Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Názov parametraPopisJednotkaNáhradná hodnota

Anchor
ct
ct
Client Type

Typ použitého klienta (ovládača na OPC UA komunikáciu):

 • Default - pôvodná implementácia OPC UA klienta. Podporuje autentifikáciu (parameter Authentication Type) typu Anonymous/Username. Nepodporuje kryptovanie ani podpisovanie správ
 • Secure - nová implementácia OPC UA klienta s podporou bezpečnosti. Podporuje rozšírené možnosti autentifikácie, kryptovanie aj podpisovanie správ.

Default

Secure

Default

Anchor
sn
sn
Session Name

Textový identifikátor session. Identifikátor session by mal byť unikátny v rámci inštancie klienta, vďaka čomu je možné rýchlejšie vyhľadávanie problémov v logoch klienta alebo servera.StringKom process
Anchor
cl
cl
Requested Channel Lifetime
Navrhovaný čas, pred uplynutím ktorého je potrebné vykonať znovuotvorenie kanála. V prípade, že k nemu nedôjde v danom čase, kanál sa uzavrie a nebude možné v rámci neho vymieňať dáta.hh:mm:ss01:00:00
Anchor
st
st
Requested Session Timeout
Navrhovaný čas, pred uplynutím ktorého je potrebné medzi klientom a serverom poslať ľubovoľnú správu. V prípade, že sa nepošle do daného času, uvoľnia sa zdroje držané na serveri v rámci danej session. Primárnou úlohou tohto parametra je odstránenie session, ktoré sa z nejakého neočakávaného dôvodu stali neaktívne.mm:ss01:00
Anchor
at
at
Authentication Type
Typ autentifikácie použitej voči OPC UA serveru. Podporené typy sú:
 • Anonymous: pripojenie sa anonymne
 • Username : pripojenie sa za použitia užívateľského mena a hesla
 • Certificate: pripojenie sa za použitia x509 certifikátu (iba pre Client Type = Secure)
Anonymous / UsernameAnonymous
Anchor
tun
tun
Token User Name
Užívateľské Ak Authentication type = Username, tak užívateľské meno použité v autentifikácii, ak .
Ak Authentication type = Username.Certificate, tak cesta k užívateľskému certifikátu (napr. D:\user_cert.der).


Anchor
pwd
pwd
Token Password
Heslo Ak Authentication type = Username, tak heslo použité v autentifikácii, ak .
Ak Authentication type = Username.Certificate, tak cesta k užívateľskému súkromnému kľúču (napr. D:\user_private_key.pem).


Anchor
sp
sp
Security Policy

Bezpečnostná politika (iba pre Client Type = Secure; pre Client Type = Default sa používa bezpečnostná politika None):

 • None - bezpečnostná politika None
 • Basic128Rsa15 - bezpečnostná politika Basic128Rsa15 (považovaná za zastaralú kvôli použitiu slabého hashovacieho algoritmu SHA-1)
 • Basic256 - bezpečnostná politika Basic256 (považovaná za zastaralú kvôli použitiu slabého hashovacieho algoritmu SHA-1)
 • Basic256Sha256 - bezpečnostná politika Basic256Sha256
 • Aes128Sha256RsaOaep - bezpečnostná politika Aes128Sha256RsaOaep
 • Aes256Sha256RsaPss - bezpečnostná politika Aes256Sha256RsaPss
None
Basic128Rsa15
Basic256
Basic256Sha256
Aes128Sha256RsaOaep
Aes256Sha256RsaPss
None

Anchor
sm
sm
SecurityMode

Spôsob zabezpečenia správ v OPC UA komunikácii (iba pre Client Type = Secure; pre Client Type = Default sa používa spôsob zabezpečenia None):

 • None - správy nie sú zabezpečené
 • Sign - správy sú podpísané (zabezpečenie proti modifikácii, ale nie proti odposluchu)
 • Sign & Encrypt - správy sú zakryptované a podpísané (zabezpečenie proti modifikácii aj proti odposluchu)
None
Sign
Sign & Encrypt
None

Anchor
rcd
rcd
Reconnect Delay

Čakanie po rozpade spojenia, pred opakovaným nadviazaním spojenia.mm:ss.mss00:10.000

Anchor
ecd
ecd
Error Connect Delay

Čakanie po neúspešnom pokuse o nadviazanie spojenia.mm:ss.mss00:02.000

Anchor
dm
dm
Debug Mode

Pomocou daného parametru je možné zmeniť počet informácií o chode komunikácie. Režimy Extended/Full odporúčame zapínať iba pri detekcii problémov a ladení komunikácie. Režim "Full + Trace (Secure only)" je platný iba pre Client Type = Secure.Normal/Extended/Full/
Full + Trace (Secure only)
Normal
Anchor
dt
dt
Debug Threads
Parameter určuje vlákno, resp. vlákna, ktoré budú posielať informačné výpisy o chode komunikácie.Receiving/Sending/Others treads/All threadsAll threads

...