Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a) IP MULTICAST, pre prevádzku v sieťovej infraštruktúre, kde je dostupná služba IP multicast. Týmto je dané ohraničenie množiny počítačov, na ktorých sa môžu nachádzať členovia RDS. Parameter UseIPMulticast

alebo

b) IP UNICAST, pre prevádzku v sieťovej infraštruktúre, kde nie je dostupná služba IP multicast. Členovia redundantnej skupiny potrebujú mať vyplnenú tabuľku s IP adresami všetkých ostatných členov redundantnej skupiny. Umiestnenie a formát tabuľky je popísaný v kapitole Konfigurácia a pripojenie klienta.

...