Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Overenie úspešnosti autentifikácie je teda možné spraviť aj samostatne odoslaním prázdnej prázdnej GET požiadavky s HTTP-BASIC alebo Api Keys autentifikáciou na adresu:

GET https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/auth/login

Odhlásenie sa realizuje odoslaním prázdnej Taktiež odhlásenie je možné realizovať odoslaním prázdnej GET požiadavky s HTTP-BASIC autentifikáciou na adresu:

GET https://<doména.sk>/<názov aplikácie>/api/rest/v0/d2/auth/logout

Info

Volanie explicitného odhlásenie je odporúčané z dôvodov že SmartWeb server udržuje session prihláseného používateľa REST služby (identifikovaného jeho prihlasovacím menom) až do expirácie sedenia prihlásenia a odhlásenia nie je nevyhnutné, pretože autentifikačné údaje (HTTP BASIC alebo Api Keys) sa aj tak posielajú s každou požiadavkou v HTTP hlavičkách. A odhlásenie prebehne aj automaticky v prípade automatickej expirácie session do D2000 konfigurovateľnej v autentifikačnej časti konfigurácie SmartWeb Platformy. Niekedy  je ale výhodné používať explicitné prihlásenie a odhlásenie v prípadoch keď toto API je využívané napr. z mobilnej aplikácie veľkým počtom používateľov.

Načítavanie hodnôt z archívu

...