Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcionalita sa nastavuje prostredníctvom procesu d2smc nastavením parametrov pre proces D2000 ServerFunctionality is set via the d2smc process by setting parameters for D2000 Server process:

BackupSysCfgDeepHĺbka záloh konfiguračnej databázy vytvorených automaticky. Staršie zálohy ako zadaná hĺbka sú automaticky vymazávané. Udáva sa v sekundách.
Poznámka: Nastavením na hodnotu 0 sa vypne automatické vytváranie záloh konfiguračnej databázy.
BackupSysCfgOffsetPosun automatického vytvárania záloh konfiguračnej databázy v danej perióde. Udáva sa vo formáte HH:MM. Znamená posun v hodinách a minútach.
BackupSysCfgPathCesta na adresár, do ktorého sa budú odkladať zálohy konfiguračnej databázy vytvorené automaticky. Primárne je nastavená na

Depth of configuration database backups created automatically. Backups older than the specified depth are automatically deleted. It is given in seconds. 


Note:
 Setting to 0 value disables the automatic backup of the configuration database.

BackupSysCfgOffsetOffset of automatic backup of the configuration database in the given period. It is given in the format HH: MM. It means a shift in hours and minutes.
BackupSysCfgPathThe path to the directory where the automatically created configuration database backups will be stored. It is primarily set to %D2000_APP%\%nazov_aplikacie%\SysCfg\Backup.
Poznámka: Pre správnu funkcionalitu automatického vytvárania záloh konfiguračnej databázy by v adresári, kde sú ukladané zálohy nemali byť žiadne iné adresáre ani súbory.
BackupSysCfgPeriod
Perióda automatického zálohovania konfiguračnej databázy. Udáva sa vo formáte NX, kde N je celé číslo a X udáva časovú jednotku. Prípustné časové jednotky sú H - hodina, D - deň, W - týždeň, M - mesiac.
PoznámkaNote: For the proper functionality of the automatic backup of the configuration database, there should be no other directories or files in the directory where the backups are stored.
BackupSysCfgPeriod

Period of automatic backup of the configuration database. It is given in the format NX, where N is an integer and X is a unit of time. Permissible time units are H - hour, D - day, W - week, M - month.


Note: Nastavením prázdnej hodnoty alebo hodnoty 0H sa vypne vytváranie záloh konfiguračnej databázy.

Spôsob realizácie:

Ak je táto funkcia zapnutá, podľa nastavených parametrov sú automaticky vytvárané zálohy konfiguračnej databázy do zvoleného adresára. V tomto adresári sú zálohy umiestňované do vytváraných priečinkov, ktoré sú pomenované podľa dátumu a času vytvorenia zálohy. Zálohy staršie ako je zvolená hĺbka parametrom BackupSysCfgDeep sú automaticky odstraňované.

Poznámka 1: Túto funkcionalitu nie je možné aplikovať pre databázy postavené na databázovom systéme PostgreSQL. Zálohu takýchto databáz je potrebné vykonať podľa tohto návoduIf this function is enabled, backups of the configuration databas eare automatically created according to the set parameters and are put into the selected directory . In this directory, backups are placed in the created folders, which are named according to the date and time the backup was created. Backups older than the depth selected by the BackupSysCfgDeep parameter are automatically deleted.


Note 1: This functionality cannot be applied to databases built on the PostgreSQL database system. The backup of such databases must be performed according to these instructions.

Info
titleSúvisiace stránky:

Parametre pre proces Parameters for D2000 Server