Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Anchor
typy_verzie
typy_verzie
Podporované typy a verzie zariadení

...

Protokol podporuje klientsku klientskú stranu komunikácie s OPC (OLE for Process Control) HDA (Historical Data Access) serverami podľa špecifikácii OPC HDA ver. 1.20.

...

 • OPC Host: Požadované len pre "Remote" prístup. Počítač, kde je nainštalovaný OPC HDA Server, zadáva sa len pre typ OPC servera "Remote" (string max. 50 znakov). Možno zadať mená podľa konvencie UNC (napr. "\\server" alebo "server", doménové DNS mená (napr. "domain.com", "example.company.com") alebo IP adresy ("196.54.23.113").
 • Backup Host: Požadované len pre "Remote" prístup. Záložný OPC host. V prípade, že je definovaný, po výpadku komunikácie sa proces D2000 KOM snaží nadviazať komunikáciu striedavo s OPC Host-om a Backup Host-om.
 • OPC Server: Meno (ProgID) OPC servera (string max. 50 znakov).
 • Server Type: Podľa typu servera – "InProc", "Local" alebo "Remote".OPC Server: Meno (ProgID) OPC servera (string max. 50 znakov).
 • Server Type: Podľa typu servera – "InProc", "Local" alebo "Remote".

Parametre protokolu linky

Pre protokol "OPC Historical Data Access 1.20 Client" je možné konfigurovať nasledovné globálne parametre protokolu linky:

NázovPopisJednotkaNáhradná hodnota

Anchor
al
al
Authentication Level

Úroveň autentifikácie použitá pri vytváraní spojenia na OPC server. OPC štandard definuje tieto úrovne:

 • RPC_C_AUTHN_LEVEL_DEFAULT (0)
 • RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE (1)
 • RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT (2)
 • RPC_C_AUTHN_LEVEL_CALL (3)
 • RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT (4)
 • RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY (5)
 • RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_PRIVACY (6)

Pozn: prednastavená hodnota RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT (2) už nemusí vyhovovať. Microsoft zaviedol security hardening kvôli riešeniu bezpečnostných problémov popísaných v CVE-2021-26414. Viac detailov viď "KB5004442—Manage changes for Windows DCOM Server Security Feature Bypass (CVE-2021-26414)".

-

2


Anchor
komunikacna_stanica
komunikacna_stanica
Konfigurácia komunikačnej stanice

...

Môžu byť konfigurované nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
fd
fd
FULL_DEBUG
Full DebugZapína ladiace výpisy. Výrazne zvýši počet informácií o chode komunikácie. Odporúčame zapínať iba pri detekcii problémov a ladení komunikácie.YES/NONO
Anchor
rcd
rcd
RCD
Reconnect/Reinitialisation DelayOneskorenie po zlyhaných operáciách:


 • vytvorenie itemov GetItemHandles,
 • opakované pripojenie na OPC HDA Server po jeho zastavení, páde alebo sieťovom disconnect-e,
 • vytváranie itemov po opakovanom pripojení na OPC HDA Server.
sec5
Anchor
bnds
bnds
BNDS
Include BoundsNastavuje parameter "Bounds" (čítanie hraničných hodnôt intervalu, aj keď sú mimo požadovaný interval) pri synchrónnom/asynchrónnom čítaní "raw" hodnôt.YES/NONO
Anchor
asm
asm
ASM
Async ModeNastavuje asynchrónny mód činnosti pri čítaní údajov. Viď kapitolu Nastavenie správnej stratégie pre čítanie údajov.YES/NONO
Anchor
nval
nval
NVAL
Maximum number of valuesNastavuje parameter NumItems pri synchrónnom/asynchrónnom čítaní "raw" hodnôt. Implicitná hodnota 0 znamená všetky hodnoty v danom intervale. Viď kapitolu Nastavenie správnej stratégie pre čítanie údajov.Nezáporné celé číslo0
Anchor
rintr
rintr
RINTR
Resample IntervalNastavuje hodnotu parametra "ResampleInterval" pri synchrónnom/asynchrónnom čítaní "processed" hodnôt. Viď kapitolu Nastavenie správnej stratégie pre čítanie údajov.ddd hh:mi:ss60 sec
Anchor
uintr
uintr
UINTR
Update IntervalNastavuje hodnotu parametra "UpdateInterval" vo volaniach "AdviseRaw" a "AdviseProcessed". Viď kapitolu Nastavenie správnej stratégie pre čítanie údajov.ss.mss1 sec
Anchor
qerr
qerr
QERR
QERR ValueCeločíselná hodnota stavu "ERROR" pre prevod do štvorstavového vstupu Qi.0,1,2,33
Anchor
qoff
qoff
QOFF
QOFF ValueCeločíselná hodnota stavu "OFF" pre prevod do štvorstavového vstupu Qi.0,1,2,32
Anchor
qon
qon
QON
QON ValueCeločíselná hodnota stavu "ON" pre prevod do štvorstavového vstupu Qi.0,1,2,31
Anchor
qtrans
qtrans
QTRANS
QTRANS ValueCeločíselná hodnota stavu "TRANS" pre prevod do štvorstavového vstupu Qi.
 


