Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcia %JSON_ObjectClear


Funkcia

Vymaže všetky položky z JSON objektu

Deklarácia


Code Block
languageesl
themeConfluence
%JSON_ObjectClear(
   INT in handle
 )


Parametre


handleHandle na JSON objekt


Návratová hodnota

Žiadna

Popis

Vymaže Funkcia vymaže všetky položky z JSON objektu.

V prípade že sa jedná o neplatný handle na JSON objekt, vyvolá sa výnimka.


Príklad


Code Block
languageesl
themeRDark
 INT _obj
 _obj := %JSON_ObjectFromString('{"name":"Jon","surname":"English"}')
 
 %JSON_ObjectClear(_obj)

 %JSON_FreeObjectHandle(_obj)