Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel4

Otvorenie okna na správu alarmov v procese D2000 HI je možné uskutočniť: 

...

Panel aktívnych alarmov, prvý alarm je neaktívny ale stále vyžadujúci potvrdenie, druhý je kvitovaný ale stále aktívny, zvyšné alarmy sú aktívne nekvitované.


Filter

V lavej časti aktívnych alarmov sa nachádza filter skrývateľný cez tlačidlo  umiestnené vľavo nad tabuľkou. Pri každej zmene filtra oproti vychodziemu stavu sa sprístupní tlačidlo pre vrátenie jeho nastavenia . Filter vo vrchnej časti obsahuje strom alarmových logických skupín. Tento strom zobrazuje aj počty alarmov ktoré neboli kvitované (aktívnych aj neaktívnych) za menom danej alarmovej skupiny s aspoň jedným nepotvrdeným alarmom. Po presunutí kurzora nad toto číslo sa zobrazí podrobnejšia štatistika s nekvitovanými ale aj kvitovanými alarmami danej logickej skupiny alarmov. Po kliknutí na položku v strome sa v tabuľke automaticky  vyfiltrujú iba iba alarmy ktoré do danej skupiny prislúchajú. Cez tlačidlo Ctrl je možné vybrať viac alarmových skupín naraz. Strom alarmových skupín je na každej úrovni zbalovateľný cez ikonu . Ak alarmy vybrané v tabuľke patria do nejakej alarmovej skupiny, jej meno je v strome dynamicky zvyraznené tučným písmom.

...