Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Anchor
komunikacna_stanica
komunikacna_stanica
Konfigurácia stanice

...

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota

Anchor
opm
opm
Mode
(Opening Mode)

Spôsob otvorenia spojenia so zariadením a použitý linkový protokol.

Ak je zariadenie nakonfigurované priamo na použitie DLMS/COSEM protokolu na danom rozhraní, nastavte "Direct HDLC".

Zvyčajne  (napr. vždy pri čítaní cez IR opto rozhranie pomocou čítacej opto hlavice) je však nutné otvárať spojenie protokolom IEC v takzvanom "mode E" s následným prechodom do binárneho protokolu HDLC (čiže DLMS/COSEM).

V "IEC mode E" podľa špecifikácie protokolu IEC sa používa nasledovné nastavenie prenosových parametrov:

 • komunikačná rýchlosť 300 Baud,
 • 7 dátových bitov,
 • párna parita (even parity),
 • 1 stop bit.

V prípade nastavenia parametra protokolu "Mode" na "IEC mode E" musia byť nastavené uvedené prenosové parametre. V prípade linky kategórie Serial musia byť nastavené v parametroch linky "Mód 1". Viď tiež parameter protokolu "Software 7E1".

Nastavenie prenosovej rýchlosti na 300 Baud sa nemusí zvyčajne aplikovať v prípade linky kategórie MODEM. Vtedy je použitá prenosová rýchlosť (tzv. DTE speed) medzi PC a modemom a ak je vyššia ako 300 Baud je nutné zapnúť v príslušnom móde linky parameter "handshaking" na RTS/CTS.

Ak je nastavená hodnota parametra "Direct HDLC" tak sa nepredpokladá žiadna dynamická zmena prenosových parametrov a je možné používať ktorýkoľvek mód linky kategórie Serial a nastaviť ho na stanici parametrom "Mód linky".

Bližšie informácie viď dokument IEC 62056-21, Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 21: Direct local data exchange, kapitolu Annex E: "METERING HDLC protocol using protocol mode E for direct local data exchange".

Taktiež viď kapitolu "Príklady nastavenia prenosových parametrov".

Mód "UDP Pure" používajú niektoré zariadenia pri komunikácii cez UDP. Každý balík DLMS/COSEM dát (výzva/odpoveď) je v samostatnom UDP pakete. V prípade TCP je toto problematické (bez analýzy sa nedá určiť, aká je veľkosť balíka DLMS/COSEM dát), preto štandard DLMS/COSEM definuje pre TCP/UDP mód použitie obálky - tzv. Wrapper (viď ďalší odstavec).

Mód "TCP/UDP Wrapper" sa používa pri komunikácii cez TCP alebo UDP. Ku DLMS/COSEM dátam je pridaná 8-bajtová hlavička (polia Version, Wrapper Source Port, Wrapper Destination Port a Length).

Módy "TCP/UDP Wrapper + Gateway protocol" a "Gateway protocol" sa používajú pri komunikácii cez TCP alebo UDP cez tzv. Gateway zariadenie. Ku DLMS/COSEM dátam je pridaný prefix (jednobajtové polia Header, Device Network ID, Address Length a pole s variabilnou dĺžkou Device Address). Na základe Device Network ID a Device Address vie Gateway rozlíšiť, na ktoré cieľové zariadenie má požiadavku smerovať. Odpoveď zariadenia je smerovaná D2000 KOM procesu, pričom prefix tentokrát obsahuje jeho identifikáciu (My Network ID, My Address).
V móde "TCP/UDP Wrapper + Gateway protocol" je navyše pridaná aj hlavička rovnaká ako v móde "TCP/UDP Wrapper". Pri použití UDP môžu niektoré zariadenia hlavičku vynechať, podobne ako v móde "UDP Pure".

Direct HDLC
IEC mode E
UDP Pure
TCP/UDP Wrapper
TCP/UDP Wrapper + Gateway protocol
Gateway protocol

Direct HDLC

--- DLMS/HDLC parameters ---
Anchor
apx
apx
Application Context
Nastavenie tzv. "Application context" parametra protokolu DLMS/COSEM.

Podporený je kontext Short_Name_Referencing_No_Ciphering pre "Short Name (SN) referencing".
Podporený je kontext Logical_Name_Referencing_No_Ciphering pre "Logical Name (LN) referencing".
Ďalšie dva kontexty s podporou kryptovania nie sú podporené.

Logical_Name_Referencing_No_Ciphering
Short_Name_Referencing_No_Ciphering
Logical_Name_Referencing_With_Ciphering
Short_Name_Referencing_With_Ciphering
Short_Name_Referencing_No_Ciphering
 
Anchor
cliaddr
cliaddr
Client MAC Address
HDLC MAC adresa klienta (čiže D2000 KOM procesu). Implicitne je nastavená hodnota 10H čo je rezervovaná hodnota "Public client".

