyššej úrovni IEC61850 údajov. Viď tiež poznámku 1.YES/NONO
Anchor
vilpd
vilpd
Incomming values info
Povoľuje detailné ladiace výpisy o prichádzajúcich hodnotách (data values). Viď tiež poznámku 1.YES/NONO
Anchor
volpd
volpd
Outgoing values info
Povoľuje detailné ladiace výpisy o odosielaných hodnotách (data values). Viď tiež poznámku 1.YES/NONO

...