Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Utilita d2u_service beží ako servis pod užívateľom s právami na zápis do inštalačného a aplikačného adresára a umožňuje vykonať aktualizáciu, aj keď je za konzolou prihlásený užívateľ, ktorý tieto práva nemá. Utilitu musí na klientskom počítači zaregistrovať lokálny administrátor spustením "d2u_service -i" v adresári D2000_INSTALL_DIR\bin\.

Funkcionalita IPSAutoRun v d2u_service.exe

IPSAutorun umožňuje spustiť z definovaného adresára alebo prenosného USB média pripravený balíček, ktorý môže vykonať napr. aktualizáciu systému, nainštalovať patch, urobiť servisný zásah a pod. Balíček je digitálne podpísaný oprávneným subjektom a d2u_service spustí balíček iba po úspešnom overení podpisu.

IPSAutoRun balíček pozostáva z dvoch súborov:

 • <<nazov>>.7z
 • <<nazov>>.7z.sig

pričom "<<nazov>>.7z" je .7zip archív a "<<nazov>>.7z.sig" je súbor s digitálnym podpisom zaručujúcim autenticitu archívu. Archív musí obsahovať súbor "\autorun.cmd" a štandardne ďalšie súbory.

d2u_service.exe sleduje prítomnosť IPSAutoRun balíčkov:

 • v definovanom adresári (WatchedDir),
 • v koreňovom adresári pripojeného USB úložiska.

Konfigurácia IPSAutoRun

d2u_service.exe číta z registrov nasledovné parametre:

(string) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\<<base>>\IPSAutoRun\PublicKey
- celá cesta k súboru s verejným kľúčom oprávneného subjektu (napr. "c:\D2000\D2000.EXE\utils\ipsautorun\public_key.pem"). Tento súbor musí byť chránený proti zmazaniu/zápisu prístupovými právami OS voči neautorizovaným užívateľom.

(string) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\<<base>>\IPSAutoRun\UnpackDir
- cesta k pracovnému adresáru, do ktorého sa autorun balíčky rozbalia a odkiaľ budú spustené (napr. "c:\temp\ipsautorun\")

(string) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\<<base>>\IPSAutoRun\WatchedDir
- cesta k pracovnému adresáru, ktorý bude monitorovaný na prítomnosť autorun balíčkov. Kvôli konzistencii balíčka a podpisu, je nutné najskôr do adresára kopírovať archív <meno>.7z a až potom podpis <meno>.7z.sig.

Podpisovanie balíčkov

Oprávnený subjekt si vygeneruje súkromný + verejný kľúč napríklad pomocou aplikácie openssl.exe, ktorú si stiahne z bezpečného zdroja (alebo použije openssl.exe, ktoré je v adresári <D2000_inštalačný_adresár>/bin resp. /bin64).

Postup generovania páru kľúčov v príkazovom riadku windows cmd.exe:

set RANDFILE=.\.rnd
openssl genrsa -out private_key.pem 4096
openssl rsa -pubout -in private_key.pem -out public_key.pem

V aktuálnom adresári vzniknú súbory "private_key.pem" - súkromný kľúč a "public_key.pem" - verejný kľúč. Privátny kľúč je nutné zabezpečiť proti neoprávnenému prístupu, bude slúžiť na podpisovanie balíčkov. Verejný kľúč je nutné rozdistribuovať na počítače, kde bude bežať d2u_service.

Postup prípravy a podpisovania balíčkov

Do balíčka (do koreňového adresára) umiestnite dávkový súbor autorun.cmd, v ktorom je implementovaná potrebná funkcionalia a prípadne ďalšie potrebné súbory. Balíček zbaľte do formátu 7zip (www.7-zip.org). Potom balíček podpíšte súkromným kľúčom nasledovným postupom (opäť je potrebný openssl.exe):

...


Vznikne súbor .7z.sig, ktorý spolu so .7z tvorí balíček pripravnený na použitie pre d2u_service.

Anchor
d2u_client
d2u_client
Utilita d2u_client

...

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\<kľúč_inštalácie>\Update]
"FTPServer"=ip_adresa_(s)ftp_servera ; napríklad: "192.168.103.10" [1]
"FTPMode"=mód_ftp_spojenia ; prípustné módy sú: "active" a "passive", záleží od konfigurácie firewallu, nastavenie má význam len pre protokol FTP
"FTPApplDir"=aplikačný_adresár_na_(s)ftp_serveri ; napríklad "/pub/D2000.APP", [2]
"FTPInstallRoot"=inštalačný_adresár_na_(s)ftp_serveri ; napríklad "/pub/D2000.EXE", [3]
"FTPScriptsFile"=meno popisného súboru skriptov; napríklad "scripstfile.ini", [3]
"FTPUser"=ftp_login ; napríklad "d2update"
"FTPPassword"=ftp_password ; napríklad "w589pt7yegsf6hjx" [4]
"Protocol"= 'FTP' alebo 'SFTP' (SFTP od verzie d2u_client 4.0.0.37);  ak nie je uvedený alebo nie je rozpoznaný, použije sa FTP

...

