Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

;Je voliteľný parameter, ktorý slúži na vyradenie meraného bodu z komunikácie. Taktiež sa nekontroluje správnosť adresy meraného bodu pri jeho ukladaní. Môže byť nápomocný pri fáze vývoja alebo ladenia komunikácie so zariadením.
S7:[connectionname]Je nepovinný parameter, ktorý neobsahuje žiadnu potrebnú informáciu a je podporovaný iba kvôli spätnej kompatibilite so Siemens SimaticNET OPC serverom.
DBData block. Identifikátor S7 premennej z "Data block".
DIInstance data block. Identifikátor S7 premennej z " Instance data block".
<no>Číslo "data block" alebo "instance data block".
<object>
Špecifikácia bloku alebo oblasti v S7 PLC.

Možné sú hodnoty:

IInput
QOutput
PIPeripheral input
PQPeripheral output
MMemory bit
CCounters (BCD kódované celočíselné hodnoty z intervalu <0-999>)
TTimers (BCD kódované časovače z intervalov <0.00-9.99>, <00.0-99.9>, <000-999>, <0000-9.9990>)
Anchor
szl
szl
S
SZL (System-ZustandsListen - system status lists) - zoznamy s diagnostickými informáciami, ktoré sú k dispozícii na CPU rodiny S7-300 a S7-400. Obsah informácií sa pre rôzne triedy PLC líši a detaily sú popísané v manuáloch (napr. System Software for S7-300/400 System and Standard Functions, Volume 1/2)
Pozn: meraný bod S musí byť typu TxtI.


<type>

Dátový typ S7. Pre objekty T, C a S nie je špecifikovaný.

Identifikátor <type>Popis
XBit (boolean). Treba špecifikovať číslo bitu 0 až 7 - napr. DB9,X8.3
BByte (8 bitov neznamiekovo).
WWord (16 bitov neznamienkovo).
DDouble word (32 bitov neznamienkovo).
CHARCharacter (8 bitov znamienkovo).
INTInteger (16 bitov znamienkovo).
DINTDouble integer (32 bitov znamienkovo).
REALFloating point number (32 bitov podľa IEEE754).
LREALLong floating point number (64 bitov podľa IEEE754).
STRINGString. Treba špecifikovať maximálnu dĺžku stringu.
DTDate and Time, 8 bytov v BCD formáte.
TIMETime (32 bitov znamienkovo) v milisekundách.
TODTime of day (32 bitov neznamienkovo) v milisekundách.


<address>Adresa premennej. Možné sú varianty:
 • Byte offset (offset v rámci bloku, číslo 0-65535)
 • Byte offset.bit (len pre dátový typ X, číslo bitu v rozsahu 0 až 7)
 • Byte offset.String length (len pre dátový typ STRING, dĺžka stringu 1 až 254 znakov)
 • Id.Index[.StringOffset[.StringLength]] - len pre objekt S (system status list), pričom:
  • Id a Index sú 16 bitové čísla v rozsahu 0-65535 udávajúce ID konkrétneho zoznamu a index položky v ňom
  • StringOffset a StringLength sú bajtový offset (0..65535) a dĺžka (1..65535) podreťazca v odpovedi, ktorý bude priradený do meraného bodu.
  Príklad: adresa S237.1.10.20 zodpovedá stavovém zoznamu 237 (0x0111), index 1 (Identification of the module). S7-300 ako odpoveď na dotaz vráti odpoveď s dĺžkou 36 bajtov (bajty 0..35), pričom bajty 10..29 (tj. Offset=10, dĺžka=20) udávajú "Order number of the module", napr. '6GK7 342-5DA02-0XE0 '.
Príklady adries:
 • DB10,W35
 • DB8,X10.0
 • DB1,REAL12
 • DB5,STRING5.14
 • T20
 • C7
 • MB11
 • MDINT30
 • QX3.7
<items>Počet elementov pre štruktúrované merané body s nakonfigurovaným cieľovým stĺpcom. Každý načítaný element (1,2,3 .. items) bude zapísaný do jednej položky cieľového stĺpca.
Štruktúrované merané body nie sú podporené pre objekty typu T (timers), C (counters) a S (system status lists) ani pre dátový typ STRING.
Pozn: Celý počet item elementov je vyčítavaný naraz. Pokiaľ je nakonfigurovaných napr. 100 elementov typu D (double word), jedná sa o čítanie bloku 400 bajtov. Pokiaľ pri nadviazaní komunikácie je dohodnutá menšia veľkosť paketu (S7 PDU size), čítanie takéhoto meraného bodu sa neuskutoční a v logu linky bude o tom chybová hláška. Dohodnutá veľkosť S7 PDU size je minimom možností D2000 (parameter S7 PDU Size) a možnosti konkrétneho zariadenia.
Pozn: syntax adresy pri zadaní počtu elementov je kompatibilná so Siemens S7 OPC serverom (napr. S7:[MyPLC]DB120,INT1050, 24), čo umožuje jednoduchý prechod z OPC komunikácie na protokol Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP nakonfigurovaním novej linky, stanice a zmenou rodiča meraných bodov (napr. CSV alebo XML exportom a importom).

Príklady adries:
 • DB10,W35, 20     číta sa blok 20 wordov (t.j. 40 bajtov) z adries 35-54
 • DB8,X10.0, 100     číta sa blok 100 bitov (t.j. 13 bajtov) z adries 10-22

...