Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pre lepšiu prehľadnosť sú tieto dáta zobrazené v nasledujúcej tabuľke, pričom popis stĺpcov hlavičky je uvedený v parametroch stanice v sekcii Konfigurácia komunikačnej stanice.

LPEX V2.0                DatumZeit         ZPB Kennzahl Einheit Wandlerfaktor MPDauer Werte  (Flags)
15.4.20140:07:00         xxxAP-MkWh101000000
15.4.20140:07:00         yyyAP+MkWh101000000
15.4.20140:07:00         zzzAP-M kWh1012700000


Súbor MPX je ešte primitívnejší textový súborový protokol, ktorý má iba dátovú časť. Telo MPX súboru môže vyzerať nasledovne:

...

Pokiaľ sú analyzované MPX súbory, je poradie stĺpcov fixné a parametre protokolu, ktoré udávajú názvy stĺpcov v LPEX hlavičke ako aj maximálny počet stĺpcov (Date Column Name, Time Column Name .. Interval NameMax. Columns Number) sú ignorované. Ignorované sú aj parametre Date Conversion MaskTime Conversion Mask určujúce formát dátumu a času a predpokladá sa formát yymmddhhmi.

Anchor
komunikacna_linka
komunikacna_linka
Konfigurácia komunikačnej linky

...

ParameterImplicitne nastavená hodnotaPopis

Anchor
ft
ft
File Type

LPEXTyp spracúvaných súborov - LPEX (*.lpx) alebo MPX (*.mpx).

Anchor
n_date
n_date
Date Column Name

DatumNázov stĺpca obsahujúci údaje o dátume.
Anchor
n_time
n_time
Time Column Name
ZeitNázov stĺpca obsahujúci údaje o sčase.
Anchor
n_addr
n_addr
Address Column Name
ZPBNázov stĺpca obsahujúci adresu hodnoty.
Anchor
n_units
n_units
Tech. Units Column Name
EinHeitNázov stĺpca obsahujúci jednotky meranej veličiny.
Anchor
n_val
n_val
Value Column Name
WerteNázov stĺpca obsahujúci hodnoty meranej veličiny.
Anchor
n_tval
n_tval
Value Type Column Name
KennzahlNázov stĺpca obsahujúceho typ hodnoty (AP+ ,AP- ,AQ+ ,AQ-).
Anchor
n_int
n_int
Interval Name
MPDauerNázov stĺpca obsahujúci granularitu merania [min].
Anchor
mc
mc
Max. Columns Number
30Definuje maximálny počet stĺpcov, cez ktoré sa prechádza pri získavaní údajov.
Anchor
delim
delim
Column Delimiter
;Separátor hodnôt v hlavičke a v tele dokumentu.
Anchor
dmask
dmask
Date Conversion Mask
dd.mm.rrMaska slúžiaca pre konverziu textového dátumu na interný čas. V prípade MPX súborov je maska ignorovaná. 
Anchor
tmask
tmask
Time Conversion Mask
hh:mi:ssMaska slúžiaca pre konverziu textového času na interný čas. V prípade MPX súborov je maska ignorovaná.
Pozn: čas v LPEX aj MPX súbore sa predpokladá v zimnom pásmovom čase.
Anchor
cp
cp
Command Path
 
Adresár, do ktorého sú ukladané dávkové súbory (napr. rozbalenie ZIP archívu).
Anchor
cpvms
cpvms
Command Path VMS
 
Iba OpenVMS. Adresár (napr. DKA0:[IFAZD]) obsahujúci dávkové súbory TESTZIP.COM a UNZIP.COM.
Anchor
dc
dc
Download Command File
ftp_download.comDávkový súbor pre stiahnutie dát z FTP servera.
Anchor
tmpdc
tmpdc
Delete Temporary Files
deltmp.comDávkový súbor pre vymazanie dočasných súborov (FTP_DELETECMD, MAKE_TESTZIP.COM, MAKE_UNZIP.COM).
Anchor
zipm
zipm
ZIP File Mask
GOEONL{rrrr}-{mm}-{dd}-{hh}-{mi}-{ss}.zip*Časová a dátumová maska pre názov ZIP súboru. Ak je parameter prázdny, predpokladá sa, že v adresári, ktorý špecifikuje parameter Directory for Unzipped files, sa nachádzajú priamo LPEX alebo MPX súbory.

