Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

hostnameIP adresa alebo názov počítača, na ktorom beží Apache Tomcat.
portČíslo portu pre pripojenie cez HTTP(S) k Apache Tomcat. Ak je port = 80, nemusí sa zadávať, vo východzom nastavení po inštalácii Apache Tomcat používa port 8080.
myAppNázov adresára v hlavnom adresári Apache Tomcatu (adresár aplikácie tenkého klienta).
urlparams

URL parametre. Pomocou parametrov v URL je možné špecifikovať správanie TCL. Je možné nastaviť tieto parametre:


__d2tcl__OverrideOpen=meno_schémy:číslo_inštancie
parameter určuje, že po úspešnom prihlásení používateľa sa otvorí schéma meno_schémy v inštancii číslo_inštancie. Číslo inštancie je nepovinné, v takom prípade sa schéma otvorí v základnej (nulovej) inštancii. Zadaná schéma sa otvorí vždy bez ohľadu na nastavenie východzej schémy/zostavy v parametroch používateľa D2000. Parameter je možné zapísať aj v skrátenom tvare !meno_schémy, napr. http://localhost:8080/myApp/?!S.Main


__d2tcl__FallbackOpen=meno_schémy:číslo_inštancie
daná schéma sa otvorí iba ak používateľ nemá žiadnu schému/zostavu nastavenú ako východziu v parametroch používateľa. Ak má nastavenú východziu, tento parameter je ignorovaný.


__d2tcl__UseCredentials=meno:heslo
parameter umožňuje automaticky prihlásiť užívateľa daným menom a heslom bez toho, aby sa mu zobrazil prihlasovací dialóg. V prípade, že v hodnote parametra je zadané len meno (bez dvojbodky), prihlasovací dialóg sa zobrazí s predvyplneným menom.


__d2tcl__NickName=nickname
parameter umožňuje pomenovať D2000 proces .SEE, ktorý vznikne pripojením klienta a slúži na interpretáciu ESL skriptov zobrazovaných schém. To je možné využiť pri ladení skriptu ESL, keď treba špecifikovať, na ktorom procese .SEE má ladenie prebiehať.


__d2tcl__AuthMethod=metódy
parameter umožňuje špecifikovať metódu autentifikácie. Prípustné metódy sú:

  • d2000 - overovanie užívateľa menom a heslom
  • spnego - overenie podľa aktualne prihláseného užívateľa v operačnom systéme, bez zadávania mena/hesla

Je možné zadať obe metódy, oddelené čiarkou. V takomto prípade sa vykoná 'spnego' autentifikácia ako prvá. Ak zlyhá, použije sa metóda 'd2000'.

Ak parameter nie je uvedený, východzia hodnota je 'd2000'

Vlastnosť je dostupná od D2000 release R067Info

Parametre v URL sa zapisujú za znak '?' a oddeľujú sa znakom '&'.


Príklad URL s parametrami:


No Format
http://localhost:8080/myApp/?__d2tcl__OverrideOpen=S.Main&__d2tcl__UseCredentials=SystemD2000:SystemD2000&__d2tcl__NickName=debugsession1


aliasPre zjednodušenie zápisu URL parametrov je možné nakonfigurovať tzv. aliasy. Alias je pomenovaná množina URL parametrov, ktorej meno je špecifikované v URL ako text za znakom '?', napr.
http://hostname[:port]/myApp/?alias

...