Pri každej zmene v inštalačnom a aplikačnom adresári na (S)FTP serveri je potrebné zo servera spustiť obe utility, tie vygenerujú súbory /aplikačný_adresár_na_ftp_serveri/content.xml a /inštalačný_adresár_na_ftp_serveri/update/content.xml. Tieto súbory si potom pri aktualizácii klienta stiahne d2u_client.exe a podľa nich vykoná aktualizáciu.


Funkcionalita IPSAutoRun v d2u_service.exe

IPSAutorun umožňuje spustiť z definovaného adresára alebo prenosného USB média pripravený balíček, ktorý môže vykonať napr. aktualizáciu systému, nainštalovať patch, urobiť servisný zásah a pod. Balíček je digitálne podpísaný oprávneným subjektom a d2u_service spustí balíček iba po úspešnom overení podpisu.

IPSAutoRun balíček pozostáva z dvoch súborov:

 • <<nazov>>.7z
 • <<nazov>>.7z.sig

pričom "<<nazov>>.7z" je .7zip archív a "<<nazov>>.7z.sig" je súbor s digitálnym podpisom zaručujúcim autenticitu archívu. Archív musí obsahovať súbor "\autorun.cmd" a štandardne ďalšie súbory.

d2u_service.exe sleduje prítomnosť IPSAutoRun balíčkov:

 • v definovanom adresári (WatchedDir),
 • v koreňovom adresári pripojeného USB úložiska.


Konfigurácia IPSAutoRun

d2u_service.exe číta z registrov nasledovné parametre:

(string) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\<<base>>\IPSAutoRun\PublicKey
- celá cesta k súboru s verejným kľúčom oprávneného subjektu (napr. "c:\D2000\D2000.EXE\utils\ipsautorun\public_key.pem"). Tento súbor musí byť chránený proti zmazaniu/zápisu prístupovými právami OS voči neautorizovaným užívateľom.

(string) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\<<base>>\IPSAutoRun\UnpackDir
- cesta k pracovnému adresáru, do ktorého sa autorun balíčky rozbalia a odkiaľ budú spustené (napr. "c:\temp\ipsautorun\")

(string) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\<<base>>\IPSAutoRun\WatchedDir
- cesta k pracovnému adresáru, ktorý bude monitorovaný na prítomnosť autorun balíčkov. Kvôli konzistencii balíčka a podpisu, je nutné najskôr do adresára kopírovať archív <meno>.7z a až potom podpis <meno>.7z.sig.


Podpisovanie balíčkov

Oprávnený subjekt si vygeneruje súkromný + verejný kľúč napríklad pomocou aplikácie openssl.exe, ktorú si stiahne z bezpečného zdroja (alebo použije openssl.exe, ktoré je v adresári <D2000_inštalačný_adresár>/bin resp. /bin64).

Postup generovania páru kľúčov v príkazovom riadku windows cmd.exe:

set RANDFILE=.\.rnd
openssl genrsa -out private_key.pem 4096
openssl rsa -pubout -in private_key.pem -out public_key.pem

V aktuálnom adresári vzniknú súbory "private_key.pem" - súkromný kľúč a "public_key.pem" - verejný kľúč. Privátny kľúč je nutné zabezpečiť proti neoprávnenému prístupu, bude slúžiť na podpisovanie balíčkov. Verejný kľúč je nutné rozdistribuovať na počítače, kde bude bežať d2u_service.


Postup prípravy a podpisovania balíčkov

Do balíčka (do koreňového adresára) umiestnite dávkový súbor autorun.cmd, v ktorom je implementovaná potrebná funkcionalia a prípadne ďalšie potrebné súbory. Balíček zbaľte do formátu 7zip (www.7-zip.org). Potom balíček podpíšte súkromným kľúčom nasledovným postupom (opäť je potrebný openssl.exe):

openssl dgst -sha256 -sign private_key.pem -keyform PEM -out .7z.sig .7z

Vznikne súbor .7z.sig, ktorý spolu so .7z tvorí balíček pripravnený na použitie pre d2u_service.

Info
titleSúvisiace stránky:

Utility systému D2000

...