Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
languagejs
{
  "application": {
    "cometApi": {
      "enabled": "true", /* globálne povolenie alebo zakázanie Comet API rozhrania, preddefinovaná hodnota je true */
			"accessFilter": {
 				"allowedD2RpcEventNames": ["*"], /* zoznam povolených eventov, preddefinovaná hodnota je "*" */
 				"allowedD2RpcMethodNames": ["*"], /* zoznam povolených RPC metód, preddefinovaná hodnota je "*" */
 				"allowedD2ObjectNames": ["*"] /* zoznam prístupných objektov, preddefinovaná hodnota je "*" */
			}
		},
    "restApi": {
      "enabled": "true", /* globálne povolenie alebo zakázanie REST API rozhrania, preddefinovaná hodnota je true */
			"accessFilter": {
 				"allowedD2RpcEventNames": ["*"], /* zoznam povolených eventov, preddefinovaná hodnota je "*" */
 				"allowedD2RpcMethodNames": ["*"], /* zoznam povolených RPC metód, preddefinovaná hodnota je "*" */
 				"allowedD2ObjectNames": ["*"] /* zoznam prístupných archívnych objektov, preddefinovaná hodnota je "*" */
			 	"allowedD2EdaVectorReadCodes": ["*"] /* zoznam prístupných EDA vektorov ktorých hodnoty je možné načítať, preddefinovaná hodnota je "*" */     
				"allowedD2EdaVectorUpdateCodes": ["*"] /* zoznam prístupných EDA vektorov ktorých hodnoty je možné zapísať, preddefinovaná hodnota je "*" */   
			}
    },
 		"odataApi": {
      "enabled": "true", /* globálne povolenie alebo zakázanie ODATA API rozhrania, preddefinovaná hodnota je false*/
			"accessFilter": {
       			"allowedD2EdaVectorReadCodes": ["*"] /* zoznam prístupných EDA vektorov ktorých hodnoty je možné načítať, preddefinovaná hodnota je "*" */      				
 				"allowedD2ObjectNames": ["*"] /* zoznam prístupných archívnych objektov ktorých hodnoty je možné načítať, preddefinovaná hodnota je "*" */
			}
    }            
	} 
}

...