Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Protokol FINS (Factory Interface Network Service) realizuje klientsku (master) komunikáciu s PLC firmy Omron. Komunikácia prebieha Implementovaný je variant FINS/UDP s použitím UDP protokolu (na linke TCP/IP-UDP) aj variant FINS/TCP s použitím TCP protokolu (na linke TCP/IP-TCP). Podporené sú príkazy čítanie (MEMORY AREA READ) a zápis (MEMORY AREA WRITE).
Pozn: odporúčané je použitie variant protokolu FINS/UDP; variant FINS/TCP má vyššiu réžiu (16 bajtov na každý dotaz aj odpoveď) a je vhodný do náročných sieťových prostredí (firewally, potreba prekladu adries - NAT a podobne). Nie každé PLC firmy Omron podporuje variant FINS/TCP.

Komunikácia bola testovaná voči CJ-series CJ2M CPU (variant FINS/UDP ako aj FINS/TCP).

Anchor
komunikacna_linka
komunikacna_linka
Konfigurácia komunikačnej linky

...

 • Kategória linky TCP/IP-UDP (protokol FINS/UDP) alebo TCP/IP-TCP (protokol FINS/TCP)
 • Parametre linky TCP/IP-UDP:
  • Host: IP adresa sieťového rozhrania, ktoré KOM proces používa na komunikáciu. Je možné zadať aj sybolické meno, ktoré sa dá previesť na IP adresu.
   Pozn: Je možné zadať aj adresu ALL - v tom prípade sa používajú všetky dostupné rozhrania.
  • Port: číslo UDP portu, ktorý KOM proces používa na komunikáciu (podľa normy 9600).
  • Pozn: parametre záložného servera (Host a Port) nie sú v protokole použité
 • Parametre linky TCP/IP-TCP:
  • Parametre Host, Port ani Číslo linky sa nepoužívajú (adresa PLC sa konfiguruje na stanici). Je možné zadať ľubovolné hodnoty.


Anchor
komunikacna_stanica
komunikacna_stanica
Konfigurácia stanice

...

 • Komunikačná stanica zodpovedá zariadeniu, s ktorým KOM proces komunikuje.
 • Komunikačný protokol "Omron FINS".
 • IP Address: IP adresa Omron zariadenia, s ktorým KOM proces priamo komunikuje cez sieť Ethernet. Toto môže byť cieľové zariadenie alebo prostredník (PLC brána, gateway PLC). V prípade, že je to gateway PLC, cieľové zariadenie sa špecifikuje pomocou parametrov protokolu stanice Destination Network Address (DNA), Destination Node (DA1)Destination Unit (DA2).
 • Port: číslo TCP/UDP portu, ktorý Omron zariadenie používa na komunikáciu (podľa normy 9600).

...

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Source ParametersSekcia parametrov popisujúcich adresu zdroja (D2000 KOM procesu)

Anchor
sna
sna
Source Network Address (SNA)

Tento parameter určuje číslo sieťovej adresy zdrojového zariadenia (proces D2000 KOM). Source Network Address sa v dokumentácii Omron FINS niekedy označuje ako SNA.

Platný rozsah je 0 až 127. Skutočné čísla siete sa môžu pohybovať od 1 do 127. FINS interpretuje 0 ako použitie lokálnej siete; 0 sa preto nesmie použiť, keď budú dáta smerované cez gateway PLC. Predvolená hodnota pre sieťové adresy je nula. Toto je interpretované FINS ako inštrukcia na použitie lokálnej siete. Skutočné čísla siete sa môžu pohybovať od 1 do 127. Použitie nuly je vhodné, ak existuje iba jedna úroveň siete. Pri používaní gateway PLC však zadajte skutočné sieťové číslo (1 - 127), aby ste sa vyhli nejasnostiam pri smerovaní.

-0

Anchor
sa1
sa1
Source Node (SA1)

Tento parameter určuje číslo uzla zdrojového zariadenia (proces D2000 KOM). Source Node sa v dokumentácii spoločnosti Omron FINS niekedy označuje ako SA1. Platný rozsah je 0 až 254. Ak je cieľový PLC nakonfigurovaný na použitie automatického generovania adresy, potom toto číslo musí byť hostiteľskou časťou IP adresy zdrojového zariadenia.
Napríklad, ak  zdrojové zariadenie má IP 111.222.333.123 a maska podsiete je 255.255.255.000, číslo zdrojového uzla by malo byť 123. Ak je cieľové PLC nakonfigurované na používanie tabuľky adries, tabuľka musí mať záznam pre IP zdrojového zariadenia. Číslo uzla v tomto zázname tabuľky musí súhlasiť s hodnotou parametra Source Node.
Poznámka: ak je nakonfigurovaná linka typu TCP/IP-TCP (protokol FINS/TCP), je odporučené použiť hodnotu 0, ktorá znamená, že číslo uzla zdrojového zariadenia pridelí PLC počas nadväzovania spojenia.
-254

Anchor
sa2
sa2
Source Unit (SA2)

Tento parameter určuje číslo jednotky v zdrojovom zariadení (proces D2000 KOM). Source Unit sa v dokumentácii spoločnosti Omron FINS niekedy označuje ako SA2. Je to ľubovoľné číslo v rozsahu 0-255.-0
Destination ParametersSekcia parametrov popisujúcich adresu cieľa (Omron PLC)

