Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Anchor
cmdc
cmdc
Command Confirm
Potvrdzovanie riadiacich ASDU.
Ak CMDC=0, proces D2000 KOM neočakáva potvrdzovanie riadiacich ASDU od partnerskej stanice spätným poslaním ASDU s inou CauseOfTransmission, ASDU sa považuje za potvrdenú keď sa príjme paket s príslušným ReceiveSequenceNumber.
Ak CMDC=1, proces D2000 KOM očakáva potvrdenie s CauseOfTransmission=7 (Activation Confirmation).
Ak CMDC=2, proces D2000 KOM očakáva potvrdenie s CauseOfTransmission=10 (Activation Termination).
Ak CMDC=3, proces D2000 KOM očakáva potvrdenie s CauseOfTransmission=7 alebo 10 (ak dôjdu obe, berie sa do úvahy prvé z nich).
Až po prijatí príslušného potvrdenia sa považuje zápis za ukončený (zhodí sa príznak Transient zapisovanej hodnoty a prestane plynúť timeout WTn).
Ak príde potvrdenie s iným CauseOfTransmission, ako proces D2000 KOM očakáva, je ignorované.
Zápis je považovaný za úspešný, ak v prijatej ASDU je P/N bit nastavený na 0. V opačnom prípade je zápis považovaný za neúspešný.
Hodnota z prijatej ASDU je spätne zapísaná do príslušného meraného bodu a ide do systému. Takže napr. ak je zaslaná ASDU typ 50 (short floating point) s hodnotou 1200.0 a partnerská stanica pošle ako odpoveď ASDU typ 50, P/N bit=0, hodnota 999.0 (napr. kvôli fyzikálnym obmedzeniam na danú veličinu), tak túto hodnotu pošle proces D2000 KOM ďalej.
-3
Anchor
dbgi
dbgi
Debug Input
Maska pre úrovne debugovania vstupných dát. Jednotlivé bity majú nasledovný význam:
 • 1. bit - zobrazenie počtu bodov prijatých v rámci General Interrogation
 • 2. bit - zobrazenie prijatých hodnôt meraných bodov
 • 3. bit - balancovaný mód: bol prijatý Interrogation command
0 .. 2550
Anchor
dbgo
dbgo
Debug Output
Maska pre úrovne debugovania výstupných dát. Jednotlivé bity majú nasledovný význam:
 • 1. bit - balancovaný mód: zobrazenie počtu bodov odoslaných v rámci General Interrogation
 • 2. bit - zobrazenie odoslaných hodnôt meraných bodov
0 .. 2550
Anchor
iccpf
iccpf
ICCP compatible flags
Povoľuje mapovanie flagov kompatibilných so Sinaut Spectrum ICCP OPC komunikáciou. Bližšie info viď ICCP kompatibilné mapovanie flagov.YES/NONO

Anchor
if
if
Ignore Flagged

Parameter umožňuje špecifikovať príznaky hodnôt (dátových ASDU 1-40), ktoré - ak budú nastavené - spôsobia, že príslušná hodnota bude zahodená. Parameter bol implementovaný, keď bolo nutné odfiltrovať hodnoty s príznakom "Non-topical" (mapované do flagu G), ktoré prišli od komunikačného partnera.

Mapovanie jednotlivých príznakov z ASDU do flagov A..H je nasledovné:

 • A - Overflow (OV) - ASDU 5-14, 20, 32-36
 • B - bez mapovania (podľa normy bit má byť 0)
 • C - bez mapovania (podľa normy bit má byť 0)
 • D - Elapsed time Invalid (EI): ASDU 17-19, 38-40
 • E - Blocked (BL) - ASDU 1-14, 17-20, 30-36, 38-40
 • F - Substituted (SB)- ASDU 1-14, 17-20, 30-36; Counter overflow (CY)  - ASDU 15, 16, 37
 • G - Non-topical (NT) - ASDU 1-14, 17-20, 30-36; Counter adjusted (CA)  - ASDU 15, 16, 37
 • H - Invalid (IV) - ASDU 1-20, 30-40
A..H-

