Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kategória komunikačnej linky: TCP/IP-UDP.
 • UDP Parametre:
  • Host: Existujú 3 možnosti:
   1. IP adresa konkrétneho sieťového rozhrania počítača, na ktorom je proces D2000 KOM – UDP pakety budú odosielané a prijímané len prostredníctvom tohto rozhrania. Príklad: 192.168.1.10
   2. Symbolické meno konkrétneho sieťového rozhrania počítača. Príklad: D2SRV_PRIMARY
   3. Textové konštanty ANY alebo Textová konštanta ALL - otvorí sa nakonfigurovaný UDP port na všetkých dostupných sieťových rozhrania počítača. Na posielanie správ bude použité najvhodnejšie sieťové rozhranie na základe smerovacích tabuliek, príjem správ bude uskutočňovaný na všetkých sieťových rozhraniach.
  • Port: Číslo UDP portu (0 až 65535), z ktorého proces D2000 KOM posiela výzvy a na ktorý prichádzajú odpovede. Ak je hodnota 0, číslo portu je automaticky určené operačným systémom.
   Poznámka: Štandardné UDP porty používané pre SNMP sú 161 a 162, ale tie bývajú často obsadené SNMP agentom, preto je vhodné zvoliť iný port. S hodnotou 0 môžu byť problémy, ak sú v sieti firewally a iné ochrany - vtedy treba nakonfigurovať konkrétny port a zabezpečiť, že firewally neodfiltrujú pakety z tohto portu.

Poznámka:
V prípade, že je potrebné prevádzkovať protokol SNMP v redundantnom systéme, kedy súčasne bežia dve inštancie procesu KOM na dvoch rôznych počítačoch a nie je možné jednoznačne určiť IP adresu sieťového rozhrania v nastavení linky, vtedy je vhodné zvoliť konfiguráciu v štýle „ANY“, resp. „ALL“. Ďalšia možnosť je zhodne pomenovať sieťové IP adresy rozhrania, napr. SNMP_LAN a v súbore hosts (cC:\windows\system32\drivers\etc\hosts) každého počítača prideliť správnu IP adresu. Čiže napr.:

...