Viď dokument "DLMS UA 1000-2 Ed. 7.0", kapitolu 8.4.2.3 "Reserved special HDLC addresses".
Pre elektromer ADDAX NP73E.2-18-1 bolo nutné nastaviť inú hodnotu ako 10H (1 alebo 2).

0 .. 7FH10H
Anchor
hdlcmr
hdlcmr
HDLC Max_info_field_length-receive parameter
Maximálna dĺžka jedného HDLC frame paketu na strane príjmu zo zariadenia. V prípade problémov v komunikácii (chyby kontrolného súčtu a pod.) odporúčame znížiť hodnotu tohto parametra.
250
Anchor
hdlcmt
hdlcmt
HDLC Max_info_field_length-transmit parameter
Maximálna dĺžka jedného HDLC frame paketu na strane vysielania do zariadenia. V prípade problémov v komunikácii (chyby kontrolného súčtu a pod.) odporúčame znížiť hodnotu tohto parametra.
250

Anchor
cmpdu
cmpdu
Client Max Receive PDU Size

Maximálna dĺžka PDU (dátového paketu). Jeden PDU môže byť rozdelený do viacerých HDLC frame paketov, podľa nastavenia parametrov protokolu HDLC Max_info_field_length-receive parameter a HDLC Max_info_field_length-transmit parameter.
Pozn: konkrétny elektromer (Landis  ZMD400) akceptoval iba hodnotu 0, inak pri nadväzovaní spojenia vracal chybu rejected-permanent.
0 .. 655351200

Anchor
nd
nd
No Disconnect

Pri komunikácii so zariadením sa nepoužije príkaz Disconnect po skončení čítania a pri ďalšom vyčítavaní údajov sa vynechá fáza nadväzovania spojenia (správy HDLC mode-setting request a AARQ negotiation request).
Takto je možné dosiahnuť vyššiu priepustnosť dát a zvýšiť frekvenciu vyčítavania hodnôt zo zariadenia.

YES/NONO

Anchor
pas
pas
Password

Prístupové heslo do zariadenia. Pokiaľ je zadané, v rámci AARQ Association Request sa použije "Low Level Security" autentifikácia so zadaným heslom.

Anchor
nb
nb
No Browsing

Zákaz online výberu zo zoznamu objektov priamo zo zariadenia pomocou dialógu "DLMS Object List" pri konfigurácii adresy meraného bodu.
Zákaz browsingu má zmysel v produkcii, pokiaľ je vyžadované čítanie hodnôt s niekoľkosekundovou periódou a nie je prípustné vykonať načítanie zoznamu objektov, ktoré môže trvať aj niekoľko minút.
Niektoré zariadenia (napr.  elektromer ADDAX NP73E.2-18-1) nepodporujú čítanie zoznamu objektov.
YES/NONO

Anchor
do
do
Profile Data Optimization

Viaceré elektromery implementujú optimalizáciu časových dát pri čítaní z profilov (class_id=7). Optimalizácia spočíva v tom, že iba prvý riadok s dátami obsahuje časový údaj, ostatné obsahujú null. Pritom časova pečiatka každého riadku je rovná časovej pečiatke predchádzajúceho riadku plus hodnota atribútu capture_period (4).

Pokiaľ je hodnota tohto parametra YES, pred čítaním profilu sa číta obsah atribútu capture_period. Pokiaľ je hodnota tohto parametra NO obsah atribútu capture_period sa nečíta, ale KOM proces sa spolieha na to, že všetky dáta obsahujú časový údaj. Ak tomu tak nie je, dáta z profilu nie sú načítané a logy linky obsahujú chybové hlášky "turn on station parameter 'Profile Data Optimization'".

YES/NOYES
--- IEC Parameters ---

Anchor
iecda
iecda
IEC Device Address

Parameter "IEC Device Address" je adresa stanice (zariadenia) a je použitý iba pri nastavení hodnoty "IEC Mode E" parametra protokolu "Opening mode".

Parameter je voliteľný. Identifikuje adresu zariadenia v úvodnej fáze komunikácie IEC protokolom. Ak zostane hodnota parametra "IEC Device Address" nevyplnená, adresa sa pri úvodnej IEC komunikácii nenastaví a zariadenie musí odpovedať vždy. V prípade viacerých zariadení na jednej linke (napr. zbernica RS485) musí byť IEC adresa zariadenia nastavená aby boli zariadenia identifikované a nedošlo ku kolízii. Adresa zariadenia je max. 32 znakov zostavených z číslic (0...9), veľkých písmen (A...Z), malých písmen (a...z) alebo medzery ( ). Nuly pred platnou číslicou sú ignorované (t.j. adresa 10203 = 010203 = 000010203).

