Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po zmene bezpečnostných nastavení v TIA Portal je nutné v menu vybrať Compile → "Software (Rebuild all)" a po skompilovaní projekt nahrať do PLC. Čiastočný rebuild nemusí postačovať.

Od verzie STEP 7 V17 na sfunkčnenie komunikácie môže byť potrebný nasledujúci postup: použite "Online & diagnostics" na vykonanie Reset to Factory Settings a označte políčko označené "Delete password for protection of confidential PLC configuration data".

Anchor
literatura
literatura
Literatúra

...