Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Dialógové okno slúžiace na vytvorenie archívu sa otvorí výberom položky Vytvoriť nový archív z menu Akcie.

...

The dialog box for creating an archive is opened by selecting the Create a new archive from the Actions menu.

...

 1. Click the Configuration menu and select KERNEL or SELF.ARC.
 2. Potom v menu Akcie vyberte položku Vytvoriť nový archív.
 3. V zobrazenom dialógovom okne zaškrtnite voľbu Sybase12 a stlačte tlačidlo Vytvoriť.
 4. Otvorí sa nasledovné okno:
  Vytvorenie archívuImage Removed
 5. Zadajte potrebné parametre a stlačte tlačidlo Vytvoriť.

Parametre archívu:

...

 1. Then select Create New Archive from the Actions menu.
 2. In the dialog box that appears, check the Sybase12 option and press the Create button.
 3. The following window will open:
  Vytvorenie archívuImage Added
 4. Enter the required parameters and press the Create button.

Archive Parameters:

...

titleSúvisiace stránky:

...

ParameterMeaning
NameName of the new archive. With this name, the archive will report to the D2000 Server process.
DB DriverDriver to access the database. The following are supported:


 • Adaptive Server Anywhere of Sybase company (version 6.0, 7.0, 9.0 a 12.0)
 • SQL Server firmy of Microsoft company
Názov serveraDatabázový server, pomocou ktorého sa bude pristupovať k databáze. Databázový server môže byť iný ako má nakonfigurovaný v konfigurácii aplikácie D2000 Server.
Spusti ako inštanciu tieňového archívuZaškrtnutie voľby zabezpečí, že v prípade reštartu procesu D2000 Server, proces D2Start nevykoná reštart databázového servera tohto archívu.
Voľbu sa odporúča použiť v prípade redundantných systémov v D2000, ak sú nakonfigurované tieňové archívy na strojoch, kde beží aj D2000 Server, aby nedochádzalo k prerušeniu spojenia na databázový server. Databázový server archívu a databázový server procesu D2000 Server musia byť rôzne.

Poznámka: Po úspešnom vytvorení archívu je, v prípade potreby, možné zmeniť umiestnenie archívu (fyzické), pričom je potrebné správne nastaviť aj cesty v uzle archívu v D2000 Application Manager.

Server Name

The database server that will be used to access the database. The database server may be different from the one configured in the D2000 Server configuration.

Run as a Shadow Archive Instance


Checking this option will ensure that if the D2000 Server process is restarted, the D2Start process will not restart the database server of this archive.
It is recommended to use this option in the case of redundant systems in the D2000, if shadow archives are configured on the machines where the D2000 Server is also running, so that the connection to the database server is not interrupted. The archive database server and the D2000 Server process database server must be different.


Note: After successfully creating the archive, in case of need it is possible, to change the location of the archive (physical), while it is necessary to set the paths in the archive node in the D2000 Application Manager correctly.

Info
titleRelated pages:

Application Management
Archive Configuration
Parameters for Archive