Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Offset - offset hodnoty v správe (0..65535). V prípade viacbajtových hodnôt je to offset prvého bajtu.
 • Type - typ hodnoty. Podporené sú typy:
  • BYTE - 1-bajtové číslo bez znamienka
  • SBYTE - 1-bajtové číslo so znamienkom
  • WORD - 2-bajtové číslo bez znamienka
  • SWORD - 2-bajtové číslo so znamienkom
  • DWORD - 4-bajtové číslo bez znamienka
  • SDWORD - 4-bajtové číslo so znamienkom
  • FLOAT - 4-bajtové reálne číslo
  • DFLOAT - 8-bajtové reálne číslo
   Pozn: ak je typ hodnoty DFLOAT nakonfigurovaný na meranom bode typu TiA, je interpretovaný ako Unixový čas (počet sekúnd od 1.1.1970 v UTC)
  • RTD - 4-bajtová časová značka (2 bajty hodiny/minúty/deň, 2 bajty mesiac/rok)
 • BitNr - voliteľný výber konkrétneho bitu pre typy hodnôt BYTE (10-87) a WORD (10-1615), ak sú priraďované meraným bodom typu Di

...