Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Môže obsahovať odkaz na stĺpec objektu typu Štruktúrovaná premenná vo forme MenoObjektu[0]^MenoStlpca. V takom prípade sa KOM proces snaží do príslušného stĺpca štruktúrovanej premennej kopírovať hodnoty polí so štartovacou adresou nakonfigurovanou v záložke Adresa. Nie je teda nutné vytvárať pre každú položku poľa či inej opakujúcej sa adresnej štruktúry samostatný meraný bod. Túto vlastnosť podporujú iba niektoré komunikačné protokoly. Bližšie informácie nájdete v dokumentácií príslušného komunikačného protokolu.

Kopírovanie hodnôt do stĺpca štruktúrovanej premennej sa realizuje iba pre vstup, zmena konkrétnej hodnoty v štruktúrovanej premennej (napr. v HI alebo cez event) sa neprenesie ako výstup cez komunikáciu do zariadenia.

Obmedzené je spracovanie hodnôt vkladaných do štruktúrovanej premennej, aplikované je:

...