Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pre prístup k udalostiam z archívu udalostí slúži objekt s adresou Generic Event Object ID. Pre čítanie je nutný meraný bod typu Co s adresou RECNR. Zápis celočíselnej hodnoty doň spôsobí čítanie udalosti s príslušným číslom z archívu udalostí. Formát čítaných dát je aplikačne závislý (závisí od konfigurácie koncentrátora Remia KME). Číslo najnovšieho (alebo nasledujúceho ) záznamu v archíve udalostí je spravidla možné čítať v rámci bloku s generickými aktuálnymi hodnotami. Zápis hodnoty do bodu s adresou RECNR je ukončený až po načítaní hodnôt do definovaných vstupných meraných bodov.

Anchor
literatura
literatura
Literatúra

...