Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcia %FIO_ServerGetFile


Funkcia
Prenos súboru zo servera (počítač, na ktorom beží proces D2000 Server) na lokálny počítač.
Deklarácia


Code Block
languageesl
themeConfluence
BOOL %FIO_ServerGetFile(
   TEXT in srcFile,
   TEXT in dstFile
 )
Parametre


srcFileSúbor, ktorý sa bude prenášať (kopírovať) - kompletná cesta.
dstFileUmiestnenie kopírovaného súboru na lokálnom počítači - kompletná cesta s názvom súboru.
Popis
Funkcia požiada proces D2000 Server o prečítanie súboru s menom daným parametrom dsrFile srcFile. Obsah súboru bude následne prenesený do interpretera ESL skriptu a zapísaný do súboru dstFile.

Funkciu je možné použiť v prípade, keď je potrebné zabezpečiť prenos súborov z počítača, na ktorom beží proces D2000 Server na počítač klienta, obyčajne prostredníctvom aktívnej schémy.

Ak súbor dstFile existuje, funkcia ho prepíše.

Maximálna veľkosť prenášaného súboru je 1 GB.

Na platforme Win32 funkcia kopíruje (zachováva) aj časové značky (create time, access time, modify time).
Na cieľovej platforme Linux, OpenVMS časové značky nemodifikuje.
Na zdrojovej platforme Linux, OpenVMS je schopná identifikovať len časovú značku modify time.
Návratová hodnota
@TRUE - súbor bol úspešne prenesený, @FALSE - neúspech akcie (daný súbor neexistuje, nemožno prepísať alebo vytvoriť súbor dstFile, alebo súbor srcFile je väčší ako 1 GB).
Príklad


Code Block
languageesl
themeRDark
 BOOL _bOK
 
 _bOK := %FIO_ServerGetFile("c:\reports\rep1.xls", "c:\appldata\reports\rep1.xls")