Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ParameterNáhradná hodnotaJednotkyPopis
ApplDir
-Cesta na aplikačný adresár systému D2000. Dáta aplikácií sú uložené v tomto adresári v príslušných podadresároch. Definuje sa počas inštalácie systému.
Debug_Dir
-Cesta na adresár systému D2000, ktorý obsahuje logovacie súbory kategórie Debug systému D2000.
InstallDir
-Cesta na programový adresár systému D2000. Definuje sa počas inštalácie systému.

Anchor
defaultapplication
defaultapplication
DefaultApplication


-Default hodnota názvu aplikácie (viď štartovací parameter /C). Názov aplikácie je potrebný napr. pri konfigurácii TLS kryptovania.
IPMask
-IP maska siete. Parameter má význam len pri redundancii komunikačných ciest alebo pri redundancii aplikačného servera. Definuje sa počas inštalácie systému (parameter IPMask).
Log_Dir
-Cesta na adresár systému D2000, ktorý obsahuje logovacie súbory kategórie Log systému D2000.
Anchor
max_log_size
max_log_size
Max_Log_Size
10MBMaximálna dĺžka logovacieho súboru v systéme D2000. Ak veľkosť súboru *.log prekročí danú veľkosť, systém tento súbor premenuje na meno_suboru.log.bak a prípadne starý .bak súbor zmaže. Systém D2000 potom zapisuje do čistého .log súboru.

Poznámka 1 : Hodnota Max_Log_Size=0 ponecháva staré správanie - neobmedzenú dĺžku logovacích súborov.
Poznámka 2 : Parameter určuje aj maximálnu veľkosť súborov v adresári D2000.EXE\Log\clients_log.
Perf_Dir
-Cesta na adresár systému D2000, ktorý obsahuje logovacie súbory kategórie Performance systému D2000.
PreferredNetAddr
-Maska siete, ktorá bude preferovaná pri redundancii komunikačných ciest.
PreferredNetNr
-Poradové číslo sieťového adaptéra, ktorý bude preferovaný pri redundancii komunikačných ciest.

IPAddr1
IPAddr2

-IP adresy sieťových rozhraní, prostredníctvom ktorých prebieha komunikácia medzi procesmi systému D2000.
Od verzie: 7.1.18 je možné tieto parametre použiť aj pre platformu MS Windows. Ak nie sú uvedené, procesy si ich zisťujú samostatne (default správanie pre nižšie verzie).
Poznámka: ak má počítač viac ako 2 IP adresy, odporúčame zadať IpAddr1 a IpAddr2, aby systém D2000 deterministicky používal na komunikáciu želané rozhrania. Ešte dôležitejšie to je v prípade, že počítač má nakonfigurované aj aliasy. Vtedy je riziko, že sa použijú na komunikáciu IP adresy/aliasy nakonfigurované na jednom rozhraní a v prípade výpadku tohto rozhrania prestane fungovať redundantná komunikácia medzi D2000 servermi. Môže tak dôjsť ku stavu, keď sa dva D2000 Servery dostanú do stavu Hot Server (HS).
UseIPMulticast1-Bežiaci D2000 server pravidelne hlási svoj stav a IP adresu službou IP MULTICAST. Hlásenie stavu je používané pri prevádzkovaní redundancie D2000 aplikačného servera a pre diagnostické nástroje. Ak je hodnota parametra 0, služba MULTICAST sa nepoužíva - server hlási svoj stav pomocou IP UNICAST explicitne všetkým členom redundantnej skupiny.

...