Anchor
iua
iua
Ignore Unknown Addresses

Ak je hodnota parametra True, proces D2000 KOM nebude hlásiť chybu (na konzole ani do logovacích súborov) v prípade, že príde hodnota s adresou, ktorej nezodpovedá žiaden meraný bod.YES/NONO
Anchor
icci
icci
Interrogation Covers Counter Interrogation
Ako odpoveď na Interrogation sa posielajú aj ASDU 15,16,37 (Integrated Totals), ktoré sú štandardne vyžiadané ASDU 101 [Counter Interrogation].YES/NOYES
Anchor
k
k
K (max outstanding I APDUs)
Veľkosť vysielacieho okna, t.j. množstvo paketov, ktoré proces D2000 KOM odošle bez prijatia potvrdenia (S-framu alebo I-framu). Podľa normy je prednastavené K=12.-12
Anchor
nf
nf
No Flags
Ak je hodnota parametra True, potom sa stavový bit prichádzajúcich ASDU ignoruje a neukladá do príznakov FA...FH. Zároveň sú ignorované príznaky výstupných meraných bodov a stavový bit sa nenastavuje podľa nich.YES/NONO
Anchor
oic
oic
Order of IC
Poradie posielania ASDU 100 [Interrogation Command] pri prechode stanice do komunikácie alebo pri vytvorení novej stanice. Ak je OIC<OCIC, pošle sa ASDU 100 pred ASDU 101. Ak je OIC=0, ASDU 100 sa neposiela. Parameter je nastaviteľný a platný zvlášť pre každú stanicu.-1
Anchor
ocic
ocic
Order of Counter IC
Poradie posielania ASDU 101 [Counter Interrogation Command] pri prechode stanice do komunikácie alebo pri vytvorení novej stanice. Ak je OCIC<OIC, pošle sa ASDU 101 pred ASDU 100. Ak je OCIC=0, ASDU 101 sa neposiela. Parameter je nastaviteľný a platný zvlášť pre každú stanicu.-0
Anchor
pcnt
pcnt
Ping Count
Počet opakovaní, po ktorých ak IP adresa neodpovedá na ping, je označená ako nefunkčná. Viď parameter PTO.-3
Anchor
pto
pto
Ping TimeOut
Ak je tento parameter nenulový, tak udáva timeout (v milisekundách) na odpoveď servera na ping (ICMP echo) paket. Proces D2000 KOM v pozadí pinguje všetky štyri nakonfigurované IP adresy. Ak niektorá IP adresa PCNT-krát po sebe neodpovie, je označená ako nefunkčná a spojenie je ukončené. Ak je parameter PTO= 0, pingovanie IP adries nie je aktívne.-0
Anchor
psd
psd
Post Start Delay
Oneskorenie pri inicializácii spojenia medzi prijatím odpovede StartDT Con a zaslaním Interrogation Command a/alebo Counter Interrogation Command.ms0

Anchor
ssn
ssn
Send

Ssequence

Sequence Number

Počiatočné SSN. Podľa normy sa po vytvorení spojenia nastavuje SSN na 0, iné ako nulové SSN môže byť vhodné napr. na testovanie.-0
Anchor
spsh
spsh
Server Port, Server Host
Číslo portu a IP adresa rozhrania, na ktorom má proces D2000 KOM počúvať. Ak sú zadané oba parametre, proces D2000 KOM funguje ako pasívny (čaká na pripojenie sa klientov Sinaut). Ak má počúvať na všetkých sieťových rozhraniach, treba nastaviť SH=ALL.-
Anchor
sko
sko
Standby Keep Open
Ak je True, po prechode procesu D2000 Server, ku ktorému je proces D2000 KOM pripojený, z Hot do Standby stavu (redundantný systém) sa nezatvorí spojenie so druhou stranou.-True
Anchor
st_ce
st_ce
Station Communication Error

Parameter udáva počet neúspešných pokusov o pripojenie po výpadku komunikácie, po ktorých stanica prejde do stavu St_CommErr. Pri redundantných linkách musí navyše buď komunikácia vypadnúť na oboch TCP spojeniach alebo funkčné TCP spojenie musí byť na standby-server (viď parametre ICF3 a IT), t.j. dáta z neho sú ignorované.