"IEC Device Address" je výrobné číslo zariadenia a v OBIS adresácii má tento register adresu "0-0:C.1.0" -  Device ID 1, manufacturing number.

Na doleuvedenej fotografii je ako príklad predný panel prístroja EMH LZQJ so spresnením umiestnenia výrobného čísla zariadenia čiže IEC adresy, v tomto prípade je to adresa 563911. Ak je zariadenie vybavené displejom je zvyčajne možné nechať si hodnotu registra "0-0:C.1.0" zobraziť tak ako je to zvýraznené na fotografii.


-
Anchor
brch
brch
Baudrate Changeover (Z)
Parameter "Baudrate Changeover (Z)" je použitý iba pri nastavení hodnoty "IEC Mode E" parametra protokolu "Opening mode".

Určuje prenosovú rýchlosť pre komunikáciu HDLC protokolom DLMS/COSEM po prechode z IEC módu E do binárnej HDLC komunikácie.

V prípade linky kategórie Serial musí byť nastavená týmto parametrom vybraná prenosová rýchlosť do "Módu 2" linky.

Hodnota AUTO nastaví prenosovú rýchlosť podľa hodnoty ponúknutej priamo zariadením. Ak je problém túto rýchlosť identifikovať, sledujte diagnostické výpisy komunikácie kde je možné nájsť nasledovný výpis, napr.:

Code Block
languageesl
themeRDark
10:46:05.809 30-05-2011|D|DLMS> Z Detected: '4' = 4800 Bd

a podľa neho nastaviť prenosovú rýchlosť ponúkanú zariadením.

Binárna HDLC komunikácia protokolom DLMS/COSEM na rozdiel od úvodnej IEC fázy prebieha s odlišnými parametrami, ktoré musia byť nastavené v "Móde 2" linky kategórie Serial:

 • 8 dátových bitov,
 • žiadna parita (none parity),
 • 1 stop bit.

Viď tiež parameter protokolu "Software 7E1" a kapitolu "Príklady nastavenia prenosových parametrov".

300
600
1200
2400
4800
9600
19200
AUTO
AUTO
Anchor
sw7e1
sw7e1
Software 7E1
Parameter "Software 7E1" je použitý iba pri nastavení hodnoty "IEC Mode E" parametra protokolu "Opening mode".

Nastavenie hodnoty na YES zapína SW emuláciu prenosových parametrov 7 dátových bitov, párna parita pri nastavených prenosových parametroch 8 dátových bitov, žiadna parita (čiže emulácia 7E1 pri nastavení 8N1). Umožňuje to použiť nastavenie "IEC mode E" parametra protokolu "Opening mode" pre linky kategórie SerialOverUDP, ktoré napodporujú dynamické zmeny prenosových parametrov.

Taktiež viď kapitolu "Príklady nastavenia prenosových parametrov".

YES/NONO
Anchor
wupml
wupml
Wake-up Message Length
Parameter "Wake-up message length" je použitý iba pri nastavení hodnoty "IEC Mode E" parametra protokolu "Opening mode".

Nenulová hodnota tohto parametra aktivuje odoslanie tzv. "wake-up správy", ktorá aktivuje komunikačné rozhranie batériovo napájaného zariadenia. Odoslané sú null character znaky (0x00) v počte danom hodnotou parametra. Prenosová rýchlosť musí byť 300 Baud (nastavená v "Móde 1" v prípade použitia linky kategórie Serial).

Bližšie informácie viď dokument IEC 62056-21, Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 21: Direct local data exchange, kapitolu Annex B: "Wake-up methods for battery-operated tariff devices".

0 .. 1200
--- TCP/UDP Wrapper parameters ---

Anchor
wsp
wsp
Wrapper Source Port

Parameter je použitý pri nastavení parametra protokolu "Opening mode" na hodnotu "TCP/UDP Wrapper" alebo "TCP/UDP Wrapper + Gateway protocol". Udáva hodnotu položky Source Port (2-bajtové číslo) v hlavičke wrappera.

Rezervované porty sú podľa štandardu:

 • No-station: 0x0000
 • Client Management Process: 0x0001
 • Public client: 0x0010
 • Open for client SAP assignment: 0x02 .. 0x0F,  0x11 .. 0xFF
 • -
0

Anchor
wdp
wdp
Wrapper Destination Port

Parameter je použitý pri nastavení parametra protokolu "Opening mode" na hodnotu "TCP/UDP Wrapper" alebo "TCP/UDP Wrapper + Gateway protocol". Udáva hodnotu položky Destination Port (2-bajtové číslo) v hlavičke wrappera.

