Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Protokol IE C62056-21:2002 File I/O

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Parametre protokolu linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Adresa meraného bodu
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Anchor
typy_verzie
typy_verzie
Podporované typy a verzie zariadení

...

Ak je zadaný adresár (v prípade Win32 platformy s adresným oddeľovačom (\) na konci), spracované sú všetky súbory vyhovujúce zadanej maske (viď parametre protokolu stanice).

  • Archívny adresár -Cesta na adresár, kde sa archivujú spracované súbory. Ak nie je uvedený, spracované súbory sa zmažú.

...

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
prof
prof
Profile
Analyzovaný profil.-P.01
Anchor
prm62
prm62
Gorlitz PRM62 Module
Analyzujú sa súbory zo zariadenia Gorlitz PRM62.YES/NONO
Anchor
adm
adm
Archive Subdirectory Time Mask
Maska pre generovanie podadresárov v hlavnom archívnom adresári podľa času spracovania súboru alebo časovej značky súboru (ako Vstupný súbor je zadaný adresár).-rrrrmmdd
Anchor
fcc
fcc
Formatted codes (Annex C)
Používajú sa číselné adresy meraných bodov podľa špecifikácie štandardu IEC62056-21 Annex C.
Ak sú použité číselné adresy, pre vyhľadanie stanice sa použije získaná hodnota objektu s adresou D000, pre získanie časovej značky sa použije získaná hodnota objektu s adresou C001.
YES/NONO
Anchor
cec
cec
External Command File 1, 2
Plná cesta na periodicky volaný externý príkazový súbor (.cmd). Nepoužíva sa, ak nie je nič nakonfigurované. Je možné nakonfigurovať 2 nezávisle spúšťané príkazové súbory s rôznymi periódami.--
Anchor
cep
cep
External Command File Period 1,2
Perióda volania externého príkazového súboru 1 resp. 2.mi:ss1:00
Anchor
ces
ces
Call External Command File 1,2 Synchronously
Volaj externý príkazový súbor 1 resp. 2 synchrónne.YES/NOYES
Anchor
ceaa
ceaa
Ext. Command File After Activation
Plná cesta na externý príkazový súbor, ktorý je odštartovaný pri zmene stavu redundancie na HS. Je volaný jednorázovo a vždy synchrónne. Nepoužíva sa, ak nie je nič nakonfigurované.--
Anchor
dff
dff
Debug Files Flow
Zobrazuj ladiace výpisy o spracovávaných súboroch.YES/NOYES
Anchor
dfc
dfc
Debug Files Content
Zobrazuj ladiace výpisy s obsahom spracovávaných súborov.YES/NOYES
Anchor
dval
dval
Debug Values
Zobrazuj ladiace výpisy s nameranými hodnotami meraných bodov.YES/NOYES
Anchor
fcp
fcp
Files Checking Period
Perióda kontroly obsahu vstupného adresára (ak je ako Vstupný súbor uvedený adresár).mi:ss1:00
Anchor
ufdir
ufdir
Unknown Files Backup Directory
Adresár, kde sa ukladajú neznáme súbory (ak je ako Vstupný súbor uvedený adresár). Ak nie je uvedený, tieto súbory sa zmažú. Za neznáme súbory sa považujú všetky súbory, ktoré nevyhovujú zadanej maske (viď parametre protokolu stanice) alebo nebola nájdená stanica s požadovaným číslom zariadenia.--
Anchor
fdf
fdf
Future Data Filter
Časový filter hodnôt. Ak majú získané hodnoty časovú značku odlišnú o viac ako uvedený počet hodín v budúcnosti od aktuálneho času, sú ignorované. Pre ignorovanie časového filtra zadajte hodnotu 0.hours24
Anchor
hdf
hdf
History Data Filter
Časový filter hodnôt. Ak majú získané hodnoty časovú značku odlišnú o viac ako uvedený počet dní v minulosti od aktuálneho času, sú ignorované. Pre ignorovanie časového filtra zadajte hodnotu 0.days31
Anchor
addir
addir
Abnormal Timestamp Data Dir
Adresár, kam sa odložia súbory, pri analýze ktorých sa ignorovali hodnoty časovým filtrom (Future Data Filter a History Data Filter).--
Anchor
addef
addef
Additional Error Logfile
Názov súboru, v ktorom budú iba informácie o chybách pri spracovaní (neznámy súbor v adresári, príliš staré alebo nové hodnoty). Prázdny názov znamená, že takýto súbor sa nepoužíva.--

...

  • Komunikačný protokol "IEC62056-21:2002 File I/O".
  • Adresa stanice - ak je ako Vstupný súbor uvedený konkrétny súbor, adresa stanice sa ignoruje. Ak je uvedený adresár, musí sa uviesť číslo zariadenia (elektromera) pre priradenie spracovaného súboru ku konkrétnej stanici. Ak sa pri spracovaní súboru zistí, že neexistuje stanica s daným číslom, je súbor sa považuje za neznámy (viď parameter protokolu linky Unknown files backup directory).

Anchor
stanica_parametre
stanica_parametre
Parametre protokolu stanice

...

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
wt
wt
Maximum File Timeout
Ak je ako Vstupný súbor uvedený konkrétny súbor, po uplynutí tohto timeoutu je hodnota stanice prevedená do komunikačnej chyby vtedy, ak nebol spracovaný žiadny súbor.min45
Anchor
fnm
fnm
Filename Mask
Maska pre analýzu mien spracovávaných súborov. Môžu byť použité nasledovné zástupné znaky:

{N} - číslo elektromera, pozor na počet číslic, napr. {NNNNNNNN},
{yy} alebo {yyyy} - rok,
{mm} - mesiac,
{dd} - deň,
{hh} - hodina,
{mi} - minúta,
{ss} - sekunda.

Príklad masky: "Meter_{NNNNNNNN}{yy}{mm}{dd}{hh}{mi}.abl".
Ak sa dá získať z mena súboru časová značka, táto sa potom použije pri ukladaní súboru do archívneho adresára (viď parameter protokolu linky Archive subdirectory time mask).
Ak sa získa číslo elektromera, použije sa na vyhľadanie príslušnej stanice.
Ak sa maska nepoužíva, nechajte parameter nevyplnený. Pre vyhľadanie stanice sa vtedy použije získaná hodnota objektu 0.0.0, C.1.0 alebo ZNR1 (ZNR1 v minulosti v prípade Gorlitz PRM62 Module, po novom aj v prípade ostatných typov elektromerov).

--
Anchor
csec
csec
External Command File
Plná cesta na periodicky volaný externý príkazový súbor (.cmd). Príkazový súbor sa volá pred prístupom k vstupnému súboru. Nepoužíva sa, ak nie je nič nakonfigurované.--
Anchor
csep
csep
External Command File Period
Perióda volania externého príkazového súboru.mi:ss1:00

Anchor
cses
cses
Call Ext. Command File Synchronously

Volaj externý príkazový súbor synchrónne.YES/NOYES

Anchor
anv
anv
Old Values As New Values

Všetky hodnoty z komunikácie (aj staré) idú do systému ako nové hodnoty.YES/NONO

Anchor
s2f
s2f
PRM62 Status To Flags

Parameter je použitý iba pri analyzovaní súborov zo zariadenia Gorlitz PRM62 (viď parameter linky Gorlitz PRM62 Module). Ak je zapnutý, príznaky Invalid (neplatná hodnota), ShortPeriod (merač nemá dáta za celú periódu merania) a TimeSet (došlo k nastaveniu času počas periódy) sú prenášané do flagov FA, FB, FC.YES/NONO

...