Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

V menu D2SMC je možné otvoriť dialóg s nastaveniami inštancie D2000:

Image Removed

Po kliknutí na položku sa zobrazí dialógIn the D2SMC menu it is possible to open a dialog with D2000 instance settings:

Image Added


Click on the item to display the dialog:


Software updates

Tu sa vykonáva nastavenie periódy kontroly novších verzií D2000. Možnosti sú: kontrolovať denne, týždenne, mesačne alebo nekontrolovať nikdy.

Automatickú kontrolu vykonáva v nastavenej perióde proces D2000 Server. V prípade že sú dostupné opravy pre nainštalovanú verziu, nastaví sa táto informácia do objektu SystemInfo a následne sa vygeneruje procesný alarm na tomto objekte

Po kliknutí na tlačidlo Check now sa kontrola vykoná ihneď a je zobrazené okno s informáciami o dostupnosti opravných balíčkov ako aj novšej verzie D2000.

Telemetry

Zaškrtnutím políčka Allow D2000 to send... je možné povoliť posielanie diagnostických dát do IPESOFTu.

Dáta odosiela proces D2000 Server cez REST API na doménu Here you set the period for checking newer versions of the D2000. The options are: check daily, weekly, monthly or never check.

The automatic check is performed by the D2000 Server process according to the configured period. If patches are available for the installed version, this information is set in the SystemInfo object and then a process alarm is generated on that object.

After clicking the Check now button, the check is performed immediately and a window with information about the availability of the patches as well as about the newer version of D2000 is displayed.

Telemetry

By checking the Allow D2000 to send ... checkbox it is possible to allow sending diagnostic data to IPESOFT.

The data is sent by the D2000 Server process via the REST API to the domain https://d2cloud.ipesoft.com/diagcollect, sú v JSON formáte, neobsahujú žiadne citlivé údaje. Perióda odosielania je 1 hodina.

Odosielajú sa tieto informácie:

...

Tip

Povolením posielania diagnostických dát do IPESOFTu je možné obísť obmedzený časový limit prevádzky DEMO licencie. Každé úspešné odoslanie posunie čas vypršania DEMO licencie na aktuálny čas +2 hodiny.

Ukážka reálnych odosielaných dátthey are in JSON format, they do not contain any sensitive data. Sending time is 1 hour.

The following information is sent:

 • application start parameters
 • D2000 version and product information
 • unique anonymous installation ID
 • name, size and time of modification of binary file of D2000 Server
 • start time of D2000 Server
 • status of D2000 Server
 • number of seconds from D2000 Server start
 • operating system version
 • processor platform


Tip

By allowing diagnostic data to be sent to IPESOFT, it is possible to bypass the limited time limit of DEMO license operation. Each successful submission shifts the expiration time of the DEMO license to the current time of +2 hours.


Sample of real sent data:

Code Block
languagetext
{
  "signedcontent":{
    "payload":{
      "command_line":"D:\\D2000\\D2000_EXE\\bin64\\kernel.exe /CTestAEdaAsa /X1 /ESQLANYs_ASA12s_ststapp101v;SQLANYs_ASA12a_ststapp101v",
      "d2000_level":"RUNTIME",
      "d2000_product":"BASIC",
      "d2000_release":"P180413057-01",
      "d2000_version":"V11.02.057",
      "iid":"NG5fp1v6ysbsRo+Yzy0dsg==",
      "image_name":"kernel.exe",
      "image_size":28440595,
      "image_ts":"2018-04-16T08:53:18.000Z",
      "kernel_start_ts":"2018-04-19T06:18:12.255Z",
      "kernel_state":"RS_HS",
      "kernel_uptime":3908,
      "os_info":"Windows 8.1",
      "platform":"x64",
      "subject":"d2000_diag_v1"
    },
    "signature_version":1,
    "nonce":"jdDTHh8svU/wFJog/Sk1/A=="
  },
  "signature":"4L4YPIhwJN3o8tagSrWVsjVSft7iYL6Q8/V+B6DnRbydBUaLBYfsTMbGVoVcl7DOjxGg8VS5RYJj54CrMHJ2BQ=="
}


Proxy

V prípade, že zo siete je prístup na internet možný len cez If the computer can only access the Internet through a proxy server, zapnite voľbu select Manual proxy configuration a vyplňte adresu a port proxy servera. Informácie o proxy Vám poskytne Váš sieťový administrátor.Tlačidlom Test connection je možné otestovať spojenie and fill in the address and port of the proxy server. Contact your network administrator for proxy information.

The Test connection button can be used to test the connection.