Anchor
dna
dna
Destination Network Address (DNA)

Tento parameter určuje číslo adresy siete cieľového zariadenia. Destination Network Address sa v dokumentácii Omron FINS niekedy označuje ako DNA. Platný rozsah je 0 až 127.
Skutočné čísla sietí sa môžu pohybovať od 1 do 127. FINS interpretuje 0 tak, že používa lokálnu sieť; 0 sa preto nesmie použiť, keď budú dáta smerované cez gateway PLC.
-0

Anchor
da1
da1
Destination Node (DA1)

Tento parameter určuje číslo uzla cieľového zariadenia. Destination Node sa niekedy v dokumentácii Omron FINS nazýva DA1. Platný rozsah je 0 až 254.
Poznámka: ak je nakonfigurovaná linka typu TCP/IP-TCP (protokol FINS/TCP), tento parameter nie je použitý, keďže číslo uzla cieľového zariadenia oznámi PLC počas nadväzovania spojenia.
-0

Anchor
da2
da2
Destination Unit (DA2)

Tento parameter určuje číslo jednotky cieľového zariadenia, ktoré sa niekedy označuje ako DA2. Platný rozsah je 0 až 255. Prednastavená hodnota DA2 je 0.-0
Other ParametersOstatné komunikačné parametre

Anchor
em
em
4-byte Endian Mode

Parameter ovplyvňuje prácu so 4-bajtovými hodnotami (DWORD, LONG, FLOAT), ktoré sú načítané v dvoch za sebou idúcich registroch.  Napr. meraný bod s adresou DM28,FLOAT bude čítať registre 28 a 29 z pamäte DM a interpretovať ich ako 4-bajtové reálne číslo. Parameter "4-byte Endian Mode" udáva poradie registrov a bajtov vo výslednom čísle.
Význam písmen a čísel v názve hodnoty parametra:

 • Čísla 1, 2, 3 a 4 označujú poradie bajtu v TCP/UDP pakete v komunikácii (bajty sú prijaté vždy v poradí 1,2,3,4, tj. bajty 1 a 2 tvoria nižší register, bajty 3 a 4 tvoria vyšší register). 
 • b - register s nižšou adresou interpretovaný ako big-endian (tj. bajty 1,2 pričom 1.bajt je významnejší, 2.bajt je menej významný)
 • B - register s vyššou adresou interpretovaný ako big-endian (tj. bajty 3,4 pričom 3.bajt je významnejší, 4.bajt je menej významný)
 • l - register s nižšou adresou interpretovaný ako little-endian (tj. bajty 1,2 pričom 2.bajt je významnejší, 1.bajt je menej významný)
 • L - register s vyššou adresou interpretovaný ako little-endian (tj. bajty 3,4 pričom 4.bajt je významnejší, 3.bajt je menej významný)

Poradie písmen a čísel udáva poradie registrov a bajtov pri interpretácii výsledného 32-bitového čísla, vľavo je najvýznamnejší bajt/register, vpravo najmenej významný.

 • Bb (3412) - big-endian, 2nd register significant -  poradie bajtov v rámci registra je big-endian, 2. register je významnejší
 • bB (1234) - classic big-endian - poradie bajtov v rámci registra je big-endian, 1. register je významnejší
 • Ll (4321) - classic little-endian - poradie bajtov v rámci registra je little-endian, 2. register je významnejší
 • lL (2143) - little-endian, 1st register significant - poradie bajtov v rámci registra je little-endian, 1. register je významnejší

T.j. ak sú prijaté bajty <AA><BB><CC><DD>, poradie Bb (3412) znamená, že sa bude interpretovať hodnota hexadecimálne CCDDAABB, čo je v prípade DWORD hodnoty číslo 3 437 079 227.
Poradie lL (2143) by znamenalo interpretáciu ako hexadecimálna hodnota BBAADDCC, čo je v prípade DWORD hodnoty číslo 3 148 537 292.

Poznámka: 2-bajtové hodnoty sa v súčasnosti interpretujú ako big-endian.

-Bb (3412) - big-endian, 2nd register significant

Anchor
ds
ds
Data Size

Maximálny počet dátových bytov žiadaný v jednej výzve. Celková veľkosť odpovede je 14 bajtov + Data Size.Byte512

Anchor
rc
rc
Retry Count

Maximálny počet opakovaní výzvy. Ak po poslaní tohto počtu výziev nedôjde odpoveď, stanica prechádza do stavu komunikačnej chyby.s2
Anchor
rt
rt
Retry Timeout
Timeout pred opakovaním výzvy, pokiaľ neprišla odpoveď.s0.1

Anchor
wt
wt
Wait Timeout

Maximálne čakanie na príjem odpovede.s1.0

Anchor
fd
fd
Full debug

Výpis dodatočných ladiacich informácií o komunikácii na linke.YES/NONO

...

 • Ver. 1.0 - 28. august 2020 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 3. september 2020 - Podpora variantu FINS/TCP.

Info
titleSúvisiace stránky:

Komunikačné protokoly

...