Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
telnr
telnr
Modem Telephone Number
Telefónne číslo pre modemové spojenie s touto stanicou (iba linky kateg. MODEM).

Anchor
dialtm
dialtm
Dial Timeout
Maximálna doba čakania na modemové spojenie (iba linky kateg. MODEM).sek60
Anchor
dialrc
dialrc
Dial Retry Count
Maximálny počet opakovaní pokusov o vytáčané modemové spojenie (iba linky kategórie MODEM).1..201
Anchor
dialrt
dialrt
Dial Retry Timeout
Oneskorenie pred ďalším pokusom o vytáčané spojenie po neúspešnom pokuse o spojenie (iba linky kategórie MODEM).sek30
Anchor
wft
wft
Wait First Timeout
Oneskorenie po odvysielaní výzvy pred čítaním odpovede.
Poznámka: Zariadenie v identifikačnej správe posiela 3-znakový identifikátor. Norma udáva, že pokiaľ je 3. znak malé písmeno (napr. v identifikátoroch ELm alebo UNi), minimálny reakčný čas takéhoto zariadenia je 20 ms namiesto 200 ms. Pokiaľ je 3. znak veľké písmeno, ešte stále môže byť reakčný čas 20 ms.
ms200
Anchor
wt
wt
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. Viď poznámku pri parametri Wait First Timeout.ms200
Anchor
mwr
mwr
Max Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.1 .. 10020
Anchor
rt
rt
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms1000 ms
Anchor
rc
rc
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.1 .. 203
Anchor
dt
dt
Disconnect Timeout
Timeout, do ktorého je očakávaná odpoveď na operáciu odpojenia modemu (iba linky kategórie MODEM).sec15
Anchor
ad
ad
Ack Delay
Oneskorenie po poslaní potvrdenia prijatých dát (ACK).ms100
Anchor
brch
brch
Baudrate Changeover (Z)
Hodnota parametra 'Z' - Baud rate identification (for baud rate changeover) výzvy Acknowledgement/option select message módu protokolu C.

Voľba AUTO automaticky zistí hodnotu 'Z' z potvrdzujúcej odpovede a použije ju.

300 Baud
600 Baud
1200 Baud
2400 Baud
4800 Baud
9600 Baud
19200 Baud
38400 Baud
57600 Baud
115200 Baud
AUTO
2400 Baud
Anchor
lc
lc
Data Readout
Povolenie operácie čítania aktuálnych hodnôt ("data readout").YES/NOYES
Anchor
mnfs
mnfs
Manuf. Spec. Table Readout Nr.1 (Y)
Povolenie čítania "manufacturer specific table" hodnôt, voľba bloku č. 1.
Výber '-' čítanie nerealizuje, voľba '6' až '9' realizuje čítanie príslušnej "manufacturer specific table".
-
6
7
8
9
-
Manuf. Spec. Table Readout Nr.2 (Y)Povolenie čítania "manufacturer specific table" hodnôt, voľba bloku č. 2.
Výber '-' čítanie nerealizuje, voľba '6' až '9' realizuje čítanie príslušnej "manufacturer specific table".
-
6
7
8
9
-
Manuf. Spec. Table Readout Nr.3 (Y)Povolenie čítania "manufacturer specific table" hodnôt, voľba bloku č. 3.
Výber '-' čítanie nerealizuje, voľba '6' až '9' realizuje čítanie príslušnej "manufacturer specific table".
-
6
7
8
9
-
Anchor
lp
lp
Load Profile
Povolenie čítania historických údajov z profilu.YES/NOYES
Anchor
prof
prof
Profile
Meno profilu - OBIS kód záťažového profilu používaný pri čítaní historických údajov z profilu.
P.01
Anchor
ptmas
ptmas
Profile Time Mask
Maska dátumu a času používaná pri čítaní historických údajov z profilu. Význam príznaku "z" - viď popis parametra Session Recognition Flag.
Písmeno "z" je použité aj pri nastavovaní času a je nahradené hodnotami 0,1 alebo 2 podľa nastavenia parametra Session Recognition Flag.

zyymmddhhmi
Anchor
tf
tf
Profile History Depth
Časová hĺbka čítanía historických údajov z profilu.hod24
Anchor
tr
tr
Time Round
Perióda čítania údajov z profilu.min15
Anchor
tlx
tlx
Profile Read Step
Časový rozsah údajov z profilu požadovaný v jednej žiadosti. Zadáva sa ako násobok parametra "Time Round".x Time Round2

Anchor
prl
prl
Profile Read Level

Úroveň prístupu (access level) použitá pri čítaní historických údajov z profilu.0-95

Anchor
prm
prm
Profile Read Mode

Spôsob čítanie z profilu:

 • VDEW read command (R5) : použije sa príkaz READ (štandardná úroveň prístupu je R5, dá sa zmeniť parametrom Profile Read Level).
 • VDEW block read command (R6) : použije sa príkaz BLOCK READ (štandardnú úroveň prístupu je potrebné zmeniť na R6 parametrom Profile Read Level).
 • P1 + VDEW read command (R5) : najskôr sa nastaví heslo pre úroveň 1 (viď parameter Password - level 1) a potom sa použije príkaz READ
 • P1 + VDEW block read command (R6): najskôr sa nastaví heslo pre úroveň 1 (viď parameter Password - level 1) a potom sa použije príkaz BLOCK READ

Pri blokovom čítaní sa dáta rozdelia na niekoľko blokov s veľkosťou Profile Read Block Length riadkov. Blokové čítanie má zmysel na linkách s vyššou chybovosťou.

