Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nastavenia sa nachádzajú v kľúči HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70 a sú popísané v nasledovnej tabuľke:

ParameterNáhradná hodnotaJednotkyPopis
ApplDir
 

-Cesta na aplikačný adresár systému D2000. Dáta aplikácií sú uložené v tomto adresári v príslušných podadresároch. Definuje sa počas inštalácie systému.
Debug_Dir
 

-Cesta na adresár systému D2000, ktorý obsahuje logovacie súbory kategórie Debug systému D2000.
InstallDir
 

-Cesta na programový adresár systému D2000. Definuje sa počas inštalácie systému.
IPMask
 

-IP maska siete. Parameter má význam len pri redundancii komunikačných ciest alebo pri redundancii aplikačného servera. Definuje sa počas inštalácie systému (parameter IPMask).
Log_Dir
 

-Cesta na adresár systému D2000, ktorý obsahuje logovacie súbory kategórie Log systému D2000.
Anchor
max_log_size
max_log_size
Max_Log_Size
10MBMaximálna dĺžka logovacieho súboru v systéme D2000. Ak veľkosť súboru *.log prekročí danú veľkosť, systém tento súbor premenuje na meno_suboru.log.bak a prípadne starý .bak súbor zmaže. Systém D2000 potom zapisuje do čistého .log súboru.

Poznámka 1 : Hodnota Max_Log_Size=0 ponecháva staré správanie - neobmedzenú dĺžku logovacích súborov.
Poznámka 2 : Parameter určuje aj maximálnu veľkosť súborov v adresári D2000.EXE\Log\clients_log.
Perf_Dir
 

-Cesta na adresár systému D2000, ktorý obsahuje logovacie súbory kategórie Performance systému D2000.
PreferredNetAddr
 

-Maska siete, ktorá bude preferovaná pri redundancii komunikačných ciest.
PreferredNetNr
 

-Poradové číslo sieťového adaptéra, ktorý bude preferovaný pri redundancii komunikačných ciest.

IPAddr1
IPAddr2
 

-IP adresy sieťových rozhraní, prostredníctvom ktorých prebieha komunikácia medzi procesmi systému D2000.
Od verzie: 7.1.18 je možné tieto parametre použiť aj pre platformu MS Windows. Ak nie sú uvedené, procesy si ich zisťujú samostatne (default správanie pre nižšie verzie).
Poznámka: ak má počítač viac ako 2 IP adresy, odporúčame zadať IpAddr1 a IpAddr2, aby systém D2000 deterministicky používal na komunikáciu želané rozhrania. Ešte dôležitejšie to je v prípade, že počítač má nakonfigurované aj aliasy. Vtedy je riziko, že sa použijú na komunikáciu IP adresy/aliasy nakonfigurované na jednom rozhraní a v prípade výpadku tohto rozhrania prestane fungovať redundantná komunikácia medzi D2000 servermi. Môže tak dôjsť ku stavu, keď sa dva D2000 Servery dostanú do stavu Hot Server (HS).

Poznámka:
V kľúči na nachádzajú aj ďalšie parametre, potrebné pre správne fungovanie systému D2000.


!!! UPOZORNENIE !!!
Neodporúčame meniť žiadne z týchto nastavení, s výnimkou nastavení siete. V prípade zmeny môže dôjsť k poškodeniu funkčnosti systému D2000.