Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Udalosť - kategória systémových udalostí,
 • Sledovať - [Áno/Nie] - povolenie / zakázanie zápisu udalosti danej kategórie do logovacej databázy,
 • Čas sledovania - [0-365] - doba zápisu udalostí do logovacej databázy v dňoch,
 • Použi zariadenie - [Áno/Nie] - povolenie / zakázanie záznamu udalosti danej kategórie na výstupné zariadenie,
 • Zariadenie - meno výstupného zariadenia. Výstupné zariadenie predstavuje druh zariadenia, na ktoré sa bude vykonávať zápis monitorovaných výpisov. Môžu byť použité tieto druhy výstupných zariadení:
  • PRN, LPT1, LPT2 - výstup na špecifikovanú tlačiareň,
  • FileName.Ext - zápis do textového súboru zadaného mena. V Od verzie V21.1 je v ceste na súbor je možné používať premenné prostredia Windowsov, príklad . Príklad použitia: "%userprofile%\Monitorovanie\Prihlasovanie.txt". Pri zápise do súboru sa kontroluje existencia adresárov a chýbajúce adresára sa vytvoria. Tu napríklad adresár "Monitorovanie". Veľkosť súboru je riadená parametrom Max_Log_Size, ktorý je popísaný v kapitole Špeciálne nastavenia.

...