-VDEW read command (R5)

Anchor
bl
bl
Profile Read Block Length

Veľkosť bloku (počet riadkov) pri blokovom čítaní z profilu - ak Profile Read Mode je VDEW block read command (R6) alebo P1 + VDEW block read command (R6)riadok4

Anchor
prfe
prfe
Profile Read Formatted Execution

Možnosť zadať špeciálnu sekvenciu, ktorú môžu pri čítaní profilov niektoré elektromery vyžadovať. Zatiaľ jediná známa je sekvencia F101()
(Sekvencia posielaná elektromeru je v skutočnosti <SOH>E2<STX>F101()<ETX><SOH> ).
-
Anchor
pass1
pass1
Password - level 1
Heslo potrebné pre zmeny konfigurácie zariadenia (úroveň 1) použité pri nastavovaní dátumu a času.
"00000000"
Anchor
srflag
srflag
Session Recognition Flag
Príznak "z" indikujúci typ času/dátumu používaný zariadením. Elektromery LZQJ od EMH Elektrizitätszähler indikujú typ času/dátumu týmto príznakom (0=Normal Time, 1=Summer Time, 2=UTC Time).
Príznak sa používa v parametroch Time Mask a Date Mask pri nastavovaní času a v parametri Profile Time Mask pri čítaní údajov z profilov.
Pozn: hodnoty Normal Time aj Summer Time spôsobia, že príznak bude nastavený podľa aktuálne nastavovaného resp. čítaného času.
Normal Time
Summer Time
UTC Time
Normal Time
Anchor
treg
treg
Time Register
Register používaný pri nastavovaní času.
Parameter má význam, iba ak je povolená synchronizácia v konfigurácii stanice na záložke "Časové parametre".

0.9.1
Anchor
tmask
tmask
Time Mask
Maska používaná pri nastavovaní času.
Písmeno "z" je použité na konverziu času podľa nastavenia parametra Session Recognition Flag.
Parameter má význam, iba ak je povolená synchronizácia v konfigurácii stanice na záložke "Časové parametre".
Pozn: niektorým elektromerom vadí príznak letného/zimného času ("z") a vyžadujú masku hhmiss

zhhmiss
Anchor
dreg
dreg
Date Register
Register používaný pri nastavovaní dátumu.
Parameter má význam, iba ak je povolená synchronizácia v konfigurácii stanice na záložke "Časové parametre".

0.9.2
Anchor
dmask
dmask
Date Mask
Maska používaná pri nastavovaní dátumu.
Písmeno "z" je použité na konverziu dátumu podľa nastavenia parametra Session Recognition Flag.
Parameter má význam, iba ak je povolená synchronizácia v konfigurácii stanice na záložke "Časové parametre".
Pozn: niektorým elektromerom vadí príznak letného/zimného času ("z") a vyžadujú masku ddmmyy, prípadne požadujú poradie rok-mesiac-deň (zyymmdd alebo yymmdd)

zddmmyy

Anchor
tm
tm
Time Date Mode

Špeciálne nastavenia používané pri nastavovaní dátumu a času. Tieto môžu byť vyžadované niektorými elektromermi.

 • Normal: žiadne špeciálne nastavenia
 • (00000000): za zapisovaný dátum/čas sa pridáva tento reťazec.
  Príklad: ak Date Mask je zddmmyy, zapíše sa 31.12. 2019 ako (0311219)(00000000)
Normal
(00000000)
Normal

Anchor
atcmd1
atcmd1
AT Command 1

Špeciálny inicializačný string modemu číslo 1 (iba linky kategórie MODEM).
AT&FE0V1Q0B0X3L0M0
Anchor
atcmd2
atcmd2
AT Command 2
Špeciálny inicializačný string modemu 1 (iba linky kategórie MODEM).

Vysvetlenie niektorých odporúčaných nastavení:

S37=5   1200bps DTE-DTE speed - obmedzenie rýchlosti pre modemy. Mnohé zariadenia sú osadené modemami s obmedzenou prenosovou rýchlosťou a takéto nastavenie urýchli proces pripojenia. Vyššie prenosové rýchlosti treba testovať jednotlivo.

&D2   DTR drop to hangup - pre zladenie s parametrom modemovej linky (konf. linky, záložka "Modem - parametre", zaškrtnite voľbu "Use DTR for Hangup").

S0=0   Disable auto-answer. Auto-answer nie je použitý.

S30=2   20 sec inactivity timeout - automatické rozpojenie spojenia po uplynutí doby nečinnosti. Nutné pre zabezpečenie rozpadu spojenia po komunikácii s posledným zariadením.ATS37=5&D2S0=0S7=60S30=2
Anchor
fd
fd
Full Debug
Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov a iné ladiace informácie.YES/NONO

Anchor
inp
inp
Ignore Number of Periods

Parameter slúži na ignorovanie hodnoty "Number of Periods", ktorú konkrétny elektromer (Schrack LZQJ) posielal vo výpise dát pre register typu Demand Register (class_id=5). Túto posielal medzi OBIS kódom a samotnou hodnotou, čím došlo k neúspešnej snahe D2000 KOM procesu interpretovať hodnotu ako voliteľnú časovú značku a následne k zahodeniu celého načítaného riadku. Príklad takéhoto riadku: 
1.4.0(007)(0224*kW)
Pozn: posielanie "Number of Periods" nie je v súlade s normou IEC62056-21.
YES/NONO

Anchor
ud
ud
Unicontrols Devices

Zapne spracovanie dát podľa softvérovej implementácie protokolu od spoločnosti Unicontrols.YES/NONO
Anchor
ur
ur
Unicontrols Read Index
Zapne čítanie indexov profilov (mapa záznamov meraných energií v pamäti) v rámci čítania čítania historických údajov z profilu (iba pre Unicontrols zariadenia). Načítaný index sa ďalej nespracúva a slúži iba ako ladiaca informácia pre Unicontrols.YES/NONO

...