Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcie sú dostupné od verzie D2000 V12.2.

Funkcie pre manipuláciu s dátami JSON umožňujú načítať a uložiť text v JSON formáte, vytvárať, čítať, zapisovať a vymazávať JSON objekty. Mená funkcií sú tvorené prefixom %JSON_.

...