Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

;Je voliteľný parameter, ktorý slúži na vyradenie meraného bodu z komunikácie. Taktiež sa nekontroluje správnosť adresy meraného bodu pri jeho ukladaní. Môže byť nápomocný pri fáze vývoja alebo ladenia komunikácie so zariadením.
S7:[connectionname]Je nepovinný parameter, ktorý neobsahuje žiadnu potrebnú informáciu a je podporovaný iba kvôli spätnej kompatibilite so Siemens SimaticNET OPC serverom.
DBData block. Identifikátor S7 premennej z "Data block".
DIInstance data block. Identifikátor S7 premennej z " Instance data block".
<no>Číslo "data block" alebo "instance data block".
<object>
Špecifikácia bloku alebo oblasti v S7 PLC.

Možné sú hodnoty:

SkratkaPopis (Nemecký názov)
I, EInput (Eingang, E)
QOutput (Ausgang, A)
PIPeripheral Input ( Peripherie Eingang, PE)
PQPeripheral Output ( Peripherie Ausgang, PA)
MMemory bit (F)
CCounter (Zähler, Z) - BCD kódované celočíselné hodnoty z intervalu <0-999>
TTimer (Timer, T) - BCD kódované časovače z intervalov <0.00-9.99>, <00.0-99.9>, <000-999>, <0000-9.9990>
Anchor
szl
szl
S
System Status Lists (System-ZustandsListen, SZL) - zoznamy s diagnostickými informáciami, ktoré sú k dispozícii na CPU rodiny S7-300 a S7-400. Obsah informácií sa pre rôzne triedy PLC líši a detaily sú popísané v manuáloch (napr. System Software for S7-300/400 System and Standard Functions, Volume 1/2)
Pozn: meraný bod S musí byť typu TxtI.


<type>

Dátový typ S7. Pre objekty T, C a S nie je špecifikovaný.

Identifikátor <type>Popis
XBit (boolean). Treba špecifikovať číslo bitu 0 až 7 - napr. DB9,X8.3
BByte (8 bitov neznamiekovo).
WWord (16 bitov neznamienkovo).
DDouble word (32 bitov neznamienkovo).
CHARCharacter (8 bitov znamienkovo).
INTInteger (16 bitov znamienkovo).
DINTDouble integer (32 bitov znamienkovo).
BCDBCD-kódované 2-bajtové číslo (0-9 999)
LBCDBCD-kódované 4-bajtové číslo (0-99 999 999)
REALFloating point number (32 bitov podľa IEEE754).
LREALLong floating point number (64 bitov podľa IEEE754).
STRINGString. Treba špecifikovať maximálnu dĺžku stringu.
CHARARRPole CHAR-ov interpretované ako String. Treba špecifikovať dĺžku poľa.
DTDate and Time, 8 bytov v BCD formáte.
TIMETime (32 bitov znamienkovo) v milisekundách.
Pozn: ak je meraný bod typu TiR, treba zabezpečiť konverziu nakonfigurovaním lineárneho prevodu (A=0.001, B=0) na záložke Prevod
TODTime of day (32 bitov neznamienkovo) v milisekundách.

Pozn: typ CHARARR je D2000 rozšírenie, ktoré umožňuje čítať/zapisovať pole CHAR-ov ako reťazec. Tento typ nie je kompatibilný so Siemens SimaticNET OPC serverom.
Rozdiel medzi CHARARR a STRING je nasledovný:

 • STRING - štandardný formát reťazca S7, keď pred samotným reťazcom sa nachádzajú ešte 2 bajty  (maximálna a aktuálna dĺžka reťazca). Tj. STRING s dĺžkou 10 znakov zaberá 12 bajtov.
 • CHARARR - pole znakov bez 2-bajtovej hlavičky. Tj. CHARARR s dĺžkou 10 znakov zaberá 10 bajtov.
<address>Adresa premennej. Možné sú varianty:
 • Byte offset (offset v rámci bloku, číslo 0-65535)
 • Byte offset.bit (len pre dátový typ X, číslo bitu v rozsahu 0 až 7)
 • Byte offset.String length (len pre dátový typ STRING, dĺžka stringu 1 až 254 znakov)
 • Id.Index[.StringOffset[.StringLength]] - len pre objekt S (system status list), pričom:
  • Id a Index sú 16 bitové čísla v rozsahu 0-65535 udávajúce ID konkrétneho zoznamu a index položky v ňom
  • StringOffset a StringLength sú bajtový offset (0..65535) a dĺžka (1..65535) podreťazca v odpovedi, ktorý bude priradený do meraného bodu.
  Príklad: adresa S237.1.10.20 zodpovedá stavovém zoznamu 237 (0x0111), index 1 (Identification of the module). S7-300 ako odpoveď na dotaz vráti odpoveď s dĺžkou 36 bajtov (bajty 0..35), pričom bajty 10..29 (tj. Offset=10, dĺžka=20) udávajú "Order number of the module", napr. '6GK7 342-5DA02-0XE0 '.
Príklady adries:
 • DB10,W35
 • DB8,X10.0
 • DB1,REAL12
 • DB5,STRING5.14
 • DB5,CHARARR5.14
 • T20
 • C7
 • MB11
 • MDINT30
 • QX3.7
<items>Počet elementov pre štruktúrované merané body s nakonfigurovaným cieľovým stĺpcom. Každý načítaný element (1,2,3 .. items) bude zapísaný do jednej položky cieľového stĺpca.
Štruktúrované merané body nie sú podporené pre objekty typu T (timers), C (counters) a S (system status lists) ani pre dátový typ STRING.
Pozn: Celý počet item elementov je vyčítavaný naraz. Pokiaľ je nakonfigurovaných napr. 100 elementov typu D (double word), jedná sa o čítanie bloku 400 bajtov. Pokiaľ pri nadviazaní komunikácie je dohodnutá menšia veľkosť paketu (S7 PDU size), čítanie takéhoto meraného bodu sa neuskutoční a v logu linky bude o tom chybová hláška. Dohodnutá veľkosť S7 PDU size je minimom možností D2000 (parameter S7 PDU Size) a možnosti konkrétneho zariadenia.
Pozn: syntax adresy pri zadaní počtu elementov je kompatibilná so Siemens S7 OPC serverom (napr. S7:[MyPLC]DB120,INT1050, 24), čo umožuje jednoduchý prechod z OPC komunikácie na protokol Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP nakonfigurovaním novej linky, stanice a zmenou rodiča meraných bodov (napr. CSV alebo XML exportom a importom).

Príklady adries:
 • DB10,W35, 20     číta sa blok 20 wordov (t.j. 40 bajtov) z adries 35-54
 • DB8,X10.0, 100     číta sa blok 100 bitov (t.j. 13 bajtov) z adries 10-22

...