0,1,2,30
Anchor
f_ed
f_ed
OPCHQED
Map ExtraData as flagMapovanie OPC HDA príznaku kvality Extra Data do atribútov hodnoty meraného bodu.None, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FPNone
Anchor
f_ip
f_ip
OPCHQIN
Map Interpolated as flagMapovanie OPC HDA príznaku kvality Interpolated do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_ra
f_ra
OPCHQRA
Map Raw as flagMapovanie OPC HDA príznaku kvality Raw do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_ca
f_ca
OPCHQCA
Map Calculated as flagMapovanie OPC HDA príznaku kvality Calculated do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_nb
f_nb
OPCHQNB
Map NoBound as flagMapovanie OPC HDA príznaku kvality No Bound do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_nd
f_nd
OPCHQND
Map NoData as flagMapovanie OPC HDA príznaku kvality No Data do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_dl
f_dl
OPCHQDL
Map DataLost as flagMapovanie OPC HDA príznaku kvality Data Lost do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_co
f_co
OPCHQCO
Map Conversion as flagMapovanie OPC HDA príznaku kvality Conversion do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_pa
f_pa
OPCHQPA
Map Partial as flagMapovanie OPC HDA príznaku kvality Partial do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_ns
f_ns
OPCQFNS
Map NonSpecific as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality Non Specific do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_lo
f_lo
OPCQFLO
Map LocalOverride as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality LocalOverride do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_ce
f_ce
OPCQFCE
Map ConfigError as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality Config Error do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_nc
f_nc
OPCQFNC
Map NotConnected as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality Not Connected do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_df
f_df
OPCQFDF
Map DeviceFailure as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality Device Failure do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_sf
f_sf
OPCQFSF
Map SensorFailure as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality Sensor Failure do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_lk
f_lk
OPCQFLK
Map LastKnown as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality Last Known do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_cf
f_cf
OPCQFCF
Map CommFailure as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality Comm Failure do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_os
f_os
OPCQFOOS
Map OutOfService as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality Out Of Service do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_wi
f_wi
OPCQFWID
Map WaitingForInitData as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality Waiting For Initial Data do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_lu
f_lu
OPCQFLU
Map LastUsable as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality Last Usable do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_sc
f_sc
OPCQFSC
Map SensorCal as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality Sensor Cal do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_ee
f_ee
OPCQFEGUE
Map EGUExceeded as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality EGU Exceeded do atribútov hodnoty meraného bodu.
Anchor
f_sn
f_sn
OPCQFSN
Map SubNormal as flagMapovanie OPC DA príznaku kvality Sub Normal do atribútov hodnoty meraného bodu.

Anchor
merany_bod
merany_bod
Konfigurácia meraných bodov

...

Vo fáze štartu alebo aj počas komunikácie sa môžu vyskytovať nasledovné chybové hlásenia. Pre ľahšiu identifikáciu problému zapnite úroveň sledovania komunikácie v konfigurácii príslušnej linky minimálne na úroveň "Monitor", najlepšie však dočasne na úroveň "Monitor & Disk". V prípade nastavenia "Monitor & Disk" bude v podadresári "\TRACE" adresára aplikácie na počítači, kde je bežiaci komunikačný proces, vznikať súbor "meno_linky.LOG", kde sa nachádzajú všetky ladiace a chybové informácie.