-2
Anchor
st_he
st_he
Station Hard Error

Parameter udáva počet neúspešných pokusov o pripojenie po výpadku komunikácie, po ktorých stanica prejde do stavu St_HardErr. Pri redundantných linkách musí navyše buď komunikácia vypadnúť na oboch TCP spojeniach alebo funkčné TCP spojenie musí byť na standby-server (viď parametre ICF3 a IT), t.j. dáta z neho sú ignorované.

-5
Anchor
srcs
srcs
Strict Redundancy Connection Signalisation
Množstvo TCP spojení, ktoré musia byť otvorené, aby bola linka považovaná za OK. Všetky spojenia sú 4 (2 Sinauty, každý z nich má 2 sieťové adresy).-4
Anchor
tki
tki
Tcp KeepInit
Tento parameter je implementovaný iba na OpenVMS. Ak je nenulový, tak udáva timeout (v sekundách) na otvorenie nového spojenia na server. Pre OpenVMS je default 75 sekúnd, pre Windows 20.-0
Anchor
tnd
tnd
TCP NoDelay
Nastavenie TND parametra spôsobí nastavenie nízkoúrovňového parametra socketov TCP_NODELAY, čím sa vypne prednastavené spájanie paketov.

Anchor
w
w
W (ack after receiving W APDUs)
Množstvo prijatých paketov, po ktorých proces D2000 KOM odošle ako potvrdenie S-frame. Podľa normy je prednastavené W=8.
Musí platiť W < K, norma odporúča W = 2/3 * K
-8
Anchor
wt1
wt1
Wait Timeout T1
Timeout na prijatie potvrdenia na odoslaný I-frame (očakáva sa buď potvrdenie v rámci I-framu alebo samostatný S-frame) alebo U-frame (očakáva sa U-frame). Ak do času WT1 nedostane proces D2000 KOM potvrdenie, zavrie TCP spojenie. Podľa normy prednastavený WT1 je 15000 ms.ms15 000 milisek.
Anchor
wt2
wt2
Wait Timeout T2
Timeout na posielanie potvrdenia na prijatý I-frame. WT2 < WT1. Ak nie je posielaný do času WT2 od prijatia I-framu iný I-frame (ktorý by zároveň potvrdil prijatý I-frame), tak pošle proces D2000 KOM partnerovi potvrdzujúci S-frame, ktorým potvrdí prijatý I-frame. Podľa normy prednastavený WT2 je 10000 ms.ms10 000 milisek.
Anchor
wt3
wt3
Wait Timeout T3
Timeout na posielanie testovacích framov (U-frame TEST ACT). Ak sa neposielajú žiadnym smerom dlhší čas žiadne dáta, po uplynutí doby WT3 pošle proces D2000 KOM U-frame TEST ACT a očakáva (do doby WT1 od odoslania) príchod U-frame TEST CON. V prípade, že partner má WT3 nastavený na menšiu hodnotu, posiela testovacie framy on a proces D2000 KOM na ne odpovedá. Podľa normy prednastavený WT3 je 20000 ms.
Nastavením na 0 sa posielanie testovacích framov vypne.
ms20 000 milisek.
Anchor
wtn
wtn
Wait Timeout N
Timeout na prijatie potvrdenia spracovania zaslanej hodnoty. Prijatie napr. S-framu s RSN (Receive Sequence Number) potvrdzujúcim, že druhá strana prijala predchádzajúci I-frame, ešte neznamená, že tento prijatý I-frame bol aj spracovaný. Do času WTn očakáva proces D2000 KOM prijatie odpovede (napr. po poslaní ASDU s TypeIdentificator=45 [Single Command] s CauseOfTransmission=6 [Activation] sa očakáva prijatie Single Commandu s CauseOfTransmission=7 [Activation Confirmation].
Po vypršaní WTn zavrie proces D2000 KOM TCP spojenie.
ms60 000 milisek.

...