Anchor
lpxm
lpxm
LPX File Mask

GOEONL_{rr}{mm}{dd}{hh}{mi}.lpx*Časová a dátumová maska pre názov rozbaleného LPEX súboru. Pokiaľ sa spracúvajú MPX súbory, ich názov musí vyhovovať maske *{yy}{mm}{dd}{hh}{mi}.mpx alebo aspoň *{yy}{mm}{dd}{hh}{mi}.*, napr. ETREN_03_1805151136.mpx

Anchor
ud
ud
Directory for Unzipped files

DKA200:[000000.IFAZD.UNZIPPED]Adresár, z ktorého sa budú čítať rozbalené LPEX alebo MPX súbory
Anchor
rdd
rdd
Remote Data Directory
2RoveAdresár na FTP serveri, ktorý obsahuje ZIP súbory.
Anchor
ftpsp
ftpsp
Primary FTP Server
10.11.1.131Meno/IP adresa primárneho FTP servera. Ak je parameter prázdny, nesťahujú sa súbory z primárneho FTP servera.
Pozn: ak sú parametre Primary FTP Server aj Secondary FTP Server prázdne, súbory sa hľadajú v adresári, ktorý špecifikuje parameter Directory for Unzipped files.
Anchor
ftpss
ftpss
Secondary FTP Server
10.11.1.131Meno/IP adresa sekundárneho FTP servera. Ak je parameter prázdny, nesťahujú sa súbory zo sekundárneho FTP servera.
Anchor
ftpus
ftpus
FTP User
azduserazdinterfaceMeno FTP užívateľa na primárnom aj sekundárnom FTP serveri.
Anchor
ftppa
ftppa
FTP Password
***Heslo FTP užívateľa na primárnom aj sekundárnom FTP serveri.
Anchor
ftpct
ftpct
FTP Connection Timeout
30V prípade, že operácia sťahovania alebo mazania súborov na FTP serveri trvala dlhšie ako daný parameter, je táto informácia zapísaná do logu KOM procesu.
Anchor
ptu
ptu
Active Energy Tech. Units
MWHTechnické jednotky, na ktoré sa prevádza hodnota aktívnej energie.
Anchor
qtu
qtu
Reactive Energy Tech. Units
MVARHTechnické jednotky, na ktoré sa prevádza hodnota jalovej energie.
Anchor
expi
expi
Expected Interval
1 min

Očakávaný časový interval všetkých hodnôt. Ak je údaj v stĺpci "Interval Name" spracovávaného súboru väčší ako "Expected Interval", hodnota sa rovnomerne rozpočíta do niekoľkých intervalov s veľkosťou "Expected Interval".
Hodnota parametra 0 vypína toto chovanie.

Anchor
aafs
aafs
Analyze Archived Files on Startup
YESKOM proces pri štarte pozrie staré zdroje údajov, aby bolo možné spätne dopočítať hodnotu elektrickej práce.
Anchor
sov
sov
Send Old Values
NOAnalyzuje aj súbory staršie ako "Maximum File Age".
Anchor
ofage
ofage
Maximum File Age
3 hodAk je prekročený daný interval, hodnoty sa buď ignorujú alebo spracujú ako Old Values. V závislosti od nastavenia parametra "Send Old Values".

Anchor
sltw
sltw
Debug unknown and lost tags

NOPovolenie zobrazovania upozornení o adresách meracích miest, ku ktorým nebol nájdený meraný bod.

Anchor
anv
anv
Old Values As New Values

NOVšetky hodnoty z komunikácie (aj staré) idú do systému ako nové hodnoty.

...

  • čas vyplývajúci zo súboru je starší ako parameter "Maximum File Age" a zároveň je zapnutý parameter "Send Old Values",
  • spracúvajú sa dáta mimo aktuálnej hodiny, napríklad, ak v čase 14:03 prišiel záznam s časovou pečiatkou 13:45,
  • pre meraný bod prišli staršie dáta, ako už spracoval.

...