Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Súčasťou systému D2000 je výkonný systém archivácie a bilančných výpočtov (D2000 Industrial SQL Archív), ktorý podľa konfigurácie príslušných archívov zabezpečuje nasledujúce funkcie: 

...