Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Súbor KOM Archív s uloženými hodnotami má meno "KOMARC.KCD" a nachádza sa v adresári KOMARC, podadresára aplikácie. Adresár KOMARC sa vytvorí automaticky v prípade potreby. KOM Archív funguje ako kruhový buffer s tým, že hodnoty sa do buffra zapisujú ak je proces D2000 KOM v režime offline (z dôvodu šetrenia diskov - takže sa nejedná o store-and-forward, ale o forward-or-store). Najstaršie hodnoty sa prepisujú aktuálnymi. Buffer je spoločný pre všetky objekty, to znamená, že nie je delený pre jednotlivé merané body, ale všetky prichádzajúce hodnoty meraných bodov sa zapisujú v poradí v akom prišli.

...