Chyba:Unconvertible value for Item: 'ItemID', I/O tag: 'IOTagName' !
Popis:Nie je možné previesť získanú hodnotu do adekvátneho typu hodnoty meraného bodu v D2000. Prispôsobte typ hodnoty meraného bodu.
Chyba:ShutDown OPC HDA Server : 'ServerProgID' !
Popis:OPC server bol zastavený, pravdepodobne korektným spôsobom aj napriek tomu že má aktívnych klientov.
Chyba:OPC HDA Server 'ServerProgID' is unavailable !
Popis:Remote DCOM OPC server je nedostupný. Proces D2000 KOM ako klient sa bude opakovane pokúšať pripojiť ku serveru. Skontrolujte PC, kde je nainštalovaný OPC server (či beží a je správne pripojený na lokálnu sieť).
Chyba:Async reading raw data failed, Item: 'ItemID'
Popis:Chyba pri volaní "ReadRaw" interfejsu "AsyncRead". Pozrite výpis COM/OPC chyby pre detailné informácie.
Chyba:Sync reading raw data failed, Item: 'ItemID'
Popis:Chyba pri volaní "ReadRaw" interfejsu "SyncRead". Pozrite výpis COM/OPC chyby pre detailné informácie.
Chyba:Async reading processed data failed, Item: 'ItemID'
Popis:Chyba pri volaní "ReadProcessed" interfejsu "ReadAsync". Pozrite výpis COM/OPC chyby pre detailné informácie.
Chyba:Sync reading of processed data failed, Item: 'ItemID'
Popis:Chyba pri volaní "ReadProcessed" interfejsu "ReadSync". Pozrite výpis COM/OPC chyby pre detailné informácie.
Chyba:SetCallBack - FAILED, Server: 'OPCServerProgID'.
Popis:Chyba pri registrácii asynchrónnej call-back procedúry. Pozrite výpis COM/OPC chyby pre detailné informácie.
Chyba:OPCConnectToServer - FAILED, Host: 'ServerName', Server: 'OPCServerProgID'!
Popis:Zlyhanie pripojenia sa na OPC Server. Pozrite výpis COM/OPC chyby pre detailné informácie.
Chyba:AsyncAdviseRaw - FAILED, I/O tag: 'IOTagName', ItemID: 'ItemID', Station: 'StationName'
Popis:Chyba volania "AdviseRaw" interfejsu "ReadAsync". Pozrite výpis COM/OPC chyby pre detailné informácie.
Chyba:AsyncAdviseProcessed - FAILED, I/O tag: 'IOTagName', ItemID: 'ItemID', Aggregate='Aggregate', Station: 'StationName'
Popis:Chyba volania "AdviseProcessed" interfejsu "ReadAsync". Pozrite výpis COM/OPC chyby pre detailné informácie.
Chyba:GetItemHandle - FAILED, I/O tag: 'IOTagName', ItemID: 'ItemID', Station: 'StationName' !
Popis:Chyba pri volaní "GetItemHandles" interfejsu "Server". Nepodarilo sa zaregistrovať požadovaný item. Vzhľadom na to, že validácia mena itemu bola úspešná (volanie "ValidateItemIDs"), skontrolujte log súbor OPC servera. Pozrite tiež výpis COM/OPC chyby pre detailné informácie.
Chyba:ValidateItem - FAILED, I/O tag: 'IOTagName', ItemID: 'ItemID', Station: 'StationName' !
Popis:Zlyhanie volania "ValidateItemIDs" interfejsu "Server". Pravdepodobne neznáme ItemID. Pozrite výpis COM/OPC chyby pre detailné informácie.Anchor
vypis_chyb
vypis_chyb
Výpis COM/OPC chýb

...

Anchor
revizie
revizie
Revízie dokumentu

...

 • Ver. 1.0 – 15. okt. 2007
 • Ver. 1.1 - 7. feb. 2021 - pridaný parameter "Authentication Level"


Info
titleSúvisiace stránky:

Komunikačné protokoly

...