Rezervované porty sú podľa štandardu:

 • No-station: 0x0000
 • Management Logical Device: 0x0001
 • Reserved: 0x0002 .. 0x000F
 • Open for client SAP assignment: 0x0010 .. 0x007E
 • All-station (Broadcast): 0x007F
-0
--- Gateway parameters ---

Anchor
gni
gni
Device Network ID

Parameter je použitý pri nastavení parametra protokolu "Opening mode" na hodnotu "Gateway protocol" alebo "TCP/UDP Wrapper + Gateway protocol". Udáva hodnotu položky Device Network ID v prefixe v posielanej výzve.
Ak existuje iba jedna sieť, použije sa hodnota 0.
-0

Anchor
gda
gda
Device Address (hex)

Parameter je použitý pri nastavení parametra protokolu "Opening mode" na hodnotu "Gateway protocol" alebo "TCP/UDP Wrapper + Gateway protocol". Udáva hodnotu položky Device Address v prefixe v posielanej výzve.

--

Anchor
gmi
gmi
My Network ID

Parameter je použitý pri nastavení parametra protokolu "Opening mode" na hodnotu "Gateway protocol" alebo "TCP/UDP Wrapper + Gateway protocol". Udáva očakávanú hodnotu položky My Network ID v prefixe v prijatej odpovedi.-0

Anchor
gma
gma
My Address (hex)

Parameter je použitý pri nastavení parametra protokolu "Opening mode" na hodnotu "Gateway protocol" alebo "TCP/UDP Wrapper + Gateway protocol". Udáva hodnotu položky My Device Address v prefixe v prijatej odpovedi.--
--- Send/receive parameters ---
Anchor
wft
wft
Wait First Timeout
Oneskorenie po odvysielaní výzvy pred čítaním odpovede.ms100 ms

Anchor
wt
wt
Wait Timeout

Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms200 ms

Anchor
mwr
mwr
Max Wait Retry

Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.1 .. 10020

Anchor
rt
rt
Retry Timeout

Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms500 ms

Anchor
rc
rc
Retry Count

Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.1 .. 203
--- Modem parameters ---

Anchor
telnr
telnr
Modem Telephone Number

Telefónne číslo pre modemové spojenie so zariadením (iba linky kategórie MODEM).

Anchor
dialtm
dialtm
Dial Timeout

Maximálna doba čakania na vytáčané modemové spojenie (iba linky kategórie MODEM).1 .. 600 s60 s
Anchor
dialrc
dialrc
Dial Retry Count
Maximálny počet opakovaní pokusov o vytáčané modemové spojenie (iba linky kategórie MODEM).1 .. 201
Anchor
dialrt
dialrt
Dial Retry Timeout
Oneskorenie pred ďalším pokusom o vytáčané spojenie po neúspešnom pokuse o spojenie (iba linky kategórie MODEM).1 .. 600 s30 s
Anchor
acdel
acdel
After Connect Delay
Oneskorenie po úspešnom vytvorení vytáčaného modemového spojenia (iba linky kategórie MODEM) pred vlastným začiatkom komunikácie. Slúži na ustálenie modemového spojenia hlavne pri starších typoch modemov. Po uplynutí tohto časového limitu sú prečítané a ignorované všetky nadbytočne prijaté znaky (zvyšky modemovej AT komunikácie).0 .. 30 s5 s

Anchor
atcmd1
atcmd1
AT Command 1

Špeciálny inicializačný string modemu číslo 1 (iba linky kategórie MODEM).
AT&FE0V1Q0B0X3L0M0
Anchor
atcmd2
atcmd2
AT Command 2
Špeciálny inicializačný string modemu číslo 2 (iba linky kategórie MODEM).

Vysvetlenie niektorých odporúčaných nastavení:

S37=5   1200bps DTE-DTE speed - obmedzenie rýchlosti pre modemy. Mnohé zariadenia sú osadené modemami s obmedzenou prenosovou rýchlosťou a takéto nastavenie urýchli proces pripojenia. Vyššie prenosové rýchlosti treba testovať jednotlivo.

&D2   DTR drop to hangup - pre zladenie s parametrom modemovej linky (konf. linky, záložka "Modem - parametre", zaškrtnite voľbu "Use DTR for Hangup").

S0=0   Disable auto-answer. Auto-answer nie je použitý.

S30=2   20 sec inactivity timeout - automatické rozpojenie spojenia po uplynutí doby nečinnosti. Nutné pre zabezpečenie rozpadu spojenia po komunikácii s posledným zariadením.ATS37=5&D2S0=0S7=60S30=2
--- Debug parameters ---

Anchor
hd
hd
HDLC/Wrapper/Gateway Debug

Zobrazenie ladiacich informácií úrovne HDLC protokolu.YES/NONO

Anchor
fd
fd
Full Debug

Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov a iné ladiace informácie.YES/NONO

...