Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SHOW_HANDLE [table/database/structure_definition HOBJ] or [table mask]Zobrazenie informácií o otvorených deskriptoroch. Viac informácií - kapitola DBManager - ladenie a debugovanie.
SHOW_CONNECT [database HOBJ [connect/transaction ID]] or [database mask [connect ID]] [DETAIL]Zobrazenie informácií o otvorených spojeniach. Viac informácií - kapitola DBManager - ladenie a debugovanie.
SET_WATCHDOG database_mask seconds [NONTRANS]Zapnutie sledovania spojení, ktoré vykonávajú SQL príkazy dlhšie, ako je zadaný čas seconds. Táto informácia je použiteľná na profilovanie aplikácie a zisťovanie najpomalších SQL príkazov. V prípade zadania klauzuly NONTRANS sa nesledujú transakčné spojenia.
Od verzie 10.1.39 sa po skončení dlhotrvajúceho SQL príkazu vypíšu do logu podrobnosti o SQL príkaze.
Viac informácií - kapitola DBManager - ladenie a debugovanie.
SET_WATCHDOG_QUEUE database_mask seconds [NONTRANS]Zapnutie sledovania databázových akcií, ktorých vykonávanie (včítane času stráveného vo frontách DBManagera) dlhšie, ako je zadaný čas seconds.
Po skončení takejto databázovej akcie sa do logu vypíšu podrobnosti o nej. V prípade zadania klauzuly NONTRANS sa nesledujú transakčné spojenia.
Viac informácií - kapitola DBManager - ladenie a debugovanie.

MONITOR_TRANS SHOW {ALL/<id>} [<file_path>]

MONITOR_TRANS ON <history_depth_sec>

MONITOR_TRANS OFF

MONITOR_TRANS RESET

Mechanizmus monitorovania transakcií.

ON - zapína monitorovanie, kde <history_depth_sec> predstavuje časovú hĺbku histórie uzavretých transakcií
OFF - vypína monitorovanie
RESET - premaže zoznam transakcií (aj otvorených)
SHOW - vypíše celý zoznam transakcií aj s históriou (ALL) alebo konkrétnu transakciu (<id>) na konzolu alebo do súboru <file_path> v CSV formáte s oddeľovačom ";"

Stĺpce vo výpise:
- ID (identifikátor transakcie)
- time, task, traceback (čas poslednej operácie v skupine totožných operácií, task, traceback v internom kóde)
- comment, count (posledný komentár a počet za sebou idúcich totožných operácií) (totožná operácia je operácia s rovnakým task-om a traceback-om)

Poznámka: Po spustení procesu DBManager je monitorovanie vypnuté.

MONITOR_CONNECTS SHOW {ALL/<id>} [<file_path>]

MONITOR_CONNECTS ON <history_depth_sec>

MONITOR_CONNECTS OFF

MONITOR_CONNECTS RESET

Mechanizmus monitorovania spojení.

ON - zapína monitorovanie, kde <history_depth_sec> predstavuje časovú hĺbku histórie uzavretých spojení
OFF - vypína monitorovanie
RESET - premaže zoznam spojení (aj otvorených)
SHOW - vypíše celý zoznam spojení aj s históriou (ALL) alebo konkrétne spojenie (<id>) na konzolu alebo do súboru <file_path> v CSV formáte s oddeľovačom ";"

Stĺpce vo výpise:
- ID (pomocný identifikátor spojenia)
- logon_time, logon_task, logon_traceback (čas pripojenia, task a traceback v internom kóde)
- logoff_time, logoff_task, logoff_traceback (čas odpojenia, task a traceback v internom kóde)
- comment (naposledy zapísaný komentár pre dané spojenie, napríklad traceback v ESL kóde)

Poznámka: Po spustení procesu DBManager je monitorovanie zapnuté s časovou hĺbkou histórie uzavretých spojení nastavenou na 3 hodiny (10 800 sekúnd).

REFRESH_TABLES secondsPríkaz je určený pre použitie na platforme PostgreSQL. Slúži na zatvorenie a znovuotvorenie kurzorov používaných pri stránkovom prístupe k tabuľkám, aby neblokovali vacuumovanie tabuliek, ak sú tieto kurzory otvorené príliš dlho. Typicky sa jedná o schémy s browsermi, ktoré sú napr. niekoľko dní otvorené. Parameter seconds je minimálny vek kurzora v sekundách, ktorý má byť znovuotvorený (napr. 86400).
TIME_STATISTICS database_mask [DETAIL]Zobrazenie štatistiky trvania jednotlivých typov databázových akciá pre jednotlivé databázy alebo pre jednotlivé tabuľky (pokiaľ je špecifikovaný parameter DETAIL).
Viac informácií - kapitola DBManager - ladenie